Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 2/2024

2/2024

Inovácie sú cestou k zvyšovaniu kvality edukácie

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

PROCES INOVÁCIE A POŽIADAVKY NA ZMENU V príspevku zdôrazňujeme, že kvalita edukácie a vedomostí žiakov nezávisí len od vyučovacích metód alebo koncepcie, ale aj od angažovanosti učiteľa na procese...

Malý sprievodca tvorbou výchovného programu ŠKD (2.)

Mgr. Gabriela Zábušková Zo seriálu: Malý sprievodca tvorbou výchovného programu ŠKD

MOTIVÁCIA K VYTVÁRANIU SPOLUPRACUJÚCICH TÍMOV Článok je pokračovaním príspevku v Didaktike 6/2023, kde sme sa venovali významu a vlastnostiam výchovného programu ŠKD, poukázali na legislatívne zme...

Obsah vydania

Kľúčové slová

Zo seriálu: Editorial

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Odborná redaktorka: PaedDr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X.
Ročné predplatné 79,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 13,17 € vrátane DPH , poštovného a balného. ­Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
EV 5869/19.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 21. 3. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
ISSN 1338-2845

Editoriál

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Kľúčové slová zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní relevantného obsahu v rámci digitálneho priestoru, a to najmä vo vyhľadávaní príspevkov na internete. Tieto slová pomáhajú užívateľom navigovať ich k informáciám, ktoré sú pre nich relevantné. Kľúčové slová však nie sú len technickou záležitosťou, ale aj prostriedkom komunikácie, ktorý ju zlepšuje. V tomto kontexte je namieste otázka: Ktoré kľúčové slová by nemali chýbať v slovníku vedúcich metodických orgánov škôl? Určite je to slovo „spolupráca“. Jej podstatou je podpora vytvárania tímovej atmosféry a synergických vzťahov medzi kolegami. Ďalej je to „inovácia“, teda podpora nových nápadov, riešení a prístupov k výučbe, ale aj slovo „vzdelávanie“, ktoré sa týka osobného a profesijného rozvoja ľudí v tíme. Nevyhnutná je aj „dôvera“, pretože je súčasťou poskytovania mentálnej, emocionálnej a profesionálnej podpory kolegov. Pomocou na tejto ceste manažovania tímu predmetových komisií, metodických združení, školských podporných tímov, ale aj vedúcich výchov môžu byť príspevky odborníkov v 2. čísle časopisu Didaktika.

Erich Petlák pripomína, že inovácie sú cestou k zvyšovaniu kvality edukácie. Zároveň zdôrazňuje, že kvalita a vedomostí žiakov závisia aj od angažovanosti učiteľa na procese inovácie.

Skupinové aktivity s využitím umelej inteligencie predstaví Adrián Hudák. Tvorba týchto aktivít prináša nové možnosti pre formovanie kritického myslenia žiakov. Pokračovanie..

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk