Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Koncepcie vyučovania

Projektové vyučovanie a eTwinning v školách

V ostatných rokoch sa mnohí učitelia sťažujú na nedostatok možností spolupráce s inými školami, ale aj nedostatok možností realizovať zmysluplné projekty vo vzdelávaní žiakov. Od roku 2014 – 2020 v novej európskej platforme Erasmus+ má eTwinning, ...

Heuristická metóda (metóda objavovania)

Pri heuristickej metóde žiak vyrieši úlohu na základe vlastných úvah. Učiteľ stanoví úlohu a ďalšími otázkami upozorňuje na možné problémy, ktoré bude treba vyriešiť. Otázky majú rozvíjať myslenie žiaka a nemali by mu umožniť odpovedať jedným slov...

Aktivizujúce metódy edukácie - Problémová metóda

Problémová metóda predstavuje užšie vymedzenie zo širokej koncepcie problémového vyučovania. Pri tvorbe problémovej úlohy vychádzame  z okruhu učiva a z odborného zamerania žiakov. 

Modulové vzdelávanie – alternatívna metóda edukácie

Ukážka modulového vzdelávania, ktorý možno aplikovať ako na základných tak aj stredných školách na príklade prierezovej témy „Tvorba projektu a prezentačné zručnosti“. Ukážka nie je okamžite aplikovateľná v uvedenej podobe v konkrétnej škole. Treb...

Hybridná pedagogika

Hybridná pedagogika kombinuje prvky kritickej pedagogiky a digitálnej pedagogiky. Základné prvky takto chápanej teórie súvisia so vzťahom medzi žiakom a digitálnymi technológiami, ktoré žiak používa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Kritická...

Projektové vyučovanie a jeho hodnotenie

Pri realizovaní projektového vyučovania sa rozvíja tvorivé myslenie žiakov. Žiaci sa učia pracovať s informáciami, rozvíja sa ich hodnotiace, kritické myslenie, zvyšuje sa ich motivácia pre učenie a vzdelávanie. Žiaci vidia zmysel svojej práce, uč...

Problémové vyučovanie vo výučbe odborných predmetov v stredných odborných školách

Autor príspevku venuje pozornosť teoretickým východiskám problémového vyučovania. V prvej časti odbornej štúdie uvádza charakteristiku problémového vyučovania. V druhej, praktickej časti štúdie sa venuje návrhu a praktickej realizácii problémového...

Návrh a realizácia kooperatívneho vyučovania v práci učiteľa technických predmetov

Kooperatívne vyučovanie sa začalo do pedagogickej praxe zavádzať v druhej polovici 20. storočia. Vychádzalo z kritiky vtedajšieho spôsobu vyučovania, poskytujúceho málo príležitostí na spoluprácu žiakov na ich vzájomnú komunikáciu. Podstata kooper...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk