Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Národné programy

Vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve - Programové vyhlásenie vlády SR N

Autor/i: -

Vláda SR považuje ranú starostlivosť a predprimárne vzdelávanie za kľúčový faktor naštartovania úspešnej životnej dráhy každého jednotlivca v spoločnosti, založenej na celoživotnom učení sa a na rovnosti príležitostí participovať na živote demokra...

Základné a stredné školstvo - Programové vyhlásenie vlády N

Autor/i: -

Dnes sú školy konfrontované s potrebami a požiadavkami rodičov, univerzít, zamestnávateľov, čo vytvára tlak na rozširovanie obsahu vzdelávania. Výsledkom je, že žiakom chýba dostatok času na zvládnutie kľúčových kompetencií a na rozvoj iných oblas...

Národnostné školstvo - Programové vyhlásenie vlády N

Autor/i: -

V otázkach národnostného školstva kladie Vláda SR dôraz na posilnenie jeho kvality a odborného zázemia, na vytváranie rovnakých príležitostí pre všetkých žiakov s ohľadom na ich materinský jazyk.

Opatrenia v regionálnom školstve - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania N

Autor/i: -

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania určuje smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov. Dokument tvorí dvanásť čiastkových cieľov  a 106 opatrení. Vyberáme prehľad opatrení v regionálnom školstve, kde nájdeme napríklad z...

Doplnková správa o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v SR N

Autor/i: -

Výchova a vzdelávanie, voľný čas a kultúrne aktivity (odporúčania ‒ výber) Najvýznamnejším problémom vzdelávacieho systému je spôsob výchovy a vzdelávania, ktorý nerešpektuje prirodzené i individuálne potreby dieťaťa. Dieťa a jeho vzdelávacie potr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokumentácia pedagogického asistenta N

Publikované:

Príklady odôvodnenia v rozhodnutí o správnom konaní A

Publikované: Aktualizované:

Prehľad okresov I.- monitoring - od 13. 9. 2021 A

Publikované: Aktualizované: