Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Odchod pedagogických a odborných zamestnancov do dôchodku

Dátum: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga Rubrika: Personalistika

V príspevku sa venujeme odchodu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do dôchodku. Opíšeme vyplácanie odstupného a odchodného pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, uzatvorenie nového pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov veku. Informujeme o podmienkach nároku zamestnanca na odstupné a odchodné. So zamestnancom, s ktorým bol ukončený pracovný pomer po dovŕšení 65 rokov veku, môže zamestnávateľ uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ponúkame aj odpovede na najčastejšie otázky z praxe vedúcich zamestnancov v školstve.

Pre správny výklad zákonných ustanovení odchodu do dôchodku v školstve treba vychádzať zo vzťahu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (§ 3 ods. 2) a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) s poukazom na to, že medzi všeobecnými právnymi predpismi (lex generalis) a špeciálnymi právnymi predpismi (lex specialis) platiacim iba v školstve platí zásada, že pokiaľ špeciálne predpisy obsahujú odlišnú právnu úpravu, majú prednosť pred všeobecným zákonom. Lex specialis neruší platnosť lex generalis, len vylučuje jeho aplikáciu.

V praxi to znamená, že napríklad zákon č. 138/2019 Z. z. je špeciálnym právnym predpisom k všeobecnej právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov obsiahnutých v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“), ktorý je vo vzťahu k nemu lex generalis.

PríkladUstanovenia Zákonníka práce sa budú aplikovať v pracovnoprávnych vzťahoch v oblasti regionálneho školstva len vtedy, ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa zákona č. 138/2019 Z. z., a to z dôvodu, že dané otázky predmetné zákony neupravujú, alebo sa ich ustanovenia v danom konkrétnom prípade nemôžu na daný skutkový a právny stav veci aplikovať. Zákonník práce je teda vo vzťahu k zákonu č. 138/2019 Z. z. lex generalis.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím:

  • školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku;
  • funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku, ak ide o riaditeľa.

Zamestnávateľ môže s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku, uzatvoriť pracovný pomer podľa § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Podľa neho pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom možno dohodnúť najkratšie na jeden školský rok; to sa nevzťahuje na pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu z dôvodu zastupovania zamestnanca podľa § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce. Na pracovný pomer na určitú dobu sa vzťahuje Zákonník práce.

Z ustanovení § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. vyplýva, že ide o skončenie pracovného pomeru zo zákona. Zamestnávateľ má povinnosť podľa citovaných ustanovení zákona pracovný pomer s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom skončiť najneskôr do uplynutia školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku a ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Poznamenávame, že samotná skutočnosť, že pracovný pomer skončí v priebehu školského roka, v ktorom zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku, nemá žiaden vplyv na priznanie odstupného a odchodného v zmysle Zákonníka práce.

Predmetné ustanovenie v znení „Pracovný pomer pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku;..“ treba chápať tak, že pokiaľ ide o skončenie pracovného pomeru, právny význam tejto právnej vety znamená, že pracovný pomer pedagogického zames

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály