Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Andrea Bilšáková

Riaditeľka Spojenej školy, Partizánska 2, Poprad

Počet článkov autora: 7


VZOR - Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Menovanie člena skúšobnej komisie - adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor menovania za člena skúšobnej komisie na objektívne posúdenie vedomosti a priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca.

VZOR - Poverenie výkonom špecializovanej činnosti uvádzajúceho odborného zamestnanca N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor poverenia výkonom špecializovanej činnosti uvádzajúceho odborného zamestnanca.

VZOR - Špecifické pracovné činnosti uvádzajúceho učiteľa N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor špecifických pracovných činností uvádzajúceho učiteľa. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Vnútorný predpis - štruktúra kariérových pozícií N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Špecifických pracovných činností uvádzajúceho učiteľa. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor záverečnej správy uvádzajúceho pedagogického zamestnnaca. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Záznam o priebehu adaptačného vzdelávania N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor  záznamu o priebehu adaptačného vzdelávania. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Financie na originálne kompetencie - školské jedálne A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: V meste sú tri základné školy, z ktorých len jedna má školskú jedáleň. Mesto dostáva do vlastných príjmov podiel z dane z príjmu fyzických osôb (DPFO). V tomto podiele je urobený nápočet finančných prostriedkov na potenciálnych stravníkov, ktorými sú všetci žiaci všetkých troch škôl. Zriaďovateľ pri poskytovaní finančných prostriedkov na školské originálne kompetencie nerozdeľuje finančné prostriedky na stravníkov medzi všetky školy, ale celú sumu pridelí len škole, ktorá má školskú jedáleň. Je postup zriaďovateľa správny, alebo majú nárok na časť z týchto finančných prostriedkov aj ďalšie dve školy, ktoré nemajú školskú jedáleň?

Financie z dane z príjmu fyzických osôb pre materské školy N

Publikované:

Otázka: Sme materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Do našej materskej školy chodia aj deti zo susedných obcí. Zaujíma nás, ako sa napočítajú finančné prostriedky obci z dane z príjmu fyzických osôb (DPFO). Berú sa do úvahy len deti s trvalým pobytom v obci kde sídli MŠ alebo všetky deti v MŠ zapísané na začiatku školského roka?

Financovanie ZUŠ A

Publikované: Aktualizované:

Otázka Sme obec na území, ktorej je zriadená súkromná základná umelecká škola (ZUŠ). Obec vlastnú ZUŠ nemá. V zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. sa v článku II, v bode 15 písmeno j) hovorí o tom, že obec poskytne na žiaka súkromnej/cirkevnej školy, resp. školského zariadenia najmenej 88 % zo sumy určenej pre žiaka školy/školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako máme postupovať, ak vlastnú ZUŠ nemáme?

Klasifikácia výdavkov verejnej správy COFOG A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Sme plno-organizovaná základná škola s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Súčasťou školy je aj školský klub detí a školská jedáleň. Výdavky sú hradené z finančných prostriedkov na prenesené kompetencie aj originálne školské kompetencie (prostriedky obce). Ako budeme klasifikovať výdavky podľa novej klasifikácie výdavkov verejnej správy COFOG od 1. 1. 2015?

Mesačný normatív asistenta A

Publikované: Aktualizované: