Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov  

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2016

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - rozhovory

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ročník 2016 odborného časopisu Manažment školy v praxi obsahoval aj rozhovory so zaujímavými osobnosťami Ľubicou Jägrovou, riaditeľkou Špeciálnej základnej školy na Karpatskej ulici v Bratislave, Marcelou Havrilovou, riaditeľkou pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Slovakia, Miroslavom Sopkom, poslancom NRSR a členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Milanom Kotíkom, manažérom projektu Minimalizace šikany v českej republike. 

Výzva - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší

V školách známky aj slovné hodnotenie

Kategória: Aktuality

Po ôsmich rokoch od poslednej reformy školstva čaká rezort ďalšia. Prvé chystané opatrenia by mali základné, stredné či vysoké školy pocítiť v roku 2018. Ministerstvo školstva sa však rozhodlo nečakať. Časť z plánov chce uskutočniť už od ďalšieho školského roka. Medzi nimi je zavedenie slovného hodnotenia. Školy by okrem neho mohli používať aj známkovanie.

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - metódy, formy, koncepcie, služby

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V odbornom časopise  Manažment školy v praxi sme sa v roku 2016 venovali koncepcii pragmatickej pedagogike, aktivizujúcim metódam a zážitkovému učeniu v predprimárnom vzdelávaní, potenciálu arteterapie a artefiletiky, osobnosti učiteĺa ako podpore zdravého sebavedomia žiaka, efektivným a neefektivným spôsobom komunikácie, významu hodnotenia v edukačnom procese, globálnemu vzdelávaniu, preventívnemu rozmeru mediálnej výchovy, ako aj znižovaniu miery dedičnosti vzdelanostnej úrovne detí a medzigeneračnj chudobe. 

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - legislatíva

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V roku 2016 nastali aj niektoré legislatívne zmeny, resp. vstúpili do platnosti napríklad zmeny týkajúce sa plnenia povinnej školskej dochádzky, smernice prevencie nadváhy a obezity, zákon o eGovernmente, alebo novelizácia zákona č. 2016/2016. Menil sa taktiež termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra sa posúva na 1. máj 2018. 

Školstvo, ktoré nedokáže učiť ani učiteľov

Kategória: Aktuality

Niektorí ľudia majú pomerne zjednodušenú predstavu o fungovaní sveta a spoločnosti. Keď čelia nejakej úlohe, napr. zabezpečiť profesijný rast a celoživotné vzdelávanie pre učiteľov, tak vidia jasné riešenie. Príjme sa zákon (č. 317/2009 Z. z.), kde sa zadefinuje kontinuálne vzdelávanie učiteľov ako: „sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti.“, zavedú sa procesy akreditovania a prihlasovania sa na jednotlivé vzdelávacie programy, vytvoria potrebné dokumenty a zadefinujú zodpovedné inštitúcie. Čo sa môže pokaziť? Všetko.

Výzva - budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kategória: Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - ekonomické témy

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V roku 2016 sme sa venovali finančnej kontrole, účtovníctvu a výkazníctvu, povinnostiam mzdovej účtovníčky, základnej finančnej kontrole, správe registratúry, verejnému obstarávaniu, inventarizácii majetku, hospodáreniu s majetkom, ako aj ochrane majetku v školách a školských zariadeniach.

Nedávajme deťom postupy. Naučme ich bádať

Kategória: Aktuality

Kristína Žoldošová hovorí, že naše deti nevedia nad úlohami uvažovať. Pri správnom vzdelávaní by sa to pritom mohli naučiť už v materskej škole. 

Veľa lásky, radosti a pokoja....

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Milí naši čitatelia, weboví surferi, autori, priatelia, vydavateľstvo Wolters Kluwer, redakcia časopisu Manažment školy v praxi a webového portálu www.direktor.sk vám praje krásne vianočné sviatky v kruhu najbližších.

Vladimír Synek: Prišli sme o lásku k vzdelávaniu, stratili sme zvedavosť a schopnosť kriticky myslieť.

Kategória: Aktuality

Rola pedagóga, učiteľa, kouča je nechať vždy vystúpiť z každého dieťaťa či dospelého krásny originál, ktorý je vo vnútri každého človeka. Aj Michalangelo hovoril, že sochu Dávida neurobil. Tvrdil, že v tom kuse mramoru Dávid jednoducho bol a on len dal preč to, čo bránilo Dávidovi z kusu mramoru vystúpiť. To je presne zmysel vzdelávania - nechať vystúpiť to najlepšie a hlavne originálne z nás. To by si mali naši zodpovední za vzdelávanie opakovať každý deň.

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - psychológia a riadenie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V roku 2016 sme sa v časopise Manažment školy v praxi venovali aj psychologickým témam, napr. téme pochvaly a motivácie ako deficitnému aspektu pedagogickej praxe, nebezpečným komunikačným praktikám mládeže. 

Mohli sme sa dozvedieť niečo viac o poradenstve pedagogických zamestnancov v školách, psychologických aspektoch vplyvu inteligencie a testovania žiakov na výkon, prečítať si aj príspevky k disciplíne ako k efektívnemu nástroju prevencie problémového správania, k metódam a technikám v práci školského psychológa, ako ak k psychologickému pohľadu na problematiku videohier a sociálnych sietí. 

Témy 12. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V 12. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme ochrane majektu v školách a školských zariadeniach, znižovaniu miery dedičnosti vzdelanostnej úrovne detí v súvislostiach medzigeneračnej chudoby, ponúkame prvú časť príspevku o adaptácii začínajúceho učiteľa ako súčasti personálnej práce v škole, uvedieme dôležité informácie k zavedeniu čestných názvov a nechýba ani stretnutie s históriou, odpovede na otázky a terminovník plánov na mesiac do 15. februára 2017.

Školský projekt zdravej výživy „Viem, čo zjem“ vyhlásil víťazov

Kategória: Aktuality

Čo si žiaci základných škôl predstavujú pod pojmom zdravé potraviny? Aké sú ich obľúbené zdravé jedlá? Kresby z prvej súťaže Môj zdravý tanier odhalili nielen odpovede na tieto otázky, ale aj kreativitu či súťaživosť žiakov. Spoločnosť Nestlé, ktorej projekt Viem, čo zjem je zameraný na podporu zdravého stravovania a vyváženého životného štýlu, sa teší počtu 4 015 zapojených kresieb. 

Metodicko-pedagogické centrum - atestácie

Kategória: Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie sa v tomto období podávajú do 31. 12. 2016 v elektronickej aj printovej forme. Informácie o elektronickom vyplnení žiadosti na vykonanie atestácie sú zverejnené na webovej stránke: https://vzdelavanie.mpc-edu.sk/node/2616

ZMOS presadil nezníženie normatívu na žiaka

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska sa zapojilo do pripomienkovania nariadenia vlády, ktoré okrem iného sledovalo zníženie normatívu na žiaka, ktorý do 15. 9. zameškal 60 a viac neospravedlnených hodín na 1 % základného normatívu. Návrh nariadenia v bodoch 2 a 3 navrhovalo na žiaka, ktorý vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín do 15. septembra v príslušnom školskom roku prideliť normatív len vo výške 1%., čo by v priemere znamenalo cca 15€ na rok.

Východiská a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2017

Kategória: Aktuality

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2017. Zverejnené údaje o výške podielu miest a obcí na výnose DPFO slúžia ako podklad na zostavovanie rozpočtu pre rok 2017 v rámci daňových príjmov. 

Empatia - hlavná morálna emócia

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr.Lada Kaliská, PhD.

Vyberáme z Metodiky vzdelávania

Empatiu chápeme ako hlavnú morálnu emóciu, ktorá umožňuje jednotlivcovi identifikovať, vnímať a prežívať city druhých. Ak žiak disponuje touto cnosťou, stáva sa vnímavejším k potrebám druhých. Takýto žiak je schopný morálnych činov, pretože sa vie vžiť do situácie druhého. M. Borba zdôrazňuje jej zámerné rozvíjanie prostredníctvom rešpektovania troch postupných systematických krokov práve v školskom prostredí.

Fínska expertka na vzdelávanie M. Manninen: Ak chcete uspieť, radosť z učenia je to, čo vo vašej triede nesmie chýbať

Kategória: Aktuality

MARJAANA MANNINEN je odborná konzultantka Fínskej národnej rady pre vzdelávanie a spoluautorka reformy nového fínskeho kurikula 2016, ktoré bolo zavedené do škôl od septembra tohto roka. Na Slovensko prišla na pozvanie Nadácie pre deti Slovenska, aby predstavila ich najnovšiu reformu. 

CVTI SR vyraďuje zo svojich fondov

Kategória: Aktuality

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky vyraďuje zo svojich fondov knihy. V prípade záujmu treba poslať e-mailovú objednávku na adresu terezia.misovicova@cvtisr.sk do  20. decembra 2016. V objednávke treba uvesť minimálne poradové číslo záznamu, prírastkové číslo a názov dokumentu. Knihy si záujemca musí vyzdvihnúť osobne v budove CVTI SR v Bratislave na Lamačskej ceste 8/a po vzájomnej dohode.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk