Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiaka v odboroch, ktorých absolvovaním získa žiak nižšie stredné odborné vzdelanie - zistenia ŠŠI

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Skupina 2-ročných učebných odborov pripravuje žiakov SOŠ na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania. V školskom roku 2021/2022 sa Štátna školská inšpekcia zamerala na zistenie stavu organizácie a zabezpečenia personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok vzdelávania žiakov v týchto tzv. F odboroch.

Na základe zistení ŠŠI v 14 kontrolovaných SOŠ najvyšší podiel žiakov bol v učebných odboroch stavebná výroba a výroba konfekcie. Najmenej žiakov bolo v odbore lesná výroba. V uvedených školách viac ako polovica žiakov pochádzala z málo podnetného prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

Žiaci 2-ročných učebných odborov získavali odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti tak, aby boli schopní samostatne vykonávať jednoduché práce prioritne vo výrobnom procese zvoleného odboru. Tretina všetkých žiakov sa vzdelávala práve na elokovaných pracoviskách. Z kontrolovaných škôl mala 1 SOŠ zriadených 7 elokovaných pracovísk v blízkosti rómskej osady. Negatívnym zistením bolo, že zo 7 elokovaných pracovísk väčšina (5) nebola zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR, teda vyučovanie sa realizovalo v neschválených priestoroch. ŠŠI na zistenú skutočnosť upozornila zriaďovateľa školy a MŠVVaŠ SR. Vzhľadom na fakt, že štúdium je orientované hlavne na praktické vyučovanie a veľký význam pre žiakov má odborný výcvik, pozitívnym zistením bolo zaistenie odbornosti vyučovania praktickej prípravy žiakov na úrovni 84,8 %. Väčšina riaditeľov týchto škôl však nezabezpečila v minulom školskom roku na dostatočnej úrovni odbornosť vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov i predmetov teoretického odborného vzdelávania, v učebnom odbore lesná výroba bola dokonca nulová odbornosť vyučovania teoretického odborného vzdelávania. Priestorové podmienky na realizáciu vyučovania predmetov všeobecného aj odborného vzdelávania boli v školách pre väčšinu učebných odborov primerane zabezpečené a kapacitne postačujúce, okrem telocviční v 3 subjektoch a niektorých elokovaných pracoviskách.

V oblasti materiálno-technického a prístrojového vybavenia učebných priestorov teoretického vyučovania a praktickej prípravy napriek zisteným menej závažným nedostatkom školy na pracoviskách umožňovali žiakom sledovaných učebných odborov dosiahnuť kompetencie vymedzené obsahovým a výkonovým štandardom deklarovaným v príslušných štátnych vzdelávacích programoch. U 2 zamestnávateľov v Prešovskom kraji vzhľadom na nedostatočné materiálno-technické vybavenie pracovísk žiaci v odboroch praktická žena a stavebná výroba nemohli nadobudnúť požadované kompetencie. Riaditeľ školy bol upozornený, aby dohody o poskytovaní praktického vyučovania uzatváral len s takými zamestnávateľmi, ktorí spĺňajú normatívom stanovené požiadavky materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2022/12/12/kvalita-odborov-urcenych-pre-ziakov-bez-ukonceneho-zakladneho-vzdelania-je-problematicka-medzi-ziakmi-dominuju-ziaci-z-marginalizovanych-komunit/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov