Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Národné programy

Štátne výchovné programy - pre ŠKD, CVČ a ŠI N

Autor/i: -

Štátne výchovné programy vymedzujú odporúčaný obsah výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach. Štátne výchovné programy pre školský klub detí, centrum voľného času a školský internát vydáva a zverejňuje podľa § 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o vý...

Štátne výchovné programy - LVS, RC, DC N

Autor/i: -

Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydávajú a zverejňujú štátne výchovné programy pre špeciálne výchovné zariadenia.

Štátne výchovné programy - ŠKD, CVČ, ŠI N

Autor/i: -

Štátne výchovné programy vymedzujú odporúčaný obsah výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach. Štátne výchovné programy pre školský klub detí a centrum voľného času vydáva a zverejňuje podľa § 8 zákona č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávan...

Účelové cvičenia - legislatíva k téme N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Stanovuje legislatíva strednej škole (gymnáziu) povinnosť, obsahovú náplň, formu a pod. účelových cvičení? O aké predpisy sa organizácia účelových cvičení opiera?

Dodatok č. 10 k ŠVP pre 2. stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo dňa 28.10.2021 pod číslom 2021/11733:21-C1630 Dodatok č. 10 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre sekundárne vzdelávanie – 2.stupeň základnej školy s platnosťou od 1. septembra 2022.

Vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve - Programové vyhlásenie vlády SR N

Autor/i: -

Vláda SR považuje ranú starostlivosť a predprimárne vzdelávanie za kľúčový faktor naštartovania úspešnej životnej dráhy každého jednotlivca v spoločnosti, založenej na celoživotnom učení sa a na rovnosti príležitostí participovať na živote demokra...

Základné a stredné školstvo - Programové vyhlásenie vlády N

Autor/i: -

Dnes sú školy konfrontované s potrebami a požiadavkami rodičov, univerzít, zamestnávateľov, čo vytvára tlak na rozširovanie obsahu vzdelávania. Výsledkom je, že žiakom chýba dostatok času na zvládnutie kľúčových kompetencií a na rozvoj iných oblas...

Národnostné školstvo - Programové vyhlásenie vlády N

Autor/i: -

V otázkach národnostného školstva kladie Vláda SR dôraz na posilnenie jeho kvality a odborného zázemia, na vytváranie rovnakých príležitostí pre všetkých žiakov s ohľadom na ich materinský jazyk.

Opatrenia v regionálnom školstve - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania N

Autor/i: -

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania určuje smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov. Dokument tvorí dvanásť čiastkových cieľov  a 106 opatrení. Vyberáme prehľad opatrení v regionálnom školstve, kde nájdeme napríklad z...

Zabezpečenie procesu inventarizácie v školách a školských zariadeniach A

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Posledné mesiace účtovného roka sú na školách a v školských zariadeniach v znamení vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ďalej len „inventarizácia“). Inventarizácia je veľmi významným nástrojom na preukázanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy A

Publikované: Aktualizované: