Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2020  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2020

Vzorový pracovný poriadok

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Vzorový pracovný poriadok je výsledkom spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR so zástupcami školských odborárov a reaguje na viaceré legislatívne zmeny predovšetkým na nedávno schválený zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2020 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 

Podpora multilingválnych tried - seminár

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 21. – 22. apríla 2020 v Bratislave seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov.

Fond podpory vzdelávania - pôžičky pre pedagógov

Kategória: Aktuality Autor/i: fnpv.sk

Od 30. januára 2020 majú pedagógovia možnosť požiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania na rok 2020. Môžu tak urobiť v troch termínoch - do 28. februára, do 30. júna, do 31 októbra.

Video - maturanti o maturite

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3 videá  o maturitnej skúške.

Prihlášky na talentové odbory stredných škôl treba odovzdať do 20. februára

Kategória: Aktuality Autor/i: minedusk

Žiaci základných škôl, ktorí by chceli študovať na bilingválnom gymnáziu, na umeleckej škole môžu prihlášky podať riaditeľovi základnej školy do 20. februára 2020.

Jarné prázdniny začínajú na západnom Slovensku

Kategória: Aktuality

Jarné prázdniny začínajú na západnom Slovensku, nasleduje stredné Slovensko a napokon východné Slovensko.

Študenti v Sociálnej poisťovni nie sú poistení, môžu sa poistiť dobrovoľne

Kategória: Aktuality

Študenti nemajú nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Rovnako si ani nemôžu nárokovať na rôzne dávky zo Sociálnej poisťovne, ako je to u poistencov, ktorí si riadne platia poistné.

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Štefan Bojnák

Etický kódex je prvým krokom pri budovaní etického programu organizácie. Implementácia kódexu môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Aby sa etický kódex stal súčasťou kultúry školy, je nutné tím nielen stimulovať a postrkovať k etickému správaniu, ale treba vytvoriť podmienky, aby si ľudia etické hodnoty zvnútornili.

DIDAKTIKA - nový odborný dvojmesačník pre vedúcich MZ, PK

Kategória: Aktuality

Odborný dvojmesačník je určený vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom škôl a školských zariadení a najmä vedúcim metodických orgánov škôl a školských zariadení. Informuje pedagogickú a odbornú verejnosť o dianí v oblasti vývoja a zavádzania nových metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a o možnostiach uplatňovania efektívnych prístupov v edukácii. 

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov BÁBKULIENKA

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

24. apríla 2020 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov BÁBKULIENKA, ktorej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity učiteľov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska.

Zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov a nad rozsah potrieb trhu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu,sk

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu boli vytvorené v súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.

Chrípková sezóna a nemocenské dávky

Kategória: Aktuality Autor/i: socipoist

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že výška dávky je vždy individuálna a závisí od hrubej mzdy (vymeriavacieho základu), z ktorej poistenec (za zamestnanca jeho zamestnávateľ) odvádza poistné na nemocenské poistenie. Zákon pritom presne stanovuje podmienky na priznanie dávky a aj vzorec na jej výpočet.

Príspevok na duálne vzdelávanie do 31. 3. 2020

Kategória: Aktuality

Do 31. marca 2020 môžu zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať o poskytnutie príspevku na duálne vzdelávanie. Jeho poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a žiadosti bude administrovať Štátny inštitút odborného vzdelávania, priamo riadená organizácia rezortu. 

Uplatnenie - po stopách absolventov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako realizátor projektu Uplatnenie - po stopách absolventov spustilo portál uplatnenie.sk. Portál sleduje uplatnenie absolventov, ukazuje, koľko zarábajú a ako dlho im trvalo nájsť si trvalé miesto. K dispozícii sú informácie o študentoch, ktorí opustili stredné či vysoké školy v roku 2018. 

Pracovné podmienky učiteľov pred dvomi-tromi storočiami

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc,

Z histórie školstva

Interiér školskej budovy pozostával obyčajne z bytu pre učiteľa a vyučovacej miestnosti. Neveľkej triede dominoval na čelnej strane stôl, resp. učiteľská katedra. Tu bola umiestnená aj čierna školská tabuľa umiestnená či už na trojnožke alebo za pomoci krúžkov visela na stene, pričom na jedna strana s linajkami slúžila na písanie, opačná strana s notovou osnovou na písanie nôt.

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. 03. 2020 je možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie predmetného príspevku. 

ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Na Slovensku vznikol nový portál o dôležitosti a potrebe očkovania. 

Nové akreditované štúdijné programy - Manažment vzdelávania a verejnej správy (UKF Nitra)

Kategória: Aktuality Autor/i: UKF Nitra

Univerzita Konštantíva Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a Fakulta prírodných vied - Ústav ekonomiky a manažmentu otvárajú nové akreditované štúdijné programy Manažment vzdelávania a verejnej správy. Programy sú určené aj pre pedagogických a odborných zamestnancov, potenciálnych riaditeĺov a vedúcich zamestnancov. Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre: 13. 2. 2020.

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk, minedu.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zrealizoval Testovanie 5 2019 dňa 20. novembra 2019 na 1 490 základných školách. Testy písalo spolu 48 605 piatakov. Školy začali od 19. decembra 2019 využívať novinku, a to odosielanie výsledkov testov z matematiky a vyučovacieho jazyka rodičom piatakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk