Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2020  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2020

Podpora inkluzívneho vzdelávania - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Kategória: Aktuality

Rezort školstva vyčlenil finančné zdroje na podporu inkluzívneho vzdelávania. Na podporu pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a odborných zamestnancov ako členov inkluzívnych tímov tak do škôl bude vyčlenených ďalších viac ako 82,1 miliónov eur.

Učitelia fyziky sa aj v tomto roku môžu dostať do CERN-u

Kategória: Aktuality Autor/i: https://ufv.science.upjs.sk/

Učitelia fyziky stredných a základných škôl sa môžu prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční 13. až 21. júna 2020. Registrovať sa možno do 31. marca 2020.

Náklady na externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií pre rok 2020

Kategória: Aktuality

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2020.

Členovia volebných komisií neplatia z odmeny za prácu v komisii sociálne odvody

Kategória: Aktuality Autor/i: socipoist.sk

Z nadchádzajúcich parlamentných volieb nevyplývajú pre členov volebných komisií, ani pre obce voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

Na Slovensku zatiaľ nebol potvrdený koronavírus, 113 vzoriek bolo negatívnych

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

Na Slovensku doteraz nebolo potvrdené ochorenie COVID-19 (nový koronavírus). Všetky vzorky, ktoré boli s podozrením na ochorenie zaslané na laboratórne testy, sú negatívne. Aktuálne je evidovaných 113 testovaných vzoriek  s negatívnym výsledkom.

Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ponúka prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za rok 2019. Prehľad obsahuje porovnanie priemernej mzdy v rezorte školstva za rok 2018 a 2019 a zároveň aj prehľad počtu zamestnancov a priemerných platov v regionálnom školstve za rok 2019. 

Ako poukázať percentá zo zaplatenej dane občianskym združeniam a nadáciám

Kategória: Aktuality Autor/i: financnasorava.sk

Fyzické a právnické osoby môžu darovať 2 % zo zaplatených daní priamo v daňovom priznaní. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019, predkladá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. 4. 2020. Prílohou vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15. 4. 2020. 

Vzorový pracovný poriadok

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Vzorový pracovný poriadok je výsledkom spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR so zástupcami školských odborárov a reaguje na viaceré legislatívne zmeny predovšetkým na nedávno schválený zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2020 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 

Predchádzanie násiliu a šikanovaniu na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: mzv.sk

Medzinárodné štatistiky uvádzajú, že jeden z troch študentov je pravidelne šikanovaný rovesníkmi v škole.

Fond podpory vzdelávania - pôžičky pre pedagógov

Kategória: Aktuality Autor/i: fnpv.sk

Od 30. januára 2020 majú pedagógovia možnosť požiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania na rok 2020. Môžu tak urobiť v troch termínoch - do 28. februára, do 30. júna, do 31 októbra.

Podpora multilingválnych tried - seminár

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 21. – 22. apríla 2020 v Bratislave seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov.

Video - maturanti o maturite

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3 videá  o maturitnej skúške.

Prihlášky na talentové odbory stredných škôl treba odovzdať do 20. februára

Kategória: Aktuality Autor/i: minedusk

Žiaci základných škôl, ktorí by chceli študovať na bilingválnom gymnáziu, na umeleckej škole môžu prihlášky podať riaditeľovi základnej školy do 20. februára 2020.

Jarné prázdniny začínajú na západnom Slovensku

Kategória: Aktuality

Jarné prázdniny začínajú na západnom Slovensku, nasleduje stredné Slovensko a napokon východné Slovensko.

Študenti v Sociálnej poisťovni nie sú poistení, môžu sa poistiť dobrovoľne

Kategória: Aktuality

Študenti nemajú nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Rovnako si ani nemôžu nárokovať na rôzne dávky zo Sociálnej poisťovne, ako je to u poistencov, ktorí si riadne platia poistné.

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov BÁBKULIENKA

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

24. apríla 2020 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov BÁBKULIENKA, ktorej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity učiteľov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska.

Zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov a nad rozsah potrieb trhu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu,sk

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu boli vytvorené v súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.

Chrípková sezóna a nemocenské dávky

Kategória: Aktuality Autor/i: socipoist

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že výška dávky je vždy individuálna a závisí od hrubej mzdy (vymeriavacieho základu), z ktorej poistenec (za zamestnanca jeho zamestnávateľ) odvádza poistné na nemocenské poistenie. Zákon pritom presne stanovuje podmienky na priznanie dávky a aj vzorec na jej výpočet.

Príspevok na duálne vzdelávanie do 31. 3. 2020

Kategória: Aktuality

Do 31. marca 2020 môžu zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať o poskytnutie príspevku na duálne vzdelávanie. Jeho poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a žiadosti bude administrovať Štátny inštitút odborného vzdelávania, priamo riadená organizácia rezortu. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk