Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 5/2020

5/2020

Boj proti šikane ako súčasť metodického riadenia školy

Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Každý riaditeľ školy, školského zariadenia sa dostáva v rámci svojich riadiacich a rozhodovacích úloh do situácií, kedy sám nestačí na nejaký problém. Kvalitná činnosť poradných metodických orgánov...

Možnosti vzájemného učení a kolegiální spolupráce ve škole

Mgr. Saša Dobrovolná Zo seriálu: Skúsenosť z praxe

Článek ukazuje možnosti vzájemného učení a kolegiální spolupráce ve škole především členům metodických orgánů, ale i vedení, interním mentorům a skupinám zapálených učitelů. V jeho první části uvád...

Obsah vydania

Spolupracujme, kolegovia!

Zo seriálu: Editorial

Vydáva

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.

Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 56,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 11. 9. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 5869/19.
ISSN 1338-2845

Seriály v tomto čísle

Editoriál

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“ Antoine de Saint-Exupéry

V školách a školských zariadeniach myšlienka Antoine de Saint-Exupéryho platí dvojnásobne. Spolupráca je nielen stavebným kameňom „chrámu“ edukácie, ale aj podmienkou vytvárania zdravej klímy a kvalitných vzťahov. V časopise Didaktika sa venujeme aj témam, ktoré so spoluprácou súvisia.

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu si škola zvolila podľa podmienok a možností jej žiakov a pedagogických zamestnancov. Ani v dištančnej forme vzdelávania by sa úspech bez vzájomnej spolupráce nedostavil. Téme Dištančnej formy vzdelávania, jej významu a špecifikám v podmienkach edukácie na Slovensku sa venuje Dagmar Hrašková.

Schopnosť čítať obrazy je viac než len vedieť čítať a písať, pretože je nutné využiť čítanie a písanie nad rámec bazálnej gramotnosti, t. j. vedieť čítať svet obrazov. Väčšina informácií, ktoré k žiakom prichádzajú, sú kombináciou písaného textu a obrazov. Preto je nevyhnutné, aby žiaci boli plne vybavení na spracovanie týchto informácií vo všetkých ich formách. Trojica autoriek Alexandra Punčová, Ivana Prachárová a Lenka Valentová v článku Rozvíjanie vizuálnej gramotnosti u detí mladšieho školského veku poukazujú na relevantnosť, dôležitosť a zmysel rozvíjania vizuálnej gramotnosti u detí mladšieho školského veku. 

Pro úspěch profesního rozvoje pedagogů není důležité jenom zvolení efektivní formy vzdělávání, ale před jeho započetím je důležité připravit pro něj v rámci školy i vhodné podmínky“, píše v príspevku Možnosti vzájemného učení a kolegiální spolupráce ve škole Saša Dobrovolná. V príspevku uvádza podmienky pre vytváranie bezpečného a inšpiratívneho prostredia pre spoločné učenie. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk