Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vnútorné dokumenty, smernice

VZOR - Pracovný poriadok pre školy a školské zariadenia vypracovaný podľa vzorového PP s aktualizáciami a komentármi N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor pracovného poriadku pre školy a školské zariadenia vypracovaný podľa vzorového pracovného poriadku s aktualizáciami a komentármi. Školy a školské zariadenia používajú Pracovný poriad...

VZOR - Prevádzkový poriadok pre základnú školu + harmonogram upratovania N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame VZOR prevádzkového poriadku pre základnú školu + harmonogram upratovania (vytvoril Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

VZOR - Prevádzkový poriadok pre ZŠ, G, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a JŠ + harmonogram upratovania N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom sa nachádza editovateľný vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu, strednú športovú školu, konzervatórium, špeciálnu základnú školu, praktickú školu, odborn...

VZOR - Prevádzkový poriadok pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 a do 3 rokov veku dieťaťa + harmonogram upratovania N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom sa nachádza editovateľný vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa. Súčasťou vzoru je...

VZOR - Písomný záznam o hodnotení pedagogického/odborného zamestnanca N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame Vzor Písomného záznamu o hodnotení pedagogického zamestnanca, resp. odborného zamestnanca. Vzor nie je záväzný. Hodnotenie sa uskutočňuje podĺa § 70 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogickýc...

VZOR - Vnútorný predpis - štruktúra kariérových pozícií N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Špecifických pracovných činností uvádzajúceho učiteľa. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi v chemických laboratóriách v školách N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom sa nachádza editovateľný vzor prevádzkového poriadku pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi v chemických laboratóriách v školách. Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie N

Autor/i: -

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania a podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejné listiny a rozhodnutia.  Vzory tlačív pedagogickej ...

VZOR - Hodnotenie pedagogického zamestnanca N

Autor/i: PaedDr. Tatiana Homoľová , PaedDr. Martina Magová, PhD.

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor hodnotiacich hárkov k hodnoteniu pedagogických zamestnancov.

VZOR - Vnútorný mzdový predpis N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Vnútorného mzdového predpisu s evidenciou pracovného času.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Prijímanie žiakov so zdravotným znevýhodnením A

Publikované: Aktualizované:

Pravidlá pre plnenie povinnej školskej dochádzky určuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 8 určuje, že žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.