Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka

Pygmalion a Golem efekt v riadení

Byť riadiacim pracovníkom, riadiť, motivovať a rozvíjať pracovný tím nepatrí medzi jednoduché povolania. Každé riadenie a vedenie ľudí v sebe zahŕňa správne organizovanie, koordináciu, plánovanie, primeranú kontrolu, efektívnu komunikáciu a v nepo...

Psychologické aspekty neurotickej maladaptácie, abúzusy, delikvencia a záškoláctvo

Vo svete trpia duševnými ochoreniami milióny ľudí, preto nemožno duševné zdravie považovať za samozrejmosť. Okruh duševného zdravia v sebe zahŕňa schopnosť regulovať vplyv a prejavy svojich emócií, mať pozitívny prístup k iným, poznať seba, primer...

Psychologické aspekty a činitele telesných ochorení, psychosomatika

Zdravie je všeobecne spojené s pocitom bezpečia, istoty, pohody, s túžbou po aktivite a pozitívnych interpersonálnych vzťahoch. Zrejme nenájdeme dieťa, ktoré by nechcelo mať dobrých kamarátov, ústretových a komunikatívnych spolužiakov a dobrých uč...

Generalizovaná úzkosť, Tourettov syndróm a automutilácia v školskej praxi

Duševná alebo psychická porucha je označenie pre výrazný odklon od spôsobu vnímania a správania psychicky zdravého jedinca. Prejavuje sa poruchami v oblasti duševného diania alebo telesnými príznakmi, ktoré sú zapríčinené psychickými činiteľmi. Du...

Hypochondria a obsedantno-kompulzívny syndróm u učiteľov a žiakov

V poslednom období sa v odborných psychologicko-pedagogických kruhoch venuje značná pozornosť psychologii zdravia pri dosahovaní individuálnych úspechov jedinca. Cieľom predchádzajúcich článkov bolo prostredníctvom poznatkov o psychike učiteľa a ž...

Psychózy – ich prejavy a rozmanitosti u učiteľov a žiakov

Pedagogické povolanie, zvlášť v dnešnej dobe, predpokladá dobrú znalosť psychiky súčasného človeka. Tento rozmer učiteľ získava pedagogicko–psychologickým vzdelaním, ale tiež praxou, ktorá prináša mnohé skúsenosti. V dnešnej dobe v školách pri výc...

Neurózy - ich prejavy a rozmanitosti u učiteľov a žiakov

Medzi najdôležitejšie faktory úspešného vývinu osobnosti patrí spoločenské prostredie, z ktorého jedinec pochádza a výchova, ktorú získava v rámci rodiny, školy a okolia. Súčasnosť je charakterizovaná veľkou náročnosťou na psychické a fyzické výko...

Sebaobdiv a samoľúbosť = diskomfort v školstve

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (4.) Žijeme v období, keď otázky sebaobdivu a samoľúbosti sú prezentované médiami takmer na každom kroku. Deti sú vnímavé bytosti a tento rozmer postrehnú skôr, ako si dospelí začnú uvedomovať h...

Prežívanie a prejavy komplexu menejcennosti

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (3.)  Kvalita a úroveň vzdelávania je v súčasnom období v centre pozornosti všetkých európskych štátov. Súvisí s tým aj príprava učiteľov, ktorá sa realizuje kontinuálne aj po ukončení klasickéh...

Depresia - dôsledok enormnej záťaže v školstve

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (2.) Učiteľ a učiteľské povolanie, takmer na všetkých stupňoch nášho školstva, predstavuje v poslednom období široko diskutovanú tému. Učiteľ by, podľa kritérií rodičov, odborníkov, mal spĺňať n...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály