Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 1/2019

1/2019

Aktuálne problémy školských sociálnych pedagógov

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Problematika pôsobenia školských sociálnych pedagógov ani po desiatich rokoch jej existencie nie je v teoretickej, metodickej a metodologickej rovine dostatočne rozpracovaná. Aktuálne problémy škol...

Zmena a proces jej nastavenia v školskom prostredí

RNDr. Mária Nogová, PhD.

Príspevok sa zaoberá procesom vytvárania zmien v školskom prostredí, opisuje racionálne (logické) a emocionálne reakcie ľudí v pedagogickom tíme a poukazuje na veľký vplyv emócií na prijatie akejko...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08

Ročné predplatné 75 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 9. 1. 2019

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019
ISSN 1336-9849

Editoriál

Manažovanie škôl a školských zariadení prináša v praxi mnohé situácie, na ktoré vedúci pedagogickí zamestnanci hľadajú spoľahlivé odpovede. V minulom roku sme vám ich ponúkli v časopise Manažment školy v praxi, na webovom portáli www.direktor.sk, ale aj prostredníctvom nových knižných titulov z kategórie odborných publikácií.

„Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa“ autorky Márie Stanislavovej vo svojom treťom aktualizovanom vydaní prezentuje legislatívne zázemie ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách, zohľadňujúc najnovšie úpravy príslušnej legislatívy. Jednou z kompetencií rady školy je práve výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, preto je mu v knihe venovaný osobitný priestor. Textovú časť titulu podporujú vzory odporúčaných formálnych podaní na zjednotenie postupov v konaní pri voľbe (výbere) a ustanovovaní riaditeľov škôl a odpovede na najčastejšie otázky z predmetnej oblasti. Kniha je vhodnou metodickou, ale aj praktickou pomôckou pre zriaďovateľov, členov rád škôl na zabezpečenie ich činností. Publikácia je určená pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a školských zariadení, pre rady škôl, na podporu rozhodovania v rozsahu ich kompetencií.

„Školské výlety a exkurzie sú pre mňa neoceniteľným časopriestorom, ktorý mi vždy pomáhal otvárať dvere aj k tým žiakom, ku ktorým som sa v škole nedokázal priblížiť, a to nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti vzťahov“, píše v úvode knihy „Školské výlety a exkurzie“ (Sprievodca) jej autor, Peter Lengyel. Publikácia je návodom pre pedagógov na organizáciu výletov a exkurzii. Má ambíciu stať sa zdrojom inšpirácie, aj motivácie pedagógov podniknúť dobrodružstvo a akcentovať v ňom aj výchovno-vzdelávacie hľadisko.

Pokračovanie 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk