Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzorový pracovný poriadok

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Vzorový pracovný poriadok je výsledkom spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR so zástupcami školských odborárov a reaguje na viaceré legislatívne zmeny predovšetkým na nedávno schválený zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Obsah tvoria práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov, pracovný čas, pracovná disciplína, prekážky v práci, pracovné cesty, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci či zásady a kritériá hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov. Zároveň upravuje postup pri ochrane pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku (mobbing, bossing, šikana).

Riaditelia na jednotlivých školách a školských zariadeniach majú povinnosť vypracovať a zverejniť so súhlasom odborovej organizácie pracovný poriadok, ktorý môže odzrkadľovať špecifické pomery na pracovisku, musí však byť v súlade s týmto vzorovým pracovným poriadkom.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/podpis-vzoroveho-pracovneho-poriadku.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov