Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2015  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2015

Celoslovenský seminár - AKO HRAVO ČÍTAŤ

Kategória: Aktuality

Nezisková organizácia OSMIJANKO Bratislava, Literárne informačné centrum Bratislava, Mestská knižnica Piešťany pozývajú na celoslovenský seminár spojený s praktickými lekciami tvorivej práce s literárnym textom AKO HRAVO ČÍTAŤ. Seminár sa uskutoční 10. novembra 2015 o 10:00 hod. v Mestskej knižnici v Piešťanoch. Súčasťou programu je prezentácia celoslovenského projektu Čítame s Osmijankom, ukážkových lekcií tvorivej dramatiky, aj tvorivých dielní zameraných na prácu s knihou.

18. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem v Bratislave - 2015

Kategória: Aktuality

V dňoch 05. - 06. novembra 2015, v priestoroch Incheby v Bratislave sa bude konať 18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorej organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Začiatok veľtrhu pre verejnosť je o 14:00 hod. 

OZPŠaV na Slovensku víta každú iniciatívu, ktorá zabezpečí navýšenie objemu financií pre školstvo

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku víta každú iniciatívu, ktorá zabezpečí navýšenie objemu finančných prostriedkov pre školstvo, a to najmä na platy zamestnancov a materiálne zabezpečenie škôl.

Dotazník monitorovania využívania a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov – DRUHÁ FÁZA

Kategória: Aktuality

ŠPÚ v rámci zisťovania stavu využívania učebníc so schvaľovacou doložkou od roku 2008 žiada v druhej fáze prieskumu o vyplnenie dotazníka. Sú tu zaradené učebnice, ku ktorým sa nebolo možné vyjadrovať v prvej fáze prieskumu. Cieľom prieskumu je zhodnotiť kvalitu „reformných“ učebníc a zistiť mieru ich používania. 

Témy 10. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 10. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa bližšie pozrieme na vyhlášku o stredných školách. Porovnáme príjmy a výdavky VÚC na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií. Venujeme sa aj psychologickému pohľadu na inovačné a riadiace trendy v edukačnom procese a inšpiráciu učiteľom môže priniesť aj príspevok o videohrách v kontexte vyučovacieho procesu. Pre učiteĺky materských škôl sme pripravili článok o dopravnej výchove v materskej škole.

Vo Vysokých Tatrách diskutovali riaditelia škôl

Kategória: Aktuality

S viac ako 300 riaditeľmi základných škôl sa stretol minister školstva Juraj Draxler počas celoslovenského zasadania Združenia základných škôl Slovenska. V takmer dvojhodinovej diskusii sa venovali dôležitým problémom školstva, vzdelávania a ich možným riešeniam. Dotkli najmä tém financovania škôl, štruktúry a nastavenia kontinuálneho vzdelávania, debyrokratizácie, zjednotenia rozdelenia kompetencií či finančného ohodnotenia pedagogických a nepedagogických pracovníkov. K tejto téme sa vyjadril aj predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Učiteľské testovanie v e-Teste žiakom skráti napätie z čakania na výsledok testu

Kategória: Aktuality

Učitelia a žiaci môžu vďaka projektu E-test využívať desiatky testov a tisícky úloh v novom elektronickom prostredí e-Test. Systém zjednoduší učiteľom získavanie spätnej väzby o vedomostiach a zručnostiach žiakov, odbremení ich od opravovania písomiek  a žiaci rýchlejšie spoznajú svoju úspešnosť v teste ako pri písomných previerkach vedomostí.

Rezort školstva spustil modernejší spôsob objednávania učebníc

Kategória: Aktuality

Krajšiu grafiku, menej papierovania pre učiteľov, aj prehľadnejšiu distribúciu učebníc do škôl – to všetko prinesie nový edičný portál. Už v týchto dňoch, až do 31. októbra 2015, prebieha prostredníctvom neho objednávanie reedícií učebníc pre školský rok 2016/2017.

Konferencia Škola pre každého - škola na každý deň

Kategória: Aktuality

15. októbra sa pedagógovia Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade podelili s vyše 60 riaditeľmi škôl v rámci celého Slovenska so systémom a skúsenosťami, ktoré získali počas 5 rokov pri experimentálnom overovení projektu Škola pre každého - škola na každý deň. 

Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Cieľom vydania metodického pokynu je zjednotenie postupu riaditeľov škôl, školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a okresných úradov v sídle kraja v zmysle platnej legislatívy, ktorý predchádza prideľovaniu finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Údaje o žiakoch a zákonných zástupcoch do RIS dodalo zatiaľ 80 percent škôl

Kategória: Aktuality

"Minister zároveň uznal, že zber údajov zaťažil školské prostredie a dochádzalo ku konfliktným situáciám medzi školami a zákonnými zástupcami, ktorí niekedy odmietli poskytnúť údaje o sebe. Draxler sa preto školám ospravedlnil. "Predovšetkým bolo nešťastné to nastavenie, že sme požadovali zo zákona pod hrozbou pokuty údaje, ktoré školy nemali primárne vo svojej moci," dodal. Rezort školstva však už pripravuje zmenu v tom, že nebude viac požadovať informácie o zákonných zástupcoch a pripraví iný spôsob, ako dostať tieto údaje do systému."

Zmeny v tlačivách pre školský rok 2015/2016

Kategória: Aktuality

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia regionálneho školstva, v rámci I. etapy školských tlačív, tlačív potrebných k začiatku školského roka na šk. rok 2015/2016, vykonalo niekoľko zmien a zároveň pridalo nové tlačivá pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie.

3. ročník týždňa „HOVORME O JEDLE“

Kategória: Aktuality

Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 12. 10. 2015 do 16. 10. 2015 tretí ročník týždňa „HOVORME O JEDLE“. Všetky aktivity v rámci týždňa „HOVORME O JEDLE“ sú určené pre žiakov a učiteľov základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Škola pre každého - škola na každý deň

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Viera Grohová

V priestoroch Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade sa 15. 10. 2015 bude konať celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti ukončenia experimentálneho overovania projektu Škola pre každého - škola na každý deň.

Stanovisko SKU k spoločenskému a ekonomickému postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve

Kategória: Aktuality

Jedným z hlavných poslaní Slovenskej komory učiteľov ako stavovskej organizácie pedagogických a odborných zamestnancov v školstve je systematická podpora práv a záujmov učiteľov, snaha o zlepšenie ich pracovných podmienok a podmienok k výkonu ich profesie. SKU vydala stanovisko, v ktorom zhodnotila, ako sa zmenilo postavenie a ohodnotenie učiteľov za posledné tri roky. 

Zoznam platných predpisov pre oblasť financovania regionálneho školstva

Kategória: Aktuality

Ponúkame zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov pre oblasť financovania regionálneho školstva - financovanie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR a financovanie z podielových daní obcí a vyšších územných celkov.

Vzdelávanie pedagogických asistentov

Kategória: Aktuality

O problematike pedagogických asistentov, ich kvalifikácii a postavení diskutovala štátna tajomníčka ministerstva školstva Romana Kanovská. Za okrúhlym stolom s názvom „Ako skvalitniť systémové postavenie a kvalifikáciu pedagogických asistentov, ktorí vzdelávajú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia“ sa stretla s odborníkmi z akademickej aj profesijnej oblasti. S odbornou prípravou asistentov by mohli výrazne pomôcť pedagogické lýceá, ktoré momentálne ministerstvo školstva experimentálne overuje.

3. kolo kolektívneho vyjednávania KZVS pre rok 2016

Kategória: Aktuality

2. 10. 2015 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo 3. kolo kolektívneho vyjednávania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 za prítomnosti zástupcov vlády SR, zamestnávateľov a odborov. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na rokovaní zastupoval predseda Ing. Pavel Ondek.

5. október - Svetový deň učiteľov

Kategória: Aktuality

Svetový deň učiteľov je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete práve 5. októbra. Sviatok bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966.

Do obnovy škôl by malo smerovať viac peňazí

Kategória: Aktuality

Do školstva by malo smerovať viac peňazí a zároveň treba model financovania škôl zjednodušiť. Vyplynulo to z výsledkov kontroly súladu hospodárenia škôl so zákonom, ktoré prezentoval dnes predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík. Viac peňazí by podľa jeho slov malo smerovať aj do obnovy majetku škôl. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk