Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 6/2019

6/2019

Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

V príspevku poskytujeme prehľad najvýznamnejších zmien z obsahu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informujeme o sprehľad...

Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia

PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia je v kompetencii riaditeľa základnej školy, riaditeľa strednej školy a v kompetencii okresného úradu v sídle kraja. V príspevku prezentujeme uznávanie ča...

Obsah vydania

Všetko v rovnováhe

Zo seriálu: Editorial

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 75 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne
zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 6. 6. 2019
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019
ISSN 1336-9849

Editoriál

Všetko v rovnováhe

Kedy sa cítime šťastne? Väčšinou vtedy, keď vieme, že sme ako riaditelia škôl a školských zariadení zvládli náročnú životnú situáciu, prekonali zložitú pracovnú výzvu, podržali priateľa, keď to potreboval, usmernili kolegu, ktorý sa v spleti legislatívnych zmien stratil.

V šiestom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy, ktoré nám pomôžu zabezpečiť rovnováhu v prísune množstva informácií, praktických odporúčaní a riešení prípadových štúdií z praxe.

V príspevku Žanety Surmajovej s názvom „Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch“ sa odborníčka na legislatívu venuje aktuálnym novinkám a najvýznamnejším zmenám v zákone.

Hodnotenie pedagóga je dôležitým činiteľom, ktorý ovplyvňuje výkon jeho povolania. Veľký dôraz treba klásť na správny výber hodnotiacich nástrojov. Martina Magová a Tatiana Homoľová nám v druhej časti príspevku „Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy“ ponúkajú praktické rady a odporúčania.

K sociálnym regulátorom patria zaužívané mravy, zvyky, obyčaje, tradície, konvencie a móda. Tieto regulátory pôsobia aj na správanie detí a mládeže a ovplyvňujú ich socializačný proces.V druhej časti príspevku Jolany Hroncovej s názvom „Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky“ sa autorka zamerala na rodinu ako prirodzené sociálne prostredie a predmet záujmu sociálnej pedagogiky.

Pokračovanie príspevku... 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk