Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vnútorné dokumenty, smernice

VZOR - Pracovný poriadok pre školy bez právnej subjektivity N

Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor pracovného poriadku pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity. 

VZOR - Pracovný poriadok pre školy a školské zariadenia vypracovaný podľa vzorového PP s aktualizáciami a komentármi N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor pracovného poriadku pre školy a školské zariadenia vypracovaný podľa vzorového pracovného poriadku s aktualizáciami a komentármi. Školy a školské zariadenia používajú Pracovný poriad...

VZOR - Prevádzkový poriadok pre základnú školu + harmonogram upratovania N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame VZOR prevádzkového poriadku pre základnú školu + harmonogram upratovania (vytvoril Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

VZOR - Prevádzkový poriadok pre ZŠ, G, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a JŠ + harmonogram upratovania N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom sa nachádza editovateľný vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu, strednú športovú školu, konzervatórium, špeciálnu základnú školu, praktickú školu, odborn...

VZOR - Prevádzkový poriadok pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 a do 3 rokov veku dieťaťa + harmonogram upratovania N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom sa nachádza editovateľný vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa. Súčasťou vzoru je...

VZOR - Písomný záznam o hodnotení pedagogického/odborného zamestnanca N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame Vzor Písomného záznamu o hodnotení pedagogického zamestnanca, resp. odborného zamestnanca. Vzor nie je záväzný. Hodnotenie sa uskutočňuje podĺa § 70 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogickýc...

VZOR - Vnútorný predpis - štruktúra kariérových pozícií N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Špecifických pracovných činností uvádzajúceho učiteľa. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi v chemických laboratóriách v školách N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom sa nachádza editovateľný vzor prevádzkového poriadku pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi v chemických laboratóriách v školách. Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie N

Autor/i: -

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania a podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejné listiny a rozhodnutia.  Vzory tlačív pedagogickej ...

VZOR - Vnútorný mzdový predpis N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Vnútorného mzdového predpisu s evidenciou pracovného času.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Adaptačné vzdelávanie N

Publikované:

Adaptačné vzdelávanie - škola bez právnej subjektivity A

Publikované: Aktualizované:

Adaptačné vzdelávanie - Zmluva pre uvádzajúceho pedagóga z inej školy A

Publikované: Aktualizované:

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ N

Publikované:

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľko v tom čase nebola možnosť externého štúdia na VŠMU v odbore Tanec. Túto možnosť VŠMU poskytuje až od akademického roku 2017/2018. Zamestnankyňa sa na štúdium prihlásila, ale nakoľko štúdium trvá 7 rokov, ukončí ho až v r. 2024. Ako mala byť táto zamestnankyňa zaradená? Mala byť zaradená aj do adaptačného vzdelávania ?

Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu A

Publikované: Aktualizované:

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v rozsahu 1/3. V zákone v § 28 ods. 3 sa uvádza, že takýto pedagogický zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie do dvoch rokov. Kedy má však s ním začať? Čo v prípade, ak je zamestnanec prijatý len na krátke obdobie a teda vieme, že adaptačné vzdelávanie nedokončí? Patrí mu aj v tomto prípade príplatok začínajúceho pedagogických zamestnanca?