Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2018  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2018

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

Kategória: Aktuality

 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 (ďalej len „POP“) boli schválené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.

Opatrenia na zefektívnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR predložilo na rokovanie vlády SR informatívny materiál Informácia o opatreniach na zefektívnenie systému riadenia Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Začína sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku

Kategória: Aktuality

Cieľom IT Fitness Testu 2018 je získať analytické informácie o úrovni IT zručností našich žiakov a zároveň pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce, zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie.

Školská integrácia - výber z POP 2017/2018

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii v maximálnej miere, v závislosti na dostupných možnostiach. Nevyhnutné je personálne zabezpečenie poskytovania odborných činnostíškolským špeciálnym pedagógom a školským psychológom.

Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

Kategória: Aktuality

Organizácia Iuventa - Slovenský inštitút mládeže vypracovala Stratégiu prevencie radikalizácie v práci s mládežou na základe kvalitatívneho výskumu. 

Daj zelenú svojmu zelenému nápadu

Kategória: Aktuality

Zelená inovačná a podnikateľská letná škola - Green Innovation and Entrepreneurship Summer School sa aktuálne presúva na Slovensko. Ak máte rozpracovanú zaujímavú ekoinováciu môžete sa aktuálne prihlásiť na bratislavskú Zelenú letnú školu. Spoločne s odborníkmi tu nájdete spôsob, ako svoju myšlienku posunúť k reálnemu podnikateľskému plánu.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Kategória: Aktuality

Nový právny predpis o ochrane údajov platný pre celú Európsku úniu nahrádza súčasnú smernicu o ochrane údajov, ktorá bola v platnosti od roku 1995. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí poskytnutie súkromnej osobe možnosti väčšej kontroly nad jej osobnými údajmi a ukladanie nových povinností organizáciám, ktoré zhromažďujú, spracovávajú a analyzujú údaje. 

Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe

Kategória: Aktuality

Učitelia fyziky stredných a základných škôl sa môžu prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční 16 - 24. júna 2018.

Odstránenie jazykovej bariéry - návrh zákona doručený do parlamentu

Kategória: Aktuality

Návrh poslankyne NR SR Zuzany Zimenovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. a týka sa možnosti realizácie výučby slovenského jazyka spôsobom odlišným od súčasných zaužívaných pedagogických postupov - odstránenie diskriminujúcej jazykovej bariéry, na ktorú vo vzdelávaní narážajú žiaci hovoriaci iným materinským jazykom bol doručený do NR SR.

Určovanie počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom - návrh doručený do parlamentu

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR E. Solíkovej, Š. Zelníka, T. Bernaťáka a J. Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z., ktorý sa týka určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií, ako aj zmeny súčasnej úpravy experimentálneho overovania.

Informácie k zberu údajov o asistentoch učiteľa 2018

Kategória: Aktuality

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Vláda schválila novelu zákona o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave by mala priniesť zmeny v systéme duálneho vzdelávania. Ich cieľom je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do tohto systému. 

Sezóna školských výletov a exkurzií

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Sezóna školských výletov je v plnom prúde. Čas, ktorý učiteľ ukrojí z vyučovania, má hlbší význam najmä vtedy, keď je školský výlet nielen konzumným spestrením konca školského roka, ale aj cestou, ako stmeliť kolektív, či vytvoriť spoločné zážitky. Mnohí pedagógovia si myslia, že stačí vybrať dobré miesto a nechať deťom značnú voľnosť. Skúsenosti však hovoria, že participácia učiteľa a jeho osobný vklad do vytvárania pohodovej atmosféry na výlete, ho následne môžu predurčovať k tomu, či bude súčasťou zážitkov detí alebo „len“ ich dozorom.

Celoštátny systém na odhaľovanie plagiátov zaujal odborníkov z Albánska

Kategória: Aktuality

Na dvojdňovej návšteve v Centre vedecko-technických informácií SR boli prezentované aktivity centra a spoločne sa diskutovalo aj o potenciálnej spolupráci.

Rozpis príspevku na ŠvP na rok 2018

Kategória: Aktuality

Na webovom sídle ministerstva je zverejnený rozpis finančných prostriedkov podľa zriaďovateľov a škôl na príspevok školy v prírode v roku 2018.

PISA 2018

Kategória: Aktuality

V dňoch 16. – 27. apríla 2018 sa na Slovensku zúčastní približne 400 základných a stredných škôl hlavného merania PISA 2018.  

Materská škola - organizácia a manažment (2. aktualizované vydanie)

Kategória: Aktuality

Vydavateĺstvo Wolters Kluwer SR, s. r. o. ponúka 2. aktualizované vydanie praktickej príručky -  Materská škola - oragnizácia a manažment autorky Ingrid Konečnej Veverkovej. Publikácia je aktualizovaná podľa súčasne platnej legislatívy. 

Podmienkou vstupu do II. piliera je dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína občanom, ktorí majú záujem zúčastniť sa na starobnom dôchodkovom sporení, že vstup do II. piliera nie je možný bez toho, aby boli v súčasnosti alebo už niekedy v minulosti dôchodkovo poistení v Sociálnej poisťovni. 

Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom

Kategória: Aktuality

Vydavateĺstvo Wolters Kluwer SR, s. r. o. prináša publikáciu autorky Dagmar Tragalovej - Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom. Publikácia je zameraná na pomoc rodine pri riešení konfliktov. Venuje sa potrebám jednotlivca, emóciám v konflikte a správaniu, ktoré možno od účastníkov konfliktu očakávať. Ponúka riešenia vzťahových konfliktov tak, ako ju riešia súdy a pomáhajúce profesie, intervenujúce v procese rozpadu rodiny.

Blíži sa festival vedeckých filmov – FVF 2018!

Kategória: Aktuality

5. ročník Festivalu vedeckých filmov – FVF 2018 má podtitul VEDA JE POKROK. Pripravené sú zaujímavé vedecko-populárne filmy na témy ako astronómia, energetická technika, experimentálna medicína či ekológia. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk