Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2018

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

Kategória: Aktuality

 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 (ďalej len „POP“) boli schválené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.

Začína sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku

Kategória: Aktuality

Cieľom IT Fitness Testu 2018 je získať analytické informácie o úrovni IT zručností našich žiakov a zároveň pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce, zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie.

Opatrenia na zefektívnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR predložilo na rokovanie vlády SR informatívny materiál „Informácia o opatreniach na zefektívnenie systému riadenia Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“.

Školská integrácia - výber z POP 2017/2018

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy Riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii v maximálnej miere, v závislosti na dostupných mož...

Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

Kategória: Aktuality

Organizácia Iuventa - Slovenský inštitút mládeže vypracovala Stratégiu prevencie radikalizácie v práci s mládežou na základe kvalitatívneho výskumu. 

Daj zelenú svojmu zelenému nápadu

Kategória: Aktuality

Zelená inovačná a podnikateľská letná škola - Green Innovation and Entrepreneurship Summer School sa aktuálne presúva na Slovensko. Ak máte rozpracovanú zaujímavú ekoinováciu môžete sa aktuálne prihlásiť na bratislavskú Zelenú letnú školu. Spoločn...

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Kategória: Aktuality

Nový právny predpis o ochrane údajov platný pre celú Európsku úniu nahrádza súčasnú smernicu o ochrane údajov, ktorá bola v platnosti od roku 1995. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí poskytnutie súkromnej osobe možnosti väčšej kontroly nad jej osob...

Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe

Kategória: Aktuality

Učitelia fyziky stredných a základných škôl sa môžu prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční 16 - 24. júna 2018.

Odstránenie jazykovej bariéry - návrh zákona doručený do parlamentu

Kategória: Aktuality

Návrh poslankyne NR SR Zuzany Zimenovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. a týka sa možnosti realizácie výučby slovenského jazyka spôsobom odlišným od súčasných zaužívaných pedagogických postupov - odstránenie disk...

Určovanie počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom - návrh doručený do parlamentu

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR E. Solíkovej, Š. Zelníka, T. Bernaťáka a J. Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z., ktorý sa týka určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdio...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov