Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2015  

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2015

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR k spracúvaniu osobných údajov v Centrálnom registri MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality

Úrad na ochranu osobných údajov SR sa v poslednom mesiaci intenzívne zaoberal spracúvaním osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to aj v súvislosti s rastúcim záujmom verejnosti o danú problematiku. Na úrad sa obracali najmä zákonní zástupcovia detí s otázkami, či rozsah požadovaných osobných údajov, ktorý majú školám prostredníctvom dotazníkov poskytnúť, je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Národný projekt vyslal pedagógov do CERN-u

Kategória: Aktuality

Spolu 40 učiteľov základných škôl navštívilo Európsku organizáciu pre jadrový výskum CERN. Do najväčšieho laboratória časticovej fyziky na svete sa dostali vďaka národnému projektu „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“. Ten si kladie za cieľ zvýšiť kvalitu vzdelávania polytechnickej výchovy žiakom na druhom stupni.

Testovanie 5-2015

Kategória: Aktuality

Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (žiaci so ZZ) bude realizované iba na vybraných školách na vzorke cca 1 000 žiakov so ZZ. O výbere žiakov so ZZ a škôl, na ktorých prebehne T5-2015 žiakov so ZZ, budú školy informované prostredníctvom osobitného listu po spracovaní údajov získaných zo zberu dát o žiakoch 5. ročníka ZŠ, t. j. do 15. októbra 2015.

Témy 9. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 9. čísle časopisu Manažment školy v praxi v rubrike Financovanie sa pozrieme na použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach. V príspevku Práca triedneho učiteľa s "problémovými" žiakmi a spolupráca s ich rodičmi na príklade konkrétnych aktivít poukážeme na možnosti stmeľovania tímu v triedach. Súčasné obdobie je charakterizované veľkou náročnosťou na psychické a fyzické výkony vo vzdelávacom procese. Tému rozoberieme v článku Osobná pohoda - well being a kreatívne stratégie v pedagogickej praxi.  Venovať sa budeme aj téme bezpečnosti žiaka pri praktickom vyučovaní a praktickej príprave na povolaní.

Rodičia odmietajú školám odovzdať svoje rodné čísla

Kategória: Aktuality

Do konca septembra majú školy vložiť údaje žiakov a rodičov do centrálneho registra ministerstva školstva. Rodičia však posielajú poloprázdne dotazníky. Pomocou rodného čísla chce ministerstvo spárovať záznamy rodičov s údajmi škôl o ich deťoch. Plány rezortu však narazili na neochotu rodičov poskytnúť citlivé údaje.

Zmena pracoviska - adresy sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež

Kategória: Aktuality

Pracovisko sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež sa sťahuje z adresy Hanulova 5/b, Bratislava (Dúbravka) na adresu Stromová 9, Bratislava (2. poschodie budovy vedľa sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).

Slovensko a Nemecko budú užšie spolupracovať v oblasti duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Užšiu spoluprácu medzi Slovenskom a Nemeckom v oblasti duálneho systému odborného vzdelávania na stredných školách deklarovali v Novom Meste nad Váhom minister školstva Juraj Draxler a štátny tajomník Spolkového Ministerstva pre vzdelávanie a výskum Georg Schütte. Symbolicky na pôde firmy Manz, ktorá sa medzi prvými zapojila do duálneho vzdelávania na Slovensku, podpísali Spoločné prehlásenie o spolupráci v odbornom vzdelávaní a príprave medzi oboma krajinami.

Školy majú ešte týždeň na odoslanie údajov do rezortného informačného systému

Kategória: Aktuality

Ešte sedem dní majú školy na to, aby Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR dodali údaje o žiakoch, pedagogických zamestnancoch a rodičoch. Doteraz tak urobila približne pätina škôl, pričom dáta sa úspešne po prvý krát spárovali s Registrom fyzických osôb Ministerstva vnútra.

Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl k činnosti ŠŠI

Kategória: Aktuality

ŠŠI získavala v mesiaci jún 2015 prostredníctvom elektronicky zadaného dotazníka spätnú väzbu od riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ po vykonaní komplexnej inšpekcie v školských rokoch 2013/2014 a 2014/2015. Cieľom spätnej väzby bolo získať názory riaditeľov na priebeh školskej inšpekcie a prínosy pre školu od všetkých subjektov, v ktorých bola v danom období vykonaná komplexná inšpekcia.

Týždeň celoživotného učenia

Kategória: Aktuality

V dňoch od 21. do 25. septembra 2015 sa koná Týždeň celoživotného učenia. Projekt, ktorý chce upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Počas jedného týždňa sa uskutočnia prednášky, workshopy a diskusie na celom Slovensku.

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav pripravil anonymný dotazník, ktorý pomôže lepšie vyjasniť podmienky pre efektívne uplatňovanie mediálnej výchovy v školskom vzdelávaní. Je určený všetkým učiteľom a učiteľkám ZŠ. Výsledky prieskumu budú zdrojom pre prípravu opatrení na podporu mediálnej výchovy v ZŠ – ponuky odborných podujatí, metodík, zdrojov.

Noc výskumníkov 2015

Kategória: Aktuality

Ďalší ročník festivalu vedy  – Európska Noc výskumníkov sa uskutoční 25. septembra 2015 a opäť Vám v piatich mestách na Slovensku priblíži tie najzaujímavejšievýsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu. Tešíme sa na Vás v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a v Tatranskej Lomnici!

Ako o celospoločenských témach diskutovať so žiakmi?

Kategória: Aktuality

3 piliére Beutelbašského konsenzusu. V roku 1976 bol predstaviteľmi centier občianskeho vzdelávania v spolkovom štáte Bádensko-Wüttenbersko sformulovaný tzv. Beutelbašský konsenzus.  Definuje prístup k politickým témam v edukačnom systéme.  

Zvýšený limit pre verejné obstarávania

Kategória: Aktuality

NR SR schválila  novelu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa zvyšuje limit pri verejných obstarávaniach pre mestá, obce a ich organizácie. Novela bude účinná 1. novembra 2015.  

Hviezdna zostava vedcov štartuje svoju roadshow pre tínedžerov po Slovensku!

Kategória: Aktuality

V priebehu októbra prichádza do viacerých slovenských miest hviezdna zostava vedeckých osobností, ktoré žiakom posledných ročníkov základných škôl a všetkým stredoškolákom priblížia fascinujúci svet vedy a techniky z celkom iného uhla pohľadu.

Juraj Draxler varuje pred extrémizmom

Kategória: Aktuality

Utečenecká kríza vedie aj k intenzívnym diskusiám v školských zborovniach či v triedach. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler v tejto súvislosti varoval pred šírením extrémistických nálad v školskom prostredí.

Učitelia eTwinning - vykročte do nového školského roka správnou nohou

Kategória: Aktuality

Pre učiteľov i žiakov zapojených do programu eTwinning je pripravených množstvo noviniek aj v školskom roku 2015/2016. eTwinning je živá komunita viac ako 300 000 učiteľov z európskych a iných krajín. Pracovná plocha eTwinning, miesto, kde sa začína spolupráca, prešla kompletnou prestavbou a bude opäť uvedená do činnosti v týždni od 21. septembra. Bude niesť nový názov „eTwinning Live“, pretože nová platforma zlepší aspekt nadväzovania kontaktov a pomôže vám udržiavať si prehľad o dianí v celej komunite.

EDUZBER 2015

Kategória: Aktuality

Financovanie škôl a školských zariadení sa uskutočňuje v zmysel zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 

Záložka do knihy spája školy

Kategória: Aktuality

Pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2015 a Medzinárodného dňa školských knižníc 26. októbra 2015 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica dva národné a jeden medzinárodný projekt. Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách prinesie našim žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií príležitosť vytvoriť si vlastnú originálnu záložku a vymeniť si ju so spolužiakmi z partnerských škôl v Česku.

Žiaci by mali dostať vzdelávacie poukazy najneskôr do 10. septembra

Kategória: Aktuality

Podľa štatistických výkazov bolo k 15. septembru 2014 v prevádzke 332 centier voľného času, ktoré žiakom poskytovali záujmové vzdelávanie v 8896 útvaroch, pričom ich navštevovalo 125.000 žiakov. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripomína najväčším zriaďovateľom základných škôl, teda mestám a obciam, že najneskôr do 10. septembra majú každému žiakovi vydať vzdelávací preukaz. Ten by mali školáci následne do 25. septembraodovzdať zariadeniu, v ktorom chcú navštevovať záujmové vzdelávanie.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk