Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2017

Žiaci dostanú školské autobusy. Ministri predstavili pilotný projekt

Kategória: Aktuality

Ministerstvo dopravy, ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva plánujú spustiť pilotný projekt prevádzky školského autobusu. Ako na štvrtkovej tlačovej besede povedal minister dopravy Árpád Érsek, v pilotnej fáze by mal slúžiť na bezplatnú prepravu žiakov z obce Dobrohošť (okres Dunajská Streda) do spádových škôl v okolí. Následne by po otestovaní mohli ponúknuť možnosť využívať školský autobus aj pre iné obce.

Akciové balíčky

Kategória: Aktuality

Ponúkame publikácie autorky Ingrid Konečnej Veverkovej - Ekonomika školy a školského zariadenia v kombinácii s publikáciami, ktoré sa venujú organizácii a manažmentu na jednotlivých stupňoch školskej sústavy - v materských školách, na základných školách a na stredných školách.

SR prijala opatrenia, aby minimalizovala segregáciu rómskych žiakov

Kategória: Aktuality

Správa reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s implementáciou opatrení v školskom zákone, ktoré SR prijala potom, čo Európska komisia začala v apríli 2015 voči Slovensku konanie pre porušenie antidiskriminačnej legislatívy.

Na akých princípoch funguje duálne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce je cieľom duálneho vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania funguje od školského roka 2015/16 a zamestnávateľom umožňuje prípravu žiaka presne a konkrétne na povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek.

Zmeny v uznávaní kvalifikácií ministerstvo prekonzultuje s podnikateľmi

Kategória: Aktuality

Vplyvy pripravovaných zmien v oblasti uznávania odborných kvalifikácií na podnikateľské prostredie v SR budú témou konzultácií, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) naplánovalo s profesijnými a stavovskými organizáciami zastupujúcimi firmy a podnikateľov.

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 13. januára 2017 záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov (ďalej aj EJP 7 - 10)  od 1. 9. 2017. Na základe výsledkov experimentálneho overovania EJP 7 - 10 schválilo MŠ VVaŠ SR využívanie slovenského modelu EJP 7 - 10 pri výučbe cudzích jazykov na báze dobrovoľnosti základnými školami v Slovenskej republike.

Office 365 je pre učiteľov a študentov dostupný zadarmo už aj na Slovensku

Kategória: Aktuality

Microsoft plní sľub a prináša bezplatnú verziu kancelárskeho balíka pre školy. Dostupná je už i na Slovensku. Najdôležitejšou podmienkou pre zapojenie sa do programu je licencia pre balík, ktorú musí vlastniť samotná škola. Okrem minimálneho veku 13 rokov a pripojenia na internet tak už študentovi či učiteľovi stačí len školou poskytnutá e-mailová adresa, podporujúca prijímanie externej komunikácie. Do programu sa môžu zapojiť všetci zamestnanci daných škôl, nielen samotní učitelia. 

TOP 10 učebných odborov s perspektívou

Kategória: Aktuality

Rozhodovanie o štúdiu na strednej škole je prvým z vážnych rozhodnutí, ktoré budú žiakov sprevádzať v ďalšom živote. Pri pohľade na počet stredných škôl a gymnázií preto nie je ani tak dôležité vybrať si školskú lavicu, ako skôr zvoliť si úspech a perspektívu. Za pozornosť stoja učebné odbory, ktoré sú mimoriadne potrebné a dôležité, čo zvyšuje atraktivitu pre študentov a perspektívu pre absolventov.

Reakcia na zavádzajúce vyjadrenie v relácii RTVS Správy a komentáre o takzvanej novej metodike sčítavania detí z chudobného prostredia

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru zavádzajúce tvrdenie, ktoré dňa 22. februára 2017 zaznelo v relácii RTVS Správy a komentáre. 

Iniciatíva Za školské knižnice: Školské knižnice zanikajú

Kategória: Aktuality

Daniel Hevier, Gabriela Futová, Dado Nagy a ďalších viac ako 1200 signatárov podporilo Otvorený list na podporu školských knižníc adresovaný ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi a štátnemu tajomníkovi ministerstva školstva Petrovi Krajňákovi. Iniciatíva Za školské knižnice tvrdí, že školské knižnice zanikajú a mnohé z existujúcich sú nefunkčné. V roku 2011 malo školskú knižnicu 58 % škôl. O štyri roky neskôr už iba 49% škôl.

Témy 2. čísla časopisu Manažment školy v praxi - 2017

Kategória: Aktuality

V 2. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme povinnostiam mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach na začiatku roku 2017. Pozreli sme sa na prácu učiteľa, ktorá nesúvisí so vzdelávaním, ako aj autoevalváciou materskej školy k zvyšovaniu jej kvality. Rozobrali sme freativitu a detské startupy a rovnako mikroprojekt iplementovaný v rámci Komenského inštitútu.  adaptácii začínajúceho učiteľa ako súčasti personálnej práce v škole. V novej rubrike o prvej pomoci sa venujeme intoxikácii. Nechýba stretnutie s históriou a prehľad dôležitých termínov do 15. apríla 2017.

Novely zákonov spresňujú nejasnosti

Kategória: Aktuality

Prezident podpísal novely zákona č. 245/2008 Z.z. (školského zákona) a novelu zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch, ktoré do parlamentu NR SR predložila poslankyňa NR SR Eva Smolíková. 

Firmy chcú mladých ľudí. Ponúk pre absolventov pribudlo

Kategória: Aktuality

Tí si môžu vyberať z podstatne vyššieho množstva pracovných príležitostí ako po minulé roky a je pre nich výrazne jednoduchšie zamestnať sa. Od absolventov sa očakáva, že pri vstupe na trh práce budú mať za sebou prvé pracovné skúsenosti, či už ide o brigády, stáže, jazykové pobyty, alebo dobrovoľníctvo. Zamestnávatelia ocenia najmä skúsenosti s prácou v zahraničí, kde si študent môže zlepšiť jazykové znalosti.

Videohry v kontexte vyučovacieho procesu

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Michal Božík

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi 10/2015

Dnešná doba je jednoznačne dobou počítačov a internetu. Videohry, vedľajší produkt IT biznisu, sú integrálnou súčasťou našej kultúry už viac ako tridsať rokov. Napriek tejto dlhej dobe sa s nimi vo vzdelávacom procese stretneme len sporadicky, ak vôbec. Prečo je tomu tak? A malo by to byť vôbec inak? 

Odborné semináre pre školských knihovníkov a riaditeľov základných škôl a stredných škôl

Kategória: Aktuality

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pripravila dva odborné semináre, ktoré sú určené školským knihovníkom a riaditeľom základných škôl a stredných škôl.  Prvý seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade 16. marca 2017 pre 80 účastníkov. Druhý seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica vo svojich priestoroch 23. marca 2017 pre 60 účastníkov.

Rezort školstva ešte nezavedie opatrenia na optimalizáciu siete škôl

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva nateraz upustilo od opatrení, ktoré mali viesť k optimalizácii siete škôl alebo ich častí. Urobilo tak po konzultácii s odborníkmi a riaditeľmi škôl. Opatrenia mali byť súčasťou novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá už je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Sopko: Cestou k výberu budúceho povolania je kariérová výchova miesto vreckového

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle zverejnilo dva zoznamy. Prvým je zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a druhý s odbormi, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. Žiakom základných škôl, ktorí sa rozhodnú pre štúdium študijných a učebných odborov z prvého zoznamu, sa bude vždy zo štátneho rozpočtu poskytovať motivačné štipendium, ktorého výška bude závisieť aj od prospechu. Školy na takýchto žiakov dostanú o desať percent zvýšený normatívny príspevok. Na žiakov študujúcich v odboroch z toho druhého zoznamu bude normatív o desať percent znížený.

Trestná činnosť mladistvých a maloletých páchateľov páchaná v objektoch školských zariadení

Kategória: Aktuality

Pokiaľ ide o trestnú činnosť mladistvých páchanú v objektoch školských zariadení, z vypracovaných štatistík vyplýva, že mladiství sa dopúšťajú páchania trestnej činnosti predovšetkým na základných školách, následne na pôde stredných odborných škôl a zo školských zariadení bola registrovaná početnejšia trestná činnosť mladistvých v reedukačných centrách a z objektov, v ktorých sa realizujú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, boli stíhaní mladiství len za trestnú činnosť páchanú v detských domovoch.

Harmonogram prázdnin

Kategória: Aktuality

Žiaci základných a stredných škôl v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji budú majú od pondelka 20. februára týždenné jarné prázdniny.

Stretnutie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s ministrom školstva

Kategória: Aktuality

16. februára sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo ďalšie stretnutie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s ministrom školstva Petrom Plavčanom. Hlavnými témami rokovania boli - zvyšovanie platov zamestnancov školstva od 1. septembra 2017, financovanie škôl s počtom žiakov do 250, alternatívny Návrh stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk