Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2022

Najčítanejšie články Didaktiky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad najčítanejších článkov roku 2022, ktoré boli uverejnené na direktor.sk aj v predošlých rokoch v odbornom časopise Didaktika a súčasne prehľad najčítanejších článkov Didaktiky uverejnených v roku 2022. 

MŠVVaŠ SR poskytlo finančné prostriedky štátnym CPP na financovanie pedagogických asistentov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytlo formou príspevku na špecifiká finančné prostriedky štátnym centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré sa od 1. januára 2023 transformujú na centrá poradenstva a prevencie, na financovanie pracovných miest...

Publikácie roku 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcie

Ponúkame prehľad kníh vydaných v roku 2022 - komentár, publikácie v edícii Funkčné vzdelávanie (doplnené o tie, ktoré boli vydané koncom roka 2021), publikácie doplňujúce alebo rozširujúce školské témy v oblasti riadenia školy, resp. školského zar...

Rok 2023 bude Európskym rokom zručností

Kategória: Aktuality Autor/i: epale.ec.europa.eu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie navrhla, aby bol nasledujúci rok Európskym rokom zručností.

Zmena nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení ne...

Najdôležitejšie zmeny v sociálnom poistení od roku 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa pripravila prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v sociálnom poistení od roku 2023.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiaka v odboroch, ktorých absolvovaním získa žiak nižšie stredné odborné vzdelanie - zistenia ŠŠI

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Skupina 2-ročných učebných odborov pripravuje žiakov SOŠ na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania. V školskom roku 2021/2022 sa Štátna školská inšpekcia zamerala na zistenie stavu organizácie a zabezpečenia personálnych, priestorových a ...

Pokojné Vianoce prajeme!

Kategória: Aktuality

Milí naši čitatelia, ukončenie roka 2022 nás privádza k premýšľaniu o tom, čo v ňom bolo dôležité, a čo zapadne prachom. Zároveň nás skúsenosť učí, že tou najdôležitejšou prísadou spolupráce v našom tíme je všímavosť. Pochopiť správanie kolegov v...

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2023 hodnoty percentuálnych podielov zodpov...

Zber údajov za neštátne zariadenia poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR od 29. 11. 2022 oznamuje, že v priebehu januára 2023 sa uskutoční zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2023 o počte detí neštátnych zariadení poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 202...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov