Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka

Psychologické aspekty neurotickej maladaptácie, abúzusy, delikvencia a záškoláctvo

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

Vo svete trpia duševnými ochoreniami milióny ľudí, preto nemožno duševné zdravie považovať za samozrejmosť. Okruh duševného zdravia v sebe zahŕňa schopnosť regulovať vplyv a prejavy svojich emócií, mať pozitívny prístup k iným, poznať seba, primerane zvládať záťaž, prežívať pocit radosti a potešenia v interakcii s inými. Za duševne zdravých považujeme ľudí, ktorí majú schopnosť empatie, vedia zvládať konflikty, napätia, tenzie a zdarne riešia životné situácie. Zvládať tento rozmer kvality života možno len vtedy, ak je človek adaptabilný, netrpí deviáciami, patologicky ho nepohltili abúzusy a nevykazuje prvky psychopatickej osobnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Psychologické aspekty a činitele telesných ochorení, psychosomatika

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

Zdravie je všeobecne spojené s pocitom bezpečia, istoty, pohody, s túžbou po aktivite a pozitívnych interpersonálnych vzťahoch. Zrejme nenájdeme dieťa, ktoré by nechcelo mať dobrých kamarátov, ústretových a komunikatívnych spolužiakov a dobrých učiteľov. Ak dieťa často absentuje v kolektíve, interakčné väzby sa neposilňujú a dieťa cíti, že neplnohodnotne patrí do skupiny školských rovesníkov. Tento rozmer vníma mimoriadne citlivo vtedy, ak je z dôvodu choroby izolované od svojho kolektívu. Počas choroby nastáva pocit slabosti, strach a obavy z rozličných, komplikácií, bolestí, ktoré môžu vznikať diagnostickými i terapeutickými zákrokmi, prípadne sa objavuje strach zo smrti. Súčasne sa presúva hodnotový pohľad na zdravie, niekedy aj s pocitom viny, výčitiek voči sebe i voči iným, ktorých môže označovať za pôvodcu svojich problémov. 

Príspevky v diskusii: 0

Generalizovaná úzkosť, Tourettov syndróm a automutilácia v školskej praxi

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

Duševná alebo psychická porucha je označenie pre výrazný odklon od spôsobu vnímania a správania psychicky zdravého jedinca. Prejavuje sa poruchami v oblasti duševného diania alebo telesnými príznakmi, ktoré sú zapríčinené psychickými činiteľmi. Duševné zdravie a duševná porucha sú pojmy značne kultúrne a názorovo podmienené, ich obsah je premenlivý a nie vždy je predmetom všeobecnej zhody.

Príspevky v diskusii: 0

Hypochondria a obsedantno-kompulzívny syndróm u učiteľov a žiakov

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 5/2018 Ročník: 2018

V poslednom období sa v odborných psychologicko-pedagogických kruhoch venuje značná pozornosť psychologii zdravia pri dosahovaní individuálnych úspechov jedinca. Cieľom predchádzajúcich článkov bolo prostredníctvom poznatkov o psychike učiteľa a žiaka priblížiť niektoré závažné momenty v oblasti psychológie zdravia a o najčastejších porúchách, s ktorými učiteľ sa stretáva v praxi. Rozmer problematiky je mnohodimenzionálny, nakoľko ide nielen o problémy detí, ale aj samotného pedagogického personálu. Tieto kvality sa premietajú do roviny interpersonálnych vzťahov nielen v školskom procese, ale aj mimo neho. Rodičia kladú vysoké nároky na osbnosť učiteľa a celého školského prostredia, ktoré netvorí len materiálna výbava, ale aj komplex organizácie práce a kvality učiteľského zboru, ktorá spočíva nielen v pedagogicko-metodicko-didaktických schopnostiach, ale hlavne v sociálno-emocionálnej kvalite školského prostredia.

 

Príspevky v diskusii: 0

Psychózy – ich prejavy a rozmanitosti u učiteľov a žiakov

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 4/2018 Ročník: 2018

Pedagogické povolanie, zvlášť v dnešnej dobe, predpokladá dobrú znalosť psychiky súčasného človeka. Tento rozmer učiteľ získava pedagogicko–psychologickým vzdelaním, ale tiež praxou, ktorá prináša mnohé skúsenosti. V dnešnej dobe v školách pri výchovných a osobnostných problémoch participujú školskí psychológovia, avšak učiteľ je stále dominantným článkom, ktorý má možnosť najrýchlejšie postrehnúť anomálie, ktorými môže žiak trpieť. Učiteľská profesia v bodovej škále frekvencie záťaže sa radí k rizikovým povolaniam, nakoľko učiteľ je vystavený mnohým osobnostným a spoločenským tlakom a napokon súčasná spoločnosť povolaniu „učiteľ“ neprikladá náležitý dôraz. Často je nútený byť vystavený kontrainterakcii s rodičmi, ktorí patologický rozmer problémového dieťaťa, nie vždy sú ochotní akceptovať a participovať na jeho odstránení.

Príspevky v diskusii: 0

Neurózy - ich prejavy a rozmanitosti u učiteľov a žiakov

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 3/2018 Ročník: 2018

Medzi najdôležitejšie faktory úspešného vývinu osobnosti patrí spoločenské prostredie, z ktorého jedinec pochádza a výchova, ktorú získava v rámci rodiny, školy a okolia. Súčasnosť je charakterizovaná veľkou náročnosťou na psychické a fyzické výkony vo vzdelávacom procese. Životné tempo, dynamizácia doby, množstvo podnetov prinášajú so sebou aj vyššie nároky na zvládanie bežných životných situácií. 

Príspevky v diskusii: 0

Sebaobdiv a samoľúbosť = diskomfort v školstve

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 2/2018 Ročník: 2018

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (4.)

Žijeme v období, keď otázky sebaobdivu a samoľúbosti sú prezentované médiami takmer na každom kroku. Deti sú vnímavé bytosti a tento rozmer postrehnú skôr, ako si dospelí začnú uvedomovať hrôzu, ktorá opantá myseľ dieťaťa, ktoré si vytvorí podvedomý obraz o sebe, pri ktorom sa chce stotožniť s objektom svojho mediálneho idolu. Žijeme v širokom diapazóne sociálno-spoločenských extrémov, usilujeme sa o perfekcionizmus, živíme sa klamnými predstavami o dokonalosti. 

Príspevky v diskusii: 0

Prežívanie a prejavy komplexu menejcennosti

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 1/2018 Ročník: 2018

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (3.) 

Kvalita a úroveň vzdelávania je v súčasnom období v centre pozornosti všetkých európskych štátov. Súvisí s tým aj príprava učiteľov, ktorá sa realizuje kontinuálne aj po ukončení klasického vzdelania. Napriek explózii IT technológií, ktoré ovládli všetky zložky spoločenského fungovania, ostáva hlavným realizátorom získaných poznatkov aj naďalej pedagóg. Cieľom vzdelávania je, aby si žiaci poznatky osvojovali a následne implementovali v praktickom živote. Vzájomné interakcie medzi učiteľmi a žiakmi, ako aj medzi žiakmi navzájom, prinášajú celý rad problémov, ktoré sú v značnej miere vyústením skrytej tenzie, nedocenenia, nespokojnosti so svojim statusom a materiálnym zázemím, ktoré v komparácii s inými môže nadobúdať až diagnostické podoby. Miera poznania seba a schopnosti autoregulácie správania je výsledkom umenia zvládania emócii, schopnosti adekvátne riešiť konflikty, vyhnúť sa chybám pri posudzovaní osobnosti, dokázať kultivovane verbálne a nonverbálne jednať, vedieť analyzovať príčiny neúspechov a zlyhaní. To môže zvládať len vyrovnaná osobnosť pedagóga a žiaka.

Príspevky v diskusii: 0

Depresia - dôsledok enormnej záťaže v školstve

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 12/2017 Ročník: 2017

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (2.)

Učiteľ a učiteľské povolanie, takmer na všetkých stupňoch nášho školstva, predstavuje v poslednom období široko diskutovanú tému. Učiteľ by, podľa kritérií rodičov, odborníkov, mal spĺňať nielen kvalifikačné, ale hlavne charakterové a morálne kvality. Žiaci a rodičia od učiteľa očakávajú vždy maximum. Maximum profesionality, otvorenosti, spravodlivosti, vedomosti, tolerancie a pochopenia. Učiteľ sa má vždy správne rozhodnúť, má byť plný energie, pozitívne naladený, ústretový, trpezlivý až do tej miery, že je takmer nemožné aby nebol empatický. Táto náročnosť predstavuje niekoľko „pracovných výkričníkov“, medzi ktoré zaraďujeme aj psychickú kondíciu učiteľa, v zmysle do kedy môže túto záťaž zvládať, ak spoločenské prostredie nenapomáha tomuto naplneniu. Z psychologického hľadiska musíme konštatovať, že práve v správaní detí sa zrkadlia hodnoty rodičov a celej spoločnosti. V preexponovanej forme unikajú pravé hodnoty, v školstve rezignujeme, upadáme do sociálneho smútku, ktorý sa odrazí na ďalšej generácii.

Príspevky v diskusii: 0

Psychická záťaž, frustrácia a depresia učiteľov a žiakov

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 11/2017 Ročník: 2017

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (1.)

Otázky kvality života v psychológii zdravia orientované na učiteľa a žiaka predstavujú dnes imperatívy pozornosti. Žijeme v uponáhľanom svete, enormne sa zvyšuje tlak spoločnosti na kvalitu práce učiteľa. Učiteľ vyžaduje od žiakov väčšie výkony, nakoľko zo svojich skúseností vie, že musí žiadať oveľa viac, aby dosiahol aspoň priemer. Rýchla doba, ktorej symbolmi sú nedostatok času, spánku, množstvo informácii, život na sociálnych sieťach, plytvanie energie na mnohých nepodstatných podnetoch, vedie k zdravotným komplikáciám, ktoré sa v konečnom dôsledku sformulujú do diagnóz. Tie sú predmetom následného liečenia nielen v rovine somatickej, ale aj psychologickej.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk