Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov  

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2016

Výzva - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - rozhovory

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ročník 2016 odborného časopisu Manažment školy v praxi obsahoval aj rozhovory so zaujímavými osobnosťami Ľubicou Jägrovou, riaditeľkou Špeciálnej základnej školy na Karpatskej ulici v Bratislave, Marcelou Havrilovou, riaditeľkou pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Slovakia, Miroslavom Sopkom, poslancom NRSR a členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Milanom Kotíkom, manažérom projektu Minimalizace šikany v českej republike. 

V školách známky aj slovné hodnotenie

Kategória: Aktuality

Po ôsmich rokoch od poslednej reformy školstva čaká rezort ďalšia. Prvé chystané opatrenia by mali základné, stredné či vysoké školy pocítiť v roku 2018. Ministerstvo školstva sa však rozhodlo nečakať. Časť z plánov chce uskutočniť už od ďalšieho školského roka. Medzi nimi je zavedenie slovného hodnotenia. Školy by okrem neho mohli používať aj známkovanie.

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - metódy, formy, koncepcie, služby

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V odbornom časopise  Manažment školy v praxi sme sa v roku 2016 venovali koncepcii pragmatickej pedagogike, aktivizujúcim metódam a zážitkovému učeniu v predprimárnom vzdelávaní, potenciálu arteterapie a artefiletiky, osobnosti učiteĺa ako podpore zdravého sebavedomia žiaka, efektivným a neefektivným spôsobom komunikácie, významu hodnotenia v edukačnom procese, globálnemu vzdelávaniu, preventívnemu rozmeru mediálnej výchovy, ako aj znižovaniu miery dedičnosti vzdelanostnej úrovne detí a medzigeneračnj chudobe. 

Školstvo, ktoré nedokáže učiť ani učiteľov

Kategória: Aktuality

Niektorí ľudia majú pomerne zjednodušenú predstavu o fungovaní sveta a spoločnosti. Keď čelia nejakej úlohe, napr. zabezpečiť profesijný rast a celoživotné vzdelávanie pre učiteľov, tak vidia jasné riešenie. Príjme sa zákon (č. 317/2009 Z. z.), kde sa zadefinuje kontinuálne vzdelávanie učiteľov ako: „sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti.“, zavedú sa procesy akreditovania a prihlasovania sa na jednotlivé vzdelávacie programy, vytvoria potrebné dokumenty a zadefinujú zodpovedné inštitúcie. Čo sa môže pokaziť? Všetko.

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - legislatíva

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V roku 2016 nastali aj niektoré legislatívne zmeny, resp. vstúpili do platnosti napríklad zmeny týkajúce sa plnenia povinnej školskej dochádzky, smernice prevencie nadváhy a obezity, zákon o eGovernmente, alebo novelizácia zákona č. 2016/2016. Menil sa taktiež termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra sa posúva na 1. máj 2018. 

Výzva - budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kategória: Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - ekonomické témy

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V roku 2016 sme sa venovali finančnej kontrole, účtovníctvu a výkazníctvu, povinnostiam mzdovej účtovníčky, základnej finančnej kontrole, správe registratúry, verejnému obstarávaniu, inventarizácii majetku, hospodáreniu s majetkom, ako aj ochrane majetku v školách a školských zariadeniach.

Nedávajme deťom postupy. Naučme ich bádať

Kategória: Aktuality

Kristína Žoldošová hovorí, že naše deti nevedia nad úlohami uvažovať. Pri správnom vzdelávaní by sa to pritom mohli naučiť už v materskej škole. 

Veľa lásky, radosti a pokoja....

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Milí naši čitatelia, weboví surferi, autori, priatelia, vydavateľstvo Wolters Kluwer, redakcia časopisu Manažment školy v praxi a webového portálu www.direktor.sk vám praje krásne vianočné sviatky v kruhu najbližších.

Vladimír Synek: Prišli sme o lásku k vzdelávaniu, stratili sme zvedavosť a schopnosť kriticky myslieť.

Kategória: Aktuality

Rola pedagóga, učiteľa, kouča je nechať vždy vystúpiť z každého dieťaťa či dospelého krásny originál, ktorý je vo vnútri každého človeka. Aj Michalangelo hovoril, že sochu Dávida neurobil. Tvrdil, že v tom kuse mramoru Dávid jednoducho bol a on len dal preč to, čo bránilo Dávidovi z kusu mramoru vystúpiť. To je presne zmysel vzdelávania - nechať vystúpiť to najlepšie a hlavne originálne z nás. To by si mali naši zodpovední za vzdelávanie opakovať každý deň.

Časopis Manažment školy v praxi - 2016 - psychológia a riadenie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V roku 2016 sme sa v časopise Manažment školy v praxi venovali aj psychologickým témam, napr. téme pochvaly a motivácie ako deficitnému aspektu pedagogickej praxe, nebezpečným komunikačným praktikám mládeže. 

Mohli sme sa dozvedieť niečo viac o poradenstve pedagogických zamestnancov v školách, psychologických aspektoch vplyvu inteligencie a testovania žiakov na výkon, prečítať si aj príspevky k disciplíne ako k efektívnemu nástroju prevencie problémového správania, k metódam a technikám v práci školského psychológa, ako ak k psychologickému pohľadu na problematiku videohier a sociálnych sietí. 

Témy 12. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V 12. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme ochrane majektu v školách a školských zariadeniach, znižovaniu miery dedičnosti vzdelanostnej úrovne detí v súvislostiach medzigeneračnej chudoby, ponúkame prvú časť príspevku o adaptácii začínajúceho učiteľa ako súčasti personálnej práce v škole, uvedieme dôležité informácie k zavedeniu čestných názvov a nechýba ani stretnutie s históriou, odpovede na otázky a terminovník plánov na mesiac do 15. februára 2017.

Školský projekt zdravej výživy „Viem, čo zjem“ vyhlásil víťazov

Kategória: Aktuality

Čo si žiaci základných škôl predstavujú pod pojmom zdravé potraviny? Aké sú ich obľúbené zdravé jedlá? Kresby z prvej súťaže Môj zdravý tanier odhalili nielen odpovede na tieto otázky, ale aj kreativitu či súťaživosť žiakov. Spoločnosť Nestlé, ktorej projekt Viem, čo zjem je zameraný na podporu zdravého stravovania a vyváženého životného štýlu, sa teší počtu 4 015 zapojených kresieb. 

Metodicko-pedagogické centrum - atestácie

Kategória: Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie sa v tomto období podávajú do 31. 12. 2016 v elektronickej aj printovej forme. Informácie o elektronickom vyplnení žiadosti na vykonanie atestácie sú zverejnené na webovej stránke: https://vzdelavanie.mpc-edu.sk/node/2616

ZMOS presadil nezníženie normatívu na žiaka

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska sa zapojilo do pripomienkovania nariadenia vlády, ktoré okrem iného sledovalo zníženie normatívu na žiaka, ktorý do 15. 9. zameškal 60 a viac neospravedlnených hodín na 1 % základného normatívu. Návrh nariadenia v bodoch 2 a 3 navrhovalo na žiaka, ktorý vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín do 15. septembra v príslušnom školskom roku prideliť normatív len vo výške 1%., čo by v priemere znamenalo cca 15€ na rok.

Východiská a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2017

Kategória: Aktuality

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2017. Zverejnené údaje o výške podielu miest a obcí na výnose DPFO slúžia ako podklad na zostavovanie rozpočtu pre rok 2017 v rámci daňových príjmov. 

Empatia - hlavná morálna emócia

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr.Lada Kaliská, PhD.

Vyberáme z Metodiky vzdelávania

Empatiu chápeme ako hlavnú morálnu emóciu, ktorá umožňuje jednotlivcovi identifikovať, vnímať a prežívať city druhých. Ak žiak disponuje touto cnosťou, stáva sa vnímavejším k potrebám druhých. Takýto žiak je schopný morálnych činov, pretože sa vie vžiť do situácie druhého. M. Borba zdôrazňuje jej zámerné rozvíjanie prostredníctvom rešpektovania troch postupných systematických krokov práve v školskom prostredí.

Fínska expertka na vzdelávanie M. Manninen: Ak chcete uspieť, radosť z učenia je to, čo vo vašej triede nesmie chýbať

Kategória: Aktuality

MARJAANA MANNINEN je odborná konzultantka Fínskej národnej rady pre vzdelávanie a spoluautorka reformy nového fínskeho kurikula 2016, ktoré bolo zavedené do škôl od septembra tohto roka. Na Slovensko prišla na pozvanie Nadácie pre deti Slovenska, aby predstavila ich najnovšiu reformu. 

ZÁZNAM: P. PLAVČAN: Testovanie PISA ukázalo, že treba zmenu, prinesie ju školská reforma

Kategória: Aktuality

Výsledky medzinárodného testovania PISA 2015, v ktorom slovenskí žiaci skončili pod priemerom krajín OECD ukázalo, že treba zmeny. Tie má priniesť aj pripravovaná reforma školstva. Na margo dnes zverejnených výsledkom žiakov v testovaní to uviedol minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS). Toho výsledky podľa vlastných slov neprekvapili.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk