Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2018

11/2018

Autoregulatívne učenie (2.)

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. Zo seriálu: Autoregulatívne učenie

V druhej časti príspevku opíšeme model sebaregulujúceho učenia, poukážeme na dôležité zručnosti na ceste k sebariadeniu. Ponúkneme model nácviku autoregulácie. Objasníme, čo je to metakognícia ako ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: PhDr. Erich Rabel, tel.: (02) 58 10 20 39, e-mail: Erich.Rabel@wolterskluwer.com.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: marketing@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08.

Ročné predplatné 75 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 12. 11. 2018, © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018 ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Dobré vzťahy a skrytý potenciál školy

„Najdôležitejšou rovinou, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu škôl, je úroveň vzťahov. Identifikovanie vnútorných vzťahov medzi jednotlivými aktérmi, príčiny a následná otvorená, konštruktívna komunikácia a diskusia je najväčším skrytým potenciálom školy, je nevyhnutným a kľúčovým predpokladom pre jej rozvoj“, píše sa v Správe Štátnej školskej inšpekcie o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach SR za školský rok 2016/2017. Je dôležité klásť dôraz na zdravé vzťahy v školskom prostredí. Riaditeľ školy túto možnosť má.

Ak vychádzame z členenia osobnosti podľa D. C. Mc Clellanda a upravíme ho do podoby vhodnej pre školské prostredie, môžeme konštatovať, že je nešťastím pre klímu školy, ak vedúci pedagogický zamestnanec je na úrovni receptívnej osobnosti, ktorá sa riadi vlastnými pohnútkami, je povýšenecká, nepripúšťa iný ako vlastný názor, nie je schopná vidieť alternatívne riešenia.

Nie je vhodné ani to, ak riaditeľom školy je autonómna osobnosť, ktorá má silný pocit nenahraditeľnosti. Autonómna osobnosť nevie delegovať úlohy, takejto osobnosti nechýba spolupráca. 

Dušana Bieleszová 

(pokračovanie)

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk