Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 9/2022

9/2022

Možnosti úpravy individuálnej dochádzky žiaka do školy (2.)

PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD. doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. Zo seriálu: Možnosti úpravy individuálnej dochádzky žiaka do školy

Legislatívny a metodický článok reaguje na dlhoročný legislatívny zmätok, ktorý panuje v praxi úpravy dochádzky žiakov z rôznych dôvodov počas povinnej školskej dochádzky. Autori si dali záležať, a...

Dynamika skupiny a transakčná analýza ako potenciál pomoci skupine

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Možnosti úpravy individuálnej dochádzky žiaka do školy

Po prázdninovom návrate žiakov do škôl nastáva v mnohých triedach dvojitá adjustácia v rovine integrácie do sociálnej skupiny. Predstavuje ju nielen interakcia so slovenskými rovesníkmi, ale aj zve...

Obsah vydania

Chyba ako lekcia

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČ O: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08.
Ročné predplatné 89 EUR vrátane DPH , poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 7,42 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník.
Zadané do tlače: 9. 9. 2022. © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022.

ISSN 1336-9849.

Editoriál

Chyba ako lekcia

„Moje najväčšie chyby boli mojou najväčšou lekciou. Nič sa nenaučíš, keď všetko ide perfektne.“ Olivia Newton-John

Chyby ako životné lekcie. Kto z nás ich neurobil? Boli signálom potreby zmeny, priestorom pre sebareflexiu, miestom silnejších emócií, ale aj sebapoznania. Chyba je aj dôležitým diagnostickým nástrojom. Umožňuje nám vnímať osobnosť žiaka, jeho temperament, potenciál, životnú cestu. V prípade vedúcich zamestnancov je chyba našich kolegov priestorom pre otvorenie dôležitých tém, vyjasňovanie si záujmov, očakávaní. Kvalitná práca s chybou pomáha zmierňovať dôsledky napätia a formuje tak nielen osobnosť žiakov, ale aj nás, pedagógov. Svojou mierou k zlepšeniu práce s chybou môžu pomôcť aj príspevky našich odborníkov v časopise Manažment školy v praxi. 

Marián Varga v príspevku „Odchod pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do dôchodku“ píše o vyplácaní odstupného a odchodného, informuje o uzatvorení nového pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov veku a ponúka aj odpovede na najčastejšie otázky z praxe vedúcich zamestnancov v školstve.

Viktor Križo a Vladimír Dočkal reagujú na legislatívny zmätok v praxi úpravy dochádzky žiakov počas povinnej školskej dochádzky. Druhá časť článku objasňuje ďalšie oblasti individuálneho vzdelávacieho programu a učebného plánu.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk