Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - 2023

Kľúčové vlastnosti a zručnosti mediátora v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Čo robí mediátora v školskom prostredí vítaným? Ktoré zručnosti sú pre mediátora dôležité? Čo je hra na mediátora a čo reálne používanie mediačných zručností v rovesníckej mediácii? Každá škola je jedinečná, preto program rovesníckej mediácie je ...

Mediácia podľa zákona, mediácia ako odborná metóda a mediácia ako forma prevencie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor z registra mediátorov na MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (realizuje ju m...

Školská mediácia ako jedna z aplikačných oblastí mediácie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z legalis.sk V príspevku sa venujeme školskej mediácii ako jednej z aplikačných oblastí mediácie. Vymedzujeme kľúčové pojmy súvisiace s mediáciou v školskom prostredí, pričom sme sa zamerali na oblasť regionálneho školstva. Opíšeme nalieh...

Aktivita: Kvety - Kto som a čo mi pomáha - sebareflexia

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Adrián Hudák

CIEĽ: Precvičovanie sebareflexie, sebadôvery a vyjadrovanie vlastných pocitov. FORMA: triednická hodina. METÓDY: výtvarná práca, individuálna práca, sebareflexia, diskusia. POMÔCKY: papierové tanieriky, pomôcky na výtvarnú výchovu, písacie potreby.

Facilitácia diskusie a jej kvalita

Kategória: Mediácia Autor/i: PhDr. Zuzana Rapčanová

Ako byť úspešný v diskusii? Ako si pripraviť ciele a agendu diskusie na skupinové stretnutie? Potrebujete zvládnuť kolegov, ktorí sa na stretnutí správajú rušivo? Aké facilitatívne princípy treba využívať pri vedení ľudí?

Aktivita: Tímové pero - spolupráca

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Adrián Hudák

CIEĽ: Zábavným spôsobom precvičovať kooperáciu, psychomotorické schopnosti a komunikačné zručnosti. FORMA: triednická hodina. METÓDY: skupinová práca, kooperatívne vyučovanie, práca s jemnou motorikou, koordinovaná spolupráca. POMÔCKY: fixky s hru...

Zisťovanie klímy v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: RNDr. Helena Vicenová

Klíma školy je v pedagogickom slovníku definovaná ako sociálno-psychologická premenná vyjadrujúca kvalitu interpersonálnych vzťahov a sociálnych procesov, ktoré fungujú v danej škole tak, ako ju vnímajú, prežívajú a hodnotia učitelia, žiaci, príp....

Otvorenosť, sebaúcta a dôvera ako predpoklady zmien

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Každá organizácia z času na čas prechádza zmenami. Niektoré sú výraznejšie, iné majú charakter iba kozmetických úprav. Investície do formovania zdravej kultúry školy sa však vrátia dvojnásobne. Prvýkrát vo výkone zamestnanca, pocite jeho úspešnost...

Význam a vlastnosti malých skupín v edukácii

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

V príspevku sa venujeme skupinám ako spojujúcemu článku medzi záujmami spoločnosti a jednotlivca, kde sa vzájomne stretávajú spoločenské potreby s potrebami jednotlivca. Popisujeme význam skupín pre život jedinca, vlastnosti malých sociálnych skup...

Zásady aktívneho počúvania

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , Ing. Bronislava Švehláková

Kompetenčný profil vedúceho pedagogického zamestnanca, riaditeľa školy aj jeho zástupcu v 4. oblasti s názvom Profesijný rozvoj predpokladá v kompetencii 4.1 Viesť ľudí (Pokyn ministra č. 39/2017, príloha č. 32 až 36) aj preukázanie kompetencie ef...

Prvá skúsenosť dieťaťa so školským prostredím

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Byť v úlohe žiaka je pre neho nová skúsenosť. Významnú úlohu pri chápaní a stotožnení sa s novou životnou rolou žiaka zohráva vplyv prostredia aj štýl výchovy v rodine. Adaptácia na nové prostredie môže byť sťažená, ak rodičia nesprávnym spôsobom ...

Únik a rezignácia v konflikte

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Konflikty v školskom prostredí prinášajú množstvo nečakaných situácií a zvratov. Zdanlivo jednoduché riešenia sa vplyvom obranných mechanizmov menia na prekážky a stávajú sa vážnou bariérou na ceste zmierovania. 

Emócie v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť ...

Aktivita: Jeden - dva - tri bum

Kategória: Mediácia Autor/i: -

Vyberáme z publikácie Vladimíra Labátha – Cvičenia, hry, simulácie

Rôzne postupy desegregácie v škole s využitím metódy mediácie a zmierovania

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Žiaci, učitelia, vedenie školy, rodičia a mnohí ďalší aktéri školského života sa stávajú účastníkmi alebo pozorovateľmi konfliktov na dennodennej báze. Prítomnosť konfliktu v živote človeka je prirodzený a do istej miery aj želaný jav. Vďaka konfl...

Dynamika skupiny v programe rovesníckej mediácie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Rovesnícki mediátori v priebehu učenia sa mediačným zručnostiam prežívajú drobné víťazstvá aj prehry, sú súčasťou príchodov aj odchodov členov v tíme mediátorov. Starší mediátori môžu mať ambíciu stať sa tútormi mladších rovesníckych mediátorov. R...

Aktivita: Práca - oddych

Kategória: Mediácia Autor/i: -

Vyberáme z publikácie Vladimíra Labátha – Cvičenia, hry, simulácie

Proces a výsledok mediácie podľa zákona o mediácii

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Prax v školách a školských zariadeniach čoraz viac prináša tému využitia mediácie podĺa zákona o mediácii aj v školskom prostredí. Súdne konania sú dlhé, náročné na psychiku a prežívanie účastníkov sporu a vnášajú do prostredia škôl nezdravú klímu...

Využívanie mediačných zručností žiakmi v konfliktných situáciách - aktivity

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Mediačné zručnosti možno považovať za univerzálne a využiteľné v bežnom živote. Ich osvojenie napomáha človeku nielen v každodenných situáciách, s ktorými sa stretáva, ale značne uľahčuje aj zvládanie a riešenie rôznych konfliktov. Ak očakávame od...

Využitie mediácie pri riešení konfliktov v materskej škole

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , PaedDr. Jana Valentová

Jednou z úloh vedúceho pedagogického zamestnanca aj v prostredí materskej školy je vytvárať príjemnú klímu na pracovisku. V článku stručne vysvetľujeme pojem mediácia. Venujeme sa opisu modelovej konfliktnej situácie v pedagogickej praxi, ktorú sa...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk