Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Zoradiť podľa:

Iné

28. októbra sa narodil Ľudovít Štúr

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladinír Michalička, CSc.

Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci, vyrastal v učiteľskej evanjelickej rodine. Základy vzdelania získal v rodnej obci pod dohľadom otca.

Online prenosy z informačných seminárov pre žiadateľov z OP Ľudské zdroje

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR bude vysielať informačné semináre pre žiadateľov operačného programu Ľudské zdroje, prioritnej osi Vzdelávanieaj prostredníctvom online prenosov.

Zrušenie výberového konania na funkciu riaditeľa školy

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme z Riadenia školy

Je možné aby zriaďovateľ školy, okresný úrad, zrušil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy z dôvodu, že predseda rady školy nedal hlasovať  o návrhu uznesenia na vymenovanie kandidáta na miesto riaditeľa?

Pozvánka na konferenciu o M. R. Štefánikovi

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Odbor archívov a registratúr MV SR  v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika organizuje dvojdňovú archívno-historickú konferenciu Veľký malý muž Milan Rastislav Štefánik spojenú s výstavou Veľký malý muž Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Slovenského národného archívu.

Mladý záchranár - voliteľný predmet

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav s Rescue team Slovakia zaktualizoval učebné osnovy voliteľného predmetu pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Učebné osnovy sú k dispozícii na webstránke Metodického portálu ŠPÚ.

Generálna prokuratúra potvrdila postup ministerstva školstva pri registrácií organizácií SAV

Kategória: Aktuality

Generálna prokuratúra potvrdila postup ministerstva školstva pri registrácii SAV a konštatovala, že ide o registračné konanie na návrh zakladateľa, t.j. SAV. Pokiaľ by teda malo prísť k ďalšej registrácii podľa platného zákona o v.v.i., je potrebné, aby SAV dodala na odsúhlasenie ministerstvu financií súpis majetku štátu, ktorý chce sprivatizovať. Rezort školstva pre každý prípad k tomu vyzval SAV listom už 1. augusta. SAV tak zatiaľ neurobila.

Stanovisko pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci doby platnosti priznaných kreditov

Kategória: Aktuality

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti právnej úpravy týkajúcej sa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z.z. vydalo MŠVVaŠ SR stanovisko. Zákonom č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2018 prichádza k zrušeniu  § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z.z., ktorý hovoril o dobe platnosti priznaného kreditu najviac 7 rokov od jeho priznania. 

Krst knihy Školská a rovesnícka mediácia a konferencia rovesníckych mediátorov

Kategória: Aktuality

16. novembra 2017 na žiackej konferencii rovesníckych mediátorov ZŠ Záhorácka (Malacky), ZŠ Alexandra Dubčeka (Bratislava), Spojenej školy (Nižná - stredoškoláci) a prostredníctvom videonahrávok aj ZŠ Park Angelinum (Košice) a ZŠ sv. Cyrila a Metoda (Košice), sa v priestoroch hostiteľskej školy v Malackách konal aj krst knihy vydavateľstva Wolters Kluwer -  Školská a rovesnícka mediácia - riešenie konfliktov v školách a školských zariadeniach.

Kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2018

Kategória: Aktuality

Prvé kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej správe na rok 2018 a Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018 sa uskutoční 20. novembra 2017 o 14.00 hod. na Úrade vlády SR. 

17. november - Medzinárodný deň študentstva

Kategória: Materské školy Autor/i: Bc. Adam Bielesz, študent PdF UK

Na Slovensku a v Čechách sa dátum 17. november spája sa s násilným potlačením demonštrácie na Národní Tříde. Už menej ľudí vie, že 17. november je významným dátumom pre všetkých študentov na svete. Je oslavovaný ako Medzinárodný deň študentstva.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení je jedným z verejne dostupných dokumentov, z ktorých môže verejnosť získať rôzne informácie o činnosti organizácie i o jej hospodárení. Správa sa vypracúva a zverejňuje každoročne.

Za okrúhlym stolom v ŠPÚ rokovali odborníci o duševnom vlastníctve v školskom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Odborníci z viacerých relevantných rezortov, organizácií a inštitúcií v rámci Okrúhleho stola „Duševné vlastníctvo a školské vzdelávanie“ navrhli nominantov do odbornej skupiny ako konzultačného a poradného subjektu ŠPÚ v oblasti tematiky duševného vlastníctva v školskom vzdelávaní.

Na vzdelávanie pôjde 3,5 miliardy eur

Kategória: Aktuality

Celkové výdavky rezortu klesnú oproti roku 2017 o 69,8 milióna eur. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude mať v roku 2018 k dispozícii 1,36 miliardy eur. Zo štátneho rozpočtu pôjde o prostriedky vo výške 1,29 miliardy eur, zo štrukturálnych fondov, vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu to bude 66,7 milióna eur. 

Reforma školstva má za cieľ prebudovať do desiatich rokov celý systém vzdelávania

Kategória: Aktuality

Predĺženie povinnej školskej dochádzky, redukcia počtu žiakov na gymnáziách či študijných odborov na vysokých školách. Reforma školstva s názvom Učiace sa Slovensko má za cieľ prebudovať do desiatich rokov celý systém vzdelávania. Prvé opatrenia by mohli vstúpiť do praxe budúci rok.

Návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku do roku 2027

Kategória: Aktuality

V septembri 2017 spracoval autorský tím Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Ivan Juráš, Juraj Vanuch, Emil Višňovský, Libor Vozár v spolupráci s úradníkmi ministerstva školstva finálnu verziu „Učiaceho sa Slovenska“ ako návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku do roku 2027.

Návrh školskej reformy by ministerka školstva mala mať na stole

Kategória: Aktuality

K predstaveniu dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, ktorý má určiť smerovanie slovenského školstva, malo dôjsť pôvodne do konca augusta. Pre situáciu v rezorte školstva, kde došlo k výmene jeho šéfa, sa proces posunul.

Rast platov pre učiteľov je nedostatočný

Kategória: Aktuality

Úradníci hodnotia verejné výdavky jednotlivých ministerstiev a navrhujú odporúčania pre ich efektívnejšie vynakladanie. Výsledky revízie boli publikované vo forme záverečnej správy na začiatku júla. Teraz je ten čas, kedy sa môžu premietnuť niektoré z odporúčaní do rozpočtu na nasledujúci rok. 

Pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa aj v tomto roku dozvie viac než 500 stredných škôl, 25 z nich je dlhodobo nad úrovňou očakávania

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2017 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu ich žiakov z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo naopak, pod úrovňou očakávania.

Ministerka školstva Lubyová: Mojou najväčšou výzvou je šport

Kategória: Aktuality

Akademická obec ju považuje za racionálnu a zdatnú odborníčku. Do funkcie ministerky školstva prišla Martina Lubyová (nom. SNS) z vedeckého prostredia. Pre Pravdu priznala, že pri nástupe ju prekvapilo najmä obrovské množstvo rôznorodej práce či veľký mediálny záujem.

Školská legislatíva 2017 - aktuálne

Kategória: Aktuality

V časti Riadenie školy - Školská legislatíva nájdete aktuálne zmeny zákonov, vyhlášok, nariadení, usmernení v skrátenej podobe spolu s odkazmi na platnú legislatívu - zmeny vo financovaní školstva, zriadenie spoločnej triedy pre príbuzné štúdijné odbory, postavenie majstrov OV, učiteľov praktickej školy, posunková reč nepočujúcich a ďalšie metodické pokyny, nariadenia, usmernenia. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk