Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2018  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2018

SPPravmeTo - grantový program Nadácie SPP

Kategória: Výzvy

Cieľom nového grantového programu SPPravmeTo je pomôcť motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky 10. mája 2018, 24.00 h. (nadaciaspp.sk).

Obnova výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2018

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda. Termín predkladania je do 16. mája 2018 (www.minedu.sk).

Slovenská debatná asociácia pozýva na školenia o informačnej gramotnosti

Kategória: Výzvy

Slovenská debatná asociácia s podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku organizuje školenia o informačnej gramotnosti a kritickom myslení vo vyučovaní. Školenie bude prebiehať v dňoch 11. - 13. mája v Poprade. Seminár je určený primárne stredoškolským učiteľom (www.sda.sk).

Workshop: Ako učiť pomocou Microsoft technológií

Kategória: Výzvy

Microsoft pozýva na na bezplatné školenia na tému "Ako učiť pomocou Microsoft technológií". Workshopy organizuje v spolupráci so Školami tretieho tisícročia a Microsoft školami.

Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením - MŠVVaŠ SR

Kategória: Výzvy

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov

MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly na rok 2018 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v základných školách a v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (vrátane špeciálnych základných škôl). Žiadosť treba predložiť v termíne do 11. mája 2018 (minedu.sk). 

Pomoc deťom so znevýhodnením

Kategória: Výzvy

Nový Čas v spolupráci s Nadáciou Pontis časťou verejnej zbierky podpori organizácie, ktoré pomáhajú riešiť spoločenský problém týkajúci sociálne a zdravotne znevýhodnených detí. Uzávierka prijímania žiadosti je 4. 5. 2018 (nadaciapontis.sk).

Workshop - Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy

V rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeships", podporeného z programu ERASMUS+.usporadúva Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok workshop Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania. Podujatie sa uskutoční 26. apríla v rámci Veľtrhu Mladý tvorca 2018 na Agrokomplexe v Nitre. 

Aktuálna výzva – Živé chodníky 2018

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis podporí na jar 2018 v rámci programu Živé chodníky niekoľko projektov, zameraných na údržbu a rozvoj turistickej a cykloturistickej infraštruktúry na Slovensku. Z tohto dôvodu nadácia zbiera projektové námety, z ktorých vyberie projekty na podporu. Uzávierka je 20. apríla 2018 (ekopolis.sk).

Medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov (ŠPÚ)

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav pozýva na  medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov (základné školy), ktorá sa bude konať 18. apríla od 9.00 do 16.00 v Štátnom pedagogickom ústave. 

Nadácia Volkswagen Slovakia - projekty zamestnancov Partner

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“ implementuje myšlienku podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti i u zamestnancov partnerských spoločností. Uzávierka prijímania žiadostí je 11. mája 2018 (www.nadacia-volkswagen.sk).

FITA 5 – From Idea To Action 5 - školenie pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov

Kategória: Výzvy

Školenie From Idea To Action je zamerané na posilnenie postavenia zúčastnených pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov. Rozvíjať ich kompetencie v rôznych oblastiach, najmä v oblasti sociálneho podnikania. Cieľová skupina - pracovníci s mládežou a mládežnícki lídri (2 účastníci zo SR). Uzávierka prihlášok je 6. mája 2018 (iuventa.sk).

Výzva - podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2018. Žiadosť zašle žiadateľ najneskôr do 21. apríla 2018 (minedu.sk).

Grantový program Bojovníci za zdravie

Kategória: Výzvy

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustila grantový program Bojovníci za zdravie. Poistenci dôvery majú príležitosť získať peniaze na špeciálnu liečbu, zákrok či zdravotnú pomôcku, ktorá im pomôže. Žiadosť treba vyplniť do 7. mája 2018 (nds.sk).

Školenie pre mladých rómskych lídrov/líderky

Kategória: Výzvy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pozýva na školenie pre mladých rómskych lídrov/líderky, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. až 13. 5. 2018 a ktoré organizuje v rámci projektu podporeného z programu Európskej komisie „Rights, Equality and Citizenship Programme“. Prihlásiť sa je možné do 2. 5. 2018 do polnoci (info).

PRIORITY Mládežníckej politiky

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odbor mládeže, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Žiadosť sa predkladá elektronicky najneskôr do 16. apríla 2018 do 14:30 hod. (minedu.sk).

Karpatská nadácia - Máme radi východ 2018

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia otvorila 8. grantovú výzvu Máme radi východ. O finančné prostriedky na projekt môžu žiadať mimovládne neziskové organizácie, ktoré sídlia a pôsobia v košickom a prešovskom kraji. Návrh projektu je možné predložiť do 16. apríla 2018 (karpatskanadacia.sk).

Nadácia M-Market - Hľadáme teba

Kategória: Výzvy

Nadácia M-MARKET vyhlásila grantový program Hľadáme teba, ktorý je určený pre talentované deti a mládež (mestá Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš). Cieľom je umožniť  rozvoj výnimočných schopností detí a mládeže poskytnutím finančnej podpory. Uzávierka prihlášok je 30. 04. 2018 (m-market.sk).

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.

Kategória: Výzvy

Implementačná agentúra MPSVR SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II. Termín uzavretia 1. kola je 23. 04. 2018 (ia.gov.sk).

Projekty zamestnancov Partner

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“ implementuje myšlienku podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti i u zamestnancov partnerských spoločností. Uzávierka prijímania žiadostí je do 11. mája 2018 (nadacia-volkswagen.sk).

Nadácia SPP - Program Opora 2018

Kategória: Výzvy

V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami. O podporu sa môžu uchádzať aj špeciáne školy. Uzávierka predkladania projektov je 9. apríla 2018 (nadaciaspp.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk