Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2016  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2016

Viac by nás malo spájať, ako rozdeľovať

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Nehádajte sa!“, „Skúste sa aspoň trošku počúvať!“

Štandardne vyslovené vety adresuje učiteľ žiakom zvyčajne vtedy, keď ich chce naviesť k hľadaniu ciest tolerancie a spolupráce. Nabáda ich, aby si starostlivo vypočuli všetky názory a návrhy, kým príjmu verdikt komunikačnej rampy. Praje si, aby súčasťou hodnotového my­slenia jeho žiakov sa stal takt, ohľaduplnosť a úcta.

Prvých 100 dní ministra školstva prináša reálne výsledky

Kategória: Aktuality

Po nástupe do úradu vytýčil minister Plavčan 67 úloh, ktorých splnenie termínoval do konca tohto roka. K nim pribudnú ďalšie, a to v rámci Národného programu pre rozvoj výchovy a vzdelávania s výhľadom na najbližších 10 rokov.  Rezort školstva nielen predložil, ale zároveň aj v skrátenom legislatívnom konaní úspešne inicioval schválenie dvoch zákonov, ktoré 29. júna 2016 podpísal aj prezident SR Andrej Kiska. Zvyšovanie platov, výnimka pre málotriedky či okrúhle stoly sú len niektoré z úloh, ktoré sa podarilo za krátke obdobie splniť. Prvých 100 dní po nástupe vlády  v rezorte školstva tak prináša reálne zmeny pre slovenské školstvo.  

Teach for Slovakia – aby raz všetky deti mali vzdelanie, s ktorým môžu uspieť

Kategória: Aktuality

Autentické skúsenosti zo škôl i zanietenie pomôcť žiakom z málo podnetného prostredia. To všetko prinesú už o niekoľko dní na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR štyria čerství absolventi dvojročného programu Teach for Slovakia, ktorí nastúpia na stáž do kancelárie ministra a štátneho tajomníka. Promócia historicky prvých absolventov tohto programu, ktorý bol spustený v roku 2014, sa uskutočnila práve včera v Moyzesovej sále Univerzity Komenského v Bratislave. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili aj prezident SR Andrej Kiska a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Žiakov čakajú po prevzatí vysvedčení dvojmesačné prázdniny

Kategória: Aktuality

Viac ako 427-tisíc žiakov ZŠ, približne 215-tisíc stredoškolákov (v dennej forme štúdia) a vyše 34-tisíc žiakov špeciálnych škôl si 30. júna 2016 prevezme z rúk svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia. Po prvýkrát sa svojím hodnotením bude môcť pochváliť aj približne 56 700 žiakov 1. ročníka ZŠ. Slávnostné odovzdávanie sa uskutoční na približne 2 120 základných školách, 760 stredných školách a 380 špeciálnych školách.

Platy pre asistentov učiteľov a financovanie centier voľného času - minister diskutoval s riaditeľmi a odborármi v Košickom kraji

Kategória: Aktuality

Hovorilo sa aj o financovaní centier voľného času. Podľa ministra ide na CVČ veľká časť financií, vyčlenených na mimoškolské aktivity pre mládež. „Bude potrebné spraviť podrobný monitoring, ako chodia deti do CVČ, presne koľko krúžkov navštevujú, ako sú využívané kapacity zariadení CVČ," dodal minister.

Práce je dosť. Len ju nemá u nás kto robiť

Kategória: Aktuality

"Väčšina ľudí kritizuje školstvo, ale to je až sekundárny problém. Primárny je, že málo motivujeme mladých, aby sa zamysleli, čo chcú v živote robiť a či vôbec chcú niečo robiť. Pojem práca je pre nich niekedy až odporný. Tento problém sa začína u rodičov, lebo málo motivujú svoje deti, aby robili, alebo aby sa aspoň snažili robiť. Možno som trochu staromódny, ale pamätám si, že som od pätnástich rokov vždy celé prázdniny brigádoval. Aby som odbremenil rodičov alebo kúpil si niečo, čo som chcel. Dnes je to jednoduchšie, pretože rodičia dávajú peniaze deťom, tu máš a neotravuj. Primárny problém je teda v rodičoch, sekundárny je školstvo." 

Nespokojní nepedagogickí zamestnanci regionálneho a vysokého školstva rokovali v Bratislave

Kategória: Aktuality

Historicky po prvýkrát sa stretli zástupcovia odborárov za profesijné sekcie nepedagogických zamestnancov škôl, školských zariadení a školského stravovania v regionálnom a vysokom školstve na spoločnom celoslovenskom zasadnutí. Podnetom na spoločné stretnutie a zjednotenie je aktuálna kampaň nepedagogických zamestnancov, ktorých pracuje v školstve cca 50 000 a hľadanie spoločných postupov a riešení na dosiahnutie zlepšenia dlhodobo kritickej situácie v odmeňovaní. 

Funkčný plat a odstupné

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Učiteľ, ktorý je odmeňovaný podľa zákona 553/2003 Z. z., dostane výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) z dôvodu nadbytočnosti k 1. júlu tohto roka. Výpovedná doba bude plynúť 3 mesiace, t. j. v júli, auguste a v septembri. V mesiaci júl a august /dovolenka/ učiteľ dostane funkčný plat v nezmenenej výške, ktorý dostával počas celého roka, t. j. z plného úväzku 22 hodín. V septembri, keď začne školský rok, už nie je možné mu poskytnúť plný úväzok, ale len čiastočný, z ktorého bude vymeraný tomu zodpovedajúci funkčný plat. To znamená, že počas trojmesačnej výpovednej doby  bude učiteľ poberať dva rôzne funkčné platy. Z ktorého funkčného platu bude vypočítané odstupné? Ktorý termín je rozhodujúci pre výpočet odstupného v prípade funkčného platu učiteľa?

Prezident diskutoval o školstve s účastníkmi Komenského inštitútu

Kategória: Aktuality

Prezident Andrej Kiska prijal v stredu účastníkov novej vzdelávacej platformy pre učiteľov - Komenského inštitútu. Cieľom ročného kurzu pre pedagógov je zvládnutie inovatívnych a alternatívnych vyučovacích metód pre učiteľov, ktorí sú ochotní v prospech týchto metód aj verejne vystupovať. Prezident Kiska vyzdvihol pred prítomnými pedagógmi a organizátormi programu skutočnosť, že sa po prvýkrát podarilo presadiť, aby sa školstvo dostalo medzi priority vlády. Teraz čakáme na konkrétne kroky, zdôraznil.

Absolventi škôl-začínajúci podnikatelia, dajte si pozor na povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality

Ak sa absolvent strednej či vysokej školy po ukončení štúdia rozhodne podnikať a založí si živnosť, stane sa samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO). Tým mu vznikajú aj odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni podobne, ako v prípade každej inej SZČO. Povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie mu prvý raz vznikne až v nasledujúcom kalendárnom roku po tom, ako začne činnosť vykonávať.

Metodické usmernenie č. 1/2016

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav vydáva k vyučovaniu informatiky na základných a stredných školách toto metodické usmernenie: „Štátny vzdelávací program neurčuje konkrétny softvér a programovací jazyk, ktorý sa má vo vyučovaní informatiky používať. Je v kompetencii školy vybrať si programovací jazyk na vyučovanie na všetkých troch stupňoch vzdelávania vrátane maturitnej skúšky. Pre vyššie sekundárne vzdelávanie (vrátane maturantov) odporúčame (nie je to však povinné) jazyk Pascal alebo Python. Jazyk Pascal môže byť vo vývojovom prostredí Lazarus alebo FreePascal.“

Termíny pre školský rok 2016/2017

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR zverejnilo v POP na školský rok 2016/2017 termíny súvisiace s organizáciou školského roka, testovaním žiakov 5. a 9. ročníka, termíny prázdnin, maturitných skúšok. Ponúkame ich v prehľadnom zozname pre potreby informovania učiteľov k budúcemu školskému roku (spracované podľa POP 2016/2017)

O ktorých absolventov je najväčší záujem?

Kategória: Aktuality

Za posledné roky prichádza na pracovný trh oveľa menej absolventov, ako tomu bolo pred desiatimi rokmi. Podľa údajov Centra vedecko-technických informácií SR, sa počet absolventov slovenských verejných vysokých škôl výrazne znížil. Kým v roku 2011 ukončilo vysokú školu až 56 314 absolventov, v minulom roku bolo absolventov podstatne menej, ich počet klesol na 45 319 študentov, ktorí úspešne ukončili štúdium na slovenskej verejnej vysokej škole. Spoločnosť Profesia zisťovala, ako sú na tom s uplatnením sa.

Týždeň modrého gombíka 2016

Kategória: Aktuality Autor/i: Erika Szabóová, UNICEF Slovensko

Slovenský výbor pre UNICEF zorganizoval už po dvanásty raz celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Hoci poveternostné podmienky zbierke úplne nepriali a „objednané“ dobré počasie bolo dodané až v druhej polovici týždňa, zbierka bola veľmi úspešná. Zapojenie škôl bolo v porovnaní s minulým ročníkom zbierky takmer trojnásobné – aktívne sa na zbierke podieľalo 280 škôl zo 136 miest a obcí celého Slovenska. 

Deti trávia v školách stále viac času. Čo im v triede chýba?

Kategória: Aktuality

Aj staré školy majú nadčasové prvky. Niekedy stačia malé zmeny, no majú veľký efekt. Veľké chodby by sa dali zaplniť oddychovými zónami, pri jedálňach by mohli vzniknúť terasy. 

Voľbu riaditeľov čakajú zmeny, P. Plavčan ich pripúšťa aj pri radách

Kategória: Aktuality

V systéme voľby riaditeľov škôl pravdepodobne opäť nastanú zmeny. Minister školstva Peter Plavčan počas minulotýždňovej Hodiny otázok v parlamente pripustil, že rezort sa chce tejto téme venovať. K zmenám by mohlo podľa jeho slov dôjsť pri zložení rád škôl, spôsobe voľby riaditeľa, prípadne aj pri práve veta a funkčnom období riaditeľov.

Program PESTALOZZI: Registrácia na vzdelávacie aktivity rady Európy

Kategória: Aktuality

Program Rady Európy Pestalozzi je zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania. Program v roku 2016 celkovo zahŕňa 25 aktivít (školenia, workshopy, diseminačné a vzdelávacie aktivity na národnej úrovni, letné školy) pre určitú cieľovú skupinu. Do programu sa môžu zapojiť učitelia, riaditelia škôl, školitelia, inšpektori, odborní zamestnanci a pod. zo signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika. Všetky cestovné a pobytové náklady účastníkov hradí Rada Európy a organizátorská krajina. Termín ukončenia registrácie je do 30. júna 2016.

Prezident Kiska vystúpil v parlamente so správou o stave republiky

Kategória: Aktuality

"Jeden z konkrétne merateľných cieľov – o ktorých stále hovorím, že si ich vláda musí postaviť – by mohol byť postavený nasledovne: Do desiatich rokov budú všetky rómske deti na Slovensku končiť základnú školu s porovnateľnými priemernými výsledkami ako nerómske deti. Počnúc generáciou detičiek, ktoré v budúcom roku vstúpia do prípravky. A zrátajme, koľko na to budeme potrebovať peňazí, pedagógov a sociálnych pracovníkov. Už dnes máme základné školy, ktoré s takouto ambíciou pracujú. Ide len o to, či chceme, aby sme ich také mali pre všetky rómske deti."

O platoch učiteľov a málotriedkach sa bude rokovať v zrýchlenom režime

Kategória: Aktuality

Poslanci Národnej rady SR budú o zvýšení platov učiteľov a zachovaní málotriedok rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Zrýchlený postup pri dvojici právnych noriem dnes na návrh vlády odsúhlasila väčšina pléna. Zvýšenie platov učiteľov základných, stredných a vysokých škôl prináša vládna novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v ktorej sa hovorí o šesťpercentnom náraste od 1. septembra. 

Odpoveď úradu vlády SR na petíciu za zjednotenie školstva

Kategória: Aktuality

Sekcii kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR bolo dňa 25.5.2016 doručené podanie, ktoré pozostávalo zo sprievodného listu a zo 4891 podpisových hárkov s podpismi osôb podporujúcich petíciu s názvom „Petícia vláde SR za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva“. Úrad vlady SR zareagoval potvrdením, že priložené podpisoové hárky spĺňajú požiadavky uplatnenia petičného práva a petícia bola podstúpená na zabezpečenie jej vybavenia riaditeľovi kancelárie MŠVVaŠ SR.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk