Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2020

Vydanie 4/2020

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08.
Ročné predplatné 77 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 8. 4. 2020.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020. ISSN 1336-9849

Editoriál

Michael J. Mauboussin v knihe Dvakrát meraj píše:

„...správanie tých, ktorí sú okolo nás, mimoriadne ovplyvňuje naše rozhodnutia. Tiež nám to ukazuje, že by sme sa nemali príliš náhliť pri posudzovaní správania iných, kým plne neoceníme kontext ich rozhodnutí“.

Súčasná situácia spôsobená pandémiou priniesla do škôl mimoriadne opatrenia. Učitelia, žiaci, rodičia zo dňa na deň sú vystavení skúške trpezlivosti, tolerancie, kreativity, ale aj nadhľadu a súdnosti konať v najlepšom záujme dieťaťa. Ako túto skúšku zvládnu, ukáže až čas.

Téme spracovania pocitov a sebaanalýze, ktorá je kľúčová pri riadení zmeny, venujeme priestor aj v 4. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

„Rodič, dieťa, učiteľ v čase pandémie a po nej“ – to je názov príspevku Dušany Bieleszovej, ktorý vznikal v konzultácii s Vladimírom Labáthom, Michalom Božíkom a žiakom Adamom Kováčom. Venujeme sa v ňom aktuálnej téme z hľadiska otvoreného modelu skúmania novej situácie.

V dnešnej dobe viac ako kedykoľvek predtým treba z pozície učiteľa vnímať individualitu žiaka a prispôsobiť formu učenia preferovanému štýlu. Téme „Učebných štýlov“ sa venuje Erich Petlák. Všetky deti majú právo na to, aby sa im dostalo vzdelávanie v pravý čas a spôsobom, ktorý im vyhovuje.

Vždy je dôležité posúdiť, či zaradenie dieťaťa do bežnej triedy prinesie požadovaný efekt a či charakter inklúzie umožní individuálny rozvoj jedinca s ohľadom na jeho budúce potreby. V príspevku „Inkluze v prostředí škôl“ to zdôrazňuje Markéta Švamberk Šauerová.

Pokračovanie príspevku...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk