Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 7-8/2023

7-8/2023

Rozhovor - Potrebujeme proaktívny prístup k riešeniu problémov

Mgr. Arnold Kiss

Arnold Kiss Je projektový špecialista pre tvorbu štátneho vzdelávacieho programu v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. V roku 2022 bol zaradený do rebríčka 30 pod 30 magazínu Forbes na Sloven...

Problémové správanie žiakov voči učiteľom (2.)

doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Zo seriálu: Problémové správanie žiakov voči učiteľom

V druhej časti príspevku sa venujeme najčastejším problémovým správaniam žiakov v škole. Opisujeme postupy pedagogického riešenia ich problémového správania. Ponúkame aj odpovede na kľúčové otázky ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk.
ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 99 EUR vrátane DPH, poštovného a balného.
Cena jedného výtlačku 8,25 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 11. 8. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023 ISSN 1336-9849

Editoriál

Vieme sa dohodnúť?

Rôzne názory, odlišné hodnoty, rozdielne záujmy a potreby členov nášho tímu sú relevantnou súčasťou nášho pracovného i súkromného života. V akej miere sme ochotní si vzájomne načúvať? Vnímať odtiene nálad v neverbálnej komunikácii? Aké sú oprávnené dôvody toho, prečo náš kolega, kolegyňa uvažuje inak? Vieme si v tíme udržať otvorený prístup bez nezrelých obranných mechanizmov a negatívnych emócií ako je strach, hnev, smútok? Aj to sú dôležité otázky, ktoré nás sprevádzajú pri každej zmene, ktorá je nevyhnutná. Pomoc na ceste zmien ponúkame aj v letnom čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Prvú časť príspevkov sme venovali zmenám v legislatíve a financovaniu v školstve. Matej Drotár opíše zmeny v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Okrem zmien súvisiacich s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR boli novelou vykonané aj niektoré zmeny, ktorými sa zosúlaďuje text zákona s platnou a účinnou legislatívou, príp. ide o čiastkové zmeny vyplývajúce z pozmeňujúcich návrhov prijatých v rámci legislatívneho procesu.

Zdenka Matulová Juríková upozorní na zmenu v zaraďovaní do kariérových stupňov, ktorú prináša zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ingrid Konečná Veverková sa zamerala na zmenu vo financovaní originálnych školských kompetencií po novele zákona.

Druhá časť príspevkov ponúka témy vedúcich zamestnancov z praxe. Ján Kvak sa v príspevku zameriava na posilnenie kompetencie koncepčne riadiť školu, školské zariadenie, ktoré je súčasťou Kompetenčného profilu vedúceho pedagogického zamestnanca. Rozoberá stanovenie vízie školy a strategické plánovanie jednotlivých cieľov pre jej napĺňanie.

Dávid Szabó sa opiera o skúsenosť z praxe pri zavádzaní elektronickej triednej knihy, upozorňuje, že ľudia vnímajú zmeny veľmi citlivo. V príspevku sa venuje efektívnej komunikácii pri zmene typu triednych kníh. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk