Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Hĺbkové učenie a vyučovanie

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Koncepcie

Hovoriť alebo písať o tom, že v edukácii sa neustále hľadajú prístupy, ktoré by zabezpečili kvalitnejšie edukačné výsledky a tvorivejšie pripravovali mladých ľudí na zaradenie sa do pracovného a spoločenského života, nám môže pripadať ako „nosenie dreva do lesa“. Prečo je tomu naozaj tak? Čo je príčinou toho, že edukácia, jej realizácia a výsledky sú pod takým drobnohľadom? V príspevku opíšeme jednu z novších koncepcií, ktorá má ambíciu zefektívniť edukáciu, definujeme podstatu hĺbkového učenia, úlohy učiteľa pri tejto koncepcii, venujeme sa téme kľúčových kompetencií, ako aj pohode (wellbeingu) vo vyučovacom procese.

„Ak dnes učíme žiakov tak, ako nás učili včera, okrádame ich o zajtrajšok.“ John Dewey

Už pred viacerými desaťročiami sa ukázalo, že zaužívaná edukácia s jej metódami a formami práce nezodpovedá požiadavkám doby, rozvíjajúcej sa vede a technike, inováciám vo výrobe, meniacej sa spoločnosti a pod. Ešte stále zaužívaná edukácia, označovaná aj názvami klasické vyučovanie, herbartovské vyučovanie, transmisívne vyučovanie, odovzdávajúce vyučovanie a pod., sa prejavila a prejavuje ako dosť životaschopná. Je to dané tým, že dokáže žiakov naučiť učivo. Lenže, a to je najpodstatnejšie, dnešná doba už nepožaduje žiaka a človeka len s vedomosťami. Potrebuje človeka, ktorý vie získané vedomosti využívať pre svoj prospech, ďalšie vzdelávanie, tvorivý život, znásobovanie poznatkov ľudstva. Vnímame nespokojnosť a kritiku tradičného vzdelávania. Súčasnosť a budúcnosť si vyžaduje ľudí, ktorí sú tvoriví, samostatní, schopní ďalšieho sebavzdelávania; ľudí, ktorí budú vedieť zúročiť všetko, čím ich vybavila, resp. čo u nich rozvinula dobrá, tvorivá edukácia.

Zdôrazňujeme, že takýto pohľad, resp. hodnotenie edukácie nie je príznačný len pre Slovensko. Je to celosvetový problém a všetky krajiny sveta hľadajú možnosti optimalizovania vzdelávania. Je to spôsobené skutočne prudkým rozvojom vedy a techniky, ale aj inovatívnymi možnosťami vzdelávania vychádzajúcimi napr. z informačno-komunikačných technológií. Medzi krajinami sú isté rozdiely, ktoré vyplývajú z viacerých činiteľov, napr. tradície a história, financovanie školstva štátom, úspešnosť reforiem, docenenie práce učiteľa. Podstata je však rovnaká – úsilie o sústavné skvalitňovanie prípravy dorastajúcej generácie. Aj napriek tomu, že celé 20. storočie možno charakterizovať ako úsilie o zmenu edukácie (napr. alternatívne školstvo, rôzne inovatívne koncepcie), stále sme svedkami volania po zmene, ale aj svedkami viacerých koncepcií, ktoré by mali zmierniť požiadavky medzi realitou edukácie a jej výsledkami.

Podstata hĺbkového vyučovania

Autorom koncepcie hĺbkového vyučovania[1] je kanadský pedagóg Fullan. Zastáva názor, že edukáciu a učenia sa žiakov možno aj v súčasnosti zlepšiť prostredníctvom hĺbkového učenia. Hovorí aj o novej pedagogike (NPDL – New Pedagogies for Deep Learning).

Čo sa rozumie pod hĺbkovým vyučovaním?

Hĺbkové učenie a vyučovanie poskytuje žiakom pokročilé zručnosti potrebné na zvládnutie sveta. Pripravuje ich na to, aby sa stali zvedavými, neustále sa učiacimi, nezávislými žiakmi, ako aj premýšľajúcimi, produktívnymi a aktívnymi občanmi v demokratickej spoločnosti (Hargreaves, Fullan, 2012). Iné definovanie je: „Pri hĺbkovom vzdelávaní žiaci kriticky myslia, komunikujú a efektívne spolupracujú s ostatnými vo všetkých predmetoch. Žiaci sa učia samostatne riadiť svoje vzdelávanie a osvojujú si tzv. akademické myslenie a učia sa celoživotne učiť. Hlbšie učenie je proces učenia sa pre transfer, čo znamená, že umožňuje žiakovi využívať, čo sa naučil v jednej situácii a použiť ho v inej situácii“ (Bransford, J. D., Brown, A.L., Cocking, R. R. 2000).

Pellegrino a Hilton (2012, s. 5) hĺbkové vyučovanie a učenie charakterizujú ako

proces, prostredníct

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk