Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 2/2022

2/2022

Hĺbkové učenie a vyučovanie

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Hovoriť alebo písať o tom, že v edukácii sa neustále hľadajú prístupy, ktoré by zabezpečili kvalitnejšie edukačné výsledky a tvorivejšie pripravovali mladých ľudí na zaradenie sa do pracovného a sp...

Mediácia – využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

Inovačné vzdelávanie s názvom „Mediácia – využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov“, ktoré úspešne absolvovali pedagogickí zamestnanci Spojenej školy...

Obsah vydania

Korene ideálov

Zo seriálu: Editorial

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Ročné predplatné 59,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: dvojmesačník. Zadané do tlače: 22. 3. 2022.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022. EV 5869/19. ISSN 1338-2845

Editoriál

Korene ideálov

„Skúsenosti, ktoré by sme my dospelí mali posúvať mladým, neznejú: „Život už s vašimi ideálmi zatočí!“, ale „Pevne zapustite korene do svojich ideálov, aby vám ich život nedokázal vziať!“

Albert Schweitzer

Mať ideály a tešiť sa na ich napĺňanie, ide ruka v ruke s odvahou prekonávať prekážky. Je správne vidieť v nich príležitosti, ktoré sa stávajú hybnou silou zmien. Aj v školstve ich potrebujeme vidieť dnes, zajtra, o rok a s každou novou generáciou detí potrebujeme byť všímaví k tomu, s čím prichádzajú, a kam smerujú. Ideálom ostávame verní aj v 2. čísle časopisu Didaktika. Ponúkame v ňom stále aktuálne témy.

Hĺbkové učenie a vyučovanie je jednou z inovatívnych koncepcií vyučovania. Je to vyučovanie, ktoré vťahuje žiaka do uvedomelého a tvorivého vzdelávania. Téme sa venuje Erich Petlák. Pripomína, že priamy prenos informácií z učiteľa na žiakov je už dávno prekonaný, treba preferovať také vyučovanie, ktoré dáva priestor aktivite žiakov pri získavaní nových vedomostí.

Zdenka Gadušová, Mária Horníčková a Eva Stranovská v druhej časti príspevku s názvom „Metodika čítania s porozumením v cudzojazyčnej edukácii (2.) – aplikačná časť“ analyzujú aplikáciu intervenčného programu do vyučovania čítania s porozumením, pričom sa koncentrujú na využitie pedagogickej intervencie v rámci edukačného procesu čítania s porozumením na príklade nemeckého jazyka.

Intelektuálna pokora podľa súčasných psychológov je cnosť, ktorá môže zmeniť svet. Považuje sa za osobnostnú črtu, dispozíciu, súbor sebaregulačných návykov či absenciu intelektuálnych nerestí. Téme sa venuje Martina Kosturková.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk