Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - 2023

Kľúčové vlastnosti a zručnosti mediátora v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Čo robí mediátora v školskom prostredí vítaným? Ktoré zručnosti sú pre mediátora dôležité? Čo je hra na mediátora a čo reálne používanie mediačných zručností v rovesníckej mediácii? Každá škola je jedinečná, preto program rovesníckej mediácie je ...

Mediácia podľa zákona, mediácia ako odborná metóda a mediácia ako forma prevencie

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor z registra mediátorov na MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (realizuje ju m...

Školská mediácia ako jedna z aplikačných oblastí mediácie

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z legalis.sk V príspevku sa venujeme školskej mediácii ako jednej z aplikačných oblastí mediácie. Vymedzujeme kľúčové pojmy súvisiace s mediáciou v školskom prostredí, pričom sme sa zamerali na oblasť regionálneho školstva. Opíšeme nalieh...

Aktivita: Kvety - Kto som a čo mi pomáha - sebareflexia

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Adrián Hudák

CIEĽ: Precvičovanie sebareflexie, sebadôvery a vyjadrovanie vlastných pocitov. FORMA: triednická hodina. METÓDY: výtvarná práca, individuálna práca, sebareflexia, diskusia. POMÔCKY: papierové tanieriky, pomôcky na výtvarnú výchovu, písacie potreby.

Aktivita: Tímové pero - spolupráca

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Adrián Hudák

CIEĽ: Zábavným spôsobom precvičovať kooperáciu, psychomotorické schopnosti a komunikačné zručnosti. FORMA: triednická hodina. METÓDY: skupinová práca, kooperatívne vyučovanie, práca s jemnou motorikou, koordinovaná spolupráca. POMÔCKY: fixky s hru...

Zisťovanie klímy v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: RNDr. Helena Vicenová

Klíma školy je v pedagogickom slovníku definovaná ako sociálno-psychologická premenná vyjadrujúca kvalitu interpersonálnych vzťahov a sociálnych procesov, ktoré fungujú v danej škole tak, ako ju vnímajú, prežívajú a hodnotia učitelia, žiaci, príp....

Význam a vlastnosti malých skupín v edukácii

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

V príspevku sa venujeme skupinám ako spojujúcemu článku medzi záujmami spoločnosti a jednotlivca, kde sa vzájomne stretávajú spoločenské potreby s potrebami jednotlivca. Popisujeme význam skupín pre život jedinca, vlastnosti malých sociálnych skup...

Zásady aktívneho počúvania

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová , Ing. Bronislava Švehláková

Kompetenčný profil vedúceho pedagogického zamestnanca, riaditeľa školy aj jeho zástupcu v 4. oblasti s názvom Profesijný rozvoj predpokladá v kompetencii 4.1 Viesť ľudí (Pokyn ministra č. 39/2017, príloha č. 32 až 36) aj preukázanie kompetencie ef...

Prvá skúsenosť dieťaťa so školským prostredím

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Byť v úlohe žiaka je pre neho nová skúsenosť. Významnú úlohu pri chápaní a stotožnení sa s novou životnou rolou žiaka zohráva vplyv prostredia aj štýl výchovy v rodine. Adaptácia na nové prostredie môže byť sťažená, ak rodičia nesprávnym spôsobom ...

Únik a rezignácia v konflikte

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Konflikty v školskom prostredí prinášajú množstvo nečakaných situácií a zvratov. Zdanlivo jednoduché riešenia sa vplyvom obranných mechanizmov menia na prekážky a stávajú sa vážnou bariérou na ceste zmierovania. 

Emócie v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť ...

Aktivita: Jeden - dva - tri bum

Kategória: Mediácia Autor/i: -

Vyberáme z publikácie Vladimíra Labátha – Cvičenia, hry, simulácie

Rôzne postupy desegregácie v škole s využitím metódy mediácie a zmierovania

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Žiaci, učitelia, vedenie školy, rodičia a mnohí ďalší aktéri školského života sa stávajú účastníkmi alebo pozorovateľmi konfliktov na dennodennej báze. Prítomnosť konfliktu v živote človeka je prirodzený a do istej miery aj želaný jav. Vďaka konfl...

Dynamika skupiny v programe rovesníckej mediácie

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Rovesnícki mediátori v priebehu učenia sa mediačným zručnostiam prežívajú drobné víťazstvá aj prehry, sú súčasťou príchodov aj odchodov členov v tíme mediátorov. Starší mediátori môžu mať ambíciu stať sa tútormi mladších rovesníckych mediátorov. R...

Aktivita: Práca - oddych

Kategória: Mediácia Autor/i: -

Vyberáme z publikácie Vladimíra Labátha – Cvičenia, hry, simulácie

Využívanie mediačných zručností žiakmi v konfliktných situáciách - aktivity

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Mediačné zručnosti možno považovať za univerzálne a využiteľné v bežnom živote. Ich osvojenie napomáha človeku nielen v každodenných situáciách, s ktorými sa stretáva, ale značne uľahčuje aj zvládanie a riešenie rôznych konfliktov. Ak očakávame od...

Využitie mediácie pri riešení konfliktov v materskej škole

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová , PaedDr. Jana Valentová

Jednou z úloh vedúceho pedagogického zamestnanca aj v prostredí materskej školy je vytvárať príjemnú klímu na pracovisku. V článku stručne vysvetľujeme pojem mediácia. Venujeme sa opisu modelovej konfliktnej situácie v pedagogickej praxi, ktorú sa...

Aktivita: Zrkadlo

Kategória: Mediácia Autor/i: -

Vyberáme z publikácie Vladimíra Labátha – Cvičenia, hry, simulácie

Úroveň spolurozhodovania v školách a zdroje konfliktov

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Spolurozhodovanie je proces, v ktorom sa zúčastnené strany podieľajú na tvorbe a realizácii rozhodnutí. V školách a školských zariadeniach sa spolurozhodovanie týka nielen riaditeľov, učiteľov a zamestnancov, ale aj žiakov, rodičov a ďalších partn...

Špecializovaný kurz - Školská mediácia

Kategória: Mediácia

V dňoch 16. júna 2023 a 23. júna 2023 od 10:00 hod. do 18:00 hod. v Poprade sa uskutoční kurz zameraný na špecializáciu v školskej mediácii. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk