Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Problémy z praxe

Virtuálny priestor a virtuálna realita

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Virtuálny svet je priestorom, ktorý súčasná generácia ovplyvnená mohutným rozvojom virtuálnych technológií často nedokáže rozlíšiť od skutočného sveta. Práve nejasnosť vo vymedzení hraníc medzi reálnym a virtuálnym svetom je riziková pre všetky vekové kategórie ľudí. V príspevku sa venujeme prínosu moderných technológií, ale aj negatívnemu dopadu modernej technológie na žiaka pri jej nadmernom užívaní. Opíšeme charakteristiky, znaky, príčiny vzniku novodobých závislostí a v rovine prevencie ponúkneme zaujímavé programy. 

Príspevky v diskusii: 0

Aktuálne problémy školských sociálnych pedagógov

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Problematika pôsobenia školských sociálnych pedagógov ani po desiatich rokoch jej existencie nie je v teoretickej, metodickej a metodologickej rovine dostatočne rozpracovaná. Aktuálne problémy školských sociálnych pedagógov Katedra pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici riešila prostredníctvom výskumných úloh VEGA, aj KEGA. Vypracovala viaceré vysokoškolské učebnice, monografie, metodické príručky. Výsledky empirických zistení boli prezentované na mnohých konferenciách doma, v zahraničí a v odbornej tlači. Boli určené najmä sociálnym pedagógom v praxi.

Príspevky v diskusii: 0

Rodičovské práva pri rozhodovaní riaditeľov škôl

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

V článku poukážeme na dôsledky narastajúceho fenoménu rozpadu manželstiev s maloletými deťmi, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku. Riaditelia škôl postupujú v správnych konaniach voči deťom z neúplných rodín spravidla v rozpore so zákonom. Najčastejšie nepriberú ako účastníkov konania oboch rodičov, napr. nedoručovaním dôležitých písomností obom rodičom do vlastných rúk. Riaditelia škôl tiež často zasahujú do výkonu rodičovských práv rozvedených rodičov, napr. tým že bránia v styku s dieťaťom rodičovi, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti. U riaditeľov možno pozorovať nesprávny zvýhodňujúci prístup matiek k výkonu rodičovských práv. V príspevku poukazujeme na nezákonnosť takéhoto postupu.

Príspevky v diskusii: 0

Problémové správanie žiakov v základných školách

Výchova k prosociálnosti žiakov je dobrým prostriedkom na zvýšenie sociálneho porozumenia, tolerancie, dôvery, zníženia rizika konfliktov, a tým aj primárnej prevencie. V rozvoji prosociálnosti, empatie a tolerancie vidíme význam pri utváraní osobnosti žiaka, najmä v jeho sociálnom a morálnom vývine. Vzhľadom ku skutočnosti, že škola hneď po rodine patrí medzi sekundárne výchovné a socializačné činitele, ťažisko preventívneho úsilia by malo spočívať prioritne na nej. Uskutočňovanie primárnej prevencie v školách by sa malo stať nevyhnutnosťou a umocnené vzájomnou spoluprácou pedagogických a odborných zamestnancov školy.

Príspevky v diskusii: 0

Mobilné telefóny vo svete detí

Dátum: Autor/i: PhDr. Věra Tepličková Vydanie: 5/2018 Ročník: 2018

Vznik fenoménu mobilných telefónov na Slovensku môžeme datovať na začiatok 90. rokov, kedy bola na našom území spustená sieť prvého mobilného operátora. Vlastniť mobilný telefón bolo v tej dobe predovšetkým symbolom príslušnosti k elite, pričom počet mobilných telefónov a ich využívanie boli veľmi obmedzené. O približne 15 rokov neskôr vlastnilo mobilné telefóny 98,1 % rodín s deťmi do 16 rokov (Štatistický úrad SR, 2006)a odvtedy toto percento stále rastie. Ak hovoríme o vybavenosti domácností mobilnými telefónmi dnes, iba máloktorá rodina s deťmi nevlastní aspoň jeden takýto prístroj. Počet mobilných telefónov v rodine úmerne narastá s počtom jej členov.

Príspevky v diskusii: 0

Mobbing, bossing a staffing v prostredí školy

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Vydanie: 4/2018 Ročník: 2018

Konflikty sú prirodzenou súčasťou nášho života, vyskytujú sa aj v pracovnom prostredí a teda aj v škole. Aj keď ľudia konflikty vnímajú negatívne, konflikty, osobitne na pracovisku, môžu mať pozitívne stránky, napr. vyjasnia sa postoje, zvýši sa zaangažovanosť, dokonca môžu zvýšiť výkon. Ak sa konflikty riešia, môžu spôsobiť konštruktívne zmeny. Konflikty sa nevyhýbajú ani pedagogickým a odborným zamestnancom škôl. Ak sa však neriešia, môžu na pracovisku prerásť do vážnejších problémov ako sú mobbing, bossing a staffing.

Príspevky v diskusii: 0

Autorita učiteľa v súčasnej škole

Dátum: Autor/i: Mgr. Andrea Čonková, PhD. Vydanie: 3/2018 Ročník: 2018

Príspevok vymedzuje pojem autorita učiteľa, popisuje základné faktory a východiská spoločnosti z hľadiska možnosti získavania, udržania a rozvíjania autority učiteľa v škole na Slovensku po roku 1989 až po súčasnosť. Zameriava sa na smery v pedagogike a zmeny v spoločnosti, ktoré mohli mať na súčasné vnímanie autority učiteľa vplyv.

Príspevky v diskusii: 0

Devalvačné prejavy žiaka na osobu učiteľa (2.)

V spoločnosti, ale aj v odborných kruhoch sa všeobecne konštatuje, že v školách sa čoraz častejšie objavuje nežiaduce správanie sa žiakov, a to nielen voči spolužiakom, ale aj voči učiteľom. Príčin je viacero. Súvisia napr. s autoritou učiteľa, nevhodnými interakčnými vzťahmi medzi učiteľom a žiakom, ktoré môžu vyústiť až do devalvačných prejavov žiaka voči učiteľovi a pod. Príspevok sa zaoberá otázkami prevencie práve týchto prejavov žiaka voči osobe učiteľa a predstavením predmetnej problematiky.

Príspevky v diskusii: 0

Devalvačné prejavy žiaka na osobu učiteľa (1.)

V spoločnosti, ale aj v odborných kruhoch sa všeobecne konštatuje, že v školách sa čoraz častejšie objavuje nežiaduce správanie sa žiakov, a to nielen voči spolužiakom, ale aj voči učiteľom. Príčin je viacero. Súvisia napr. s autoritou učiteľa, nevhodnými interakčnými vzťahmi medzi učiteľom a žiakom, ktoré môžu vyústiť až do devalvačných prejavov žiaka voči učiteľovi a pod. Príspevok sa zaoberá otázkami prevencie práve týchto prejavov žiaka voči osobe učiteľa a predstavením predmetnej problematiky.

Príspevky v diskusii: 0

Diagnostika grafomotoriky a poruchy písania (2.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Lucia Porubčanská Zo seriálu: Diagnostika grafomotoriky a poruchy písania Vydanie: 11/2017 Ročník: 2017

Cieľom diagnostiky je zistiť aktuálny stav rozvoja dieťaťa za daných podmienok výchovy, vysvetliť závery a hľadať cesty ku zmene. Ako jednu z metód diagnostiky grafomotoriky môžeme využiť kresbu, ktorá je veľmi lákavá, ale jej realizácia je veľmi náročná, vyžaduje široké odborné znalosti a špeciálnu prípravu. Rozbor detskej kresby je úlohou najmä psychológov a je pomocou hlavne v predškolskom období, kedy napomáha k odhadu celkovej úrovne dieťaťa. Slúži ako ukazovateľ rozvoja jemnej motoriky, vizuálnej percepcie a senzomotorickej koordinácie.

Príspevky v diskusii: 0

Diagnostika grafomotoriky a poruchy písania (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Lucia Porubčanská Zo seriálu: Diagnostika grafomotoriky a poruchy písania Vydanie: 10/2017 Ročník: 2017

Grafický prejav dieťaťa

Dorozumievanie sa je jednou z najdôležitejších zručností, ktorú si musí osvojiť každý človek, aby dokázal komunikovať a byť súčasťou sociálnych vzťahov. Medzi oblasti, v ktorých sa už krátko po nástupe do školského prostredia prejavuje nerozvinutie detí, patrí aj oblasť jemnej motoriky a grafomotoriky. Pritom optimálny rozvoj grafomotoriky je jedným z prvých predpokladov k úspechu dieťaťa a následného rozvoja ďalších schopností a zručností. 

Príspevky v diskusii: 0

Kompulzívne správanie vo vzťahu k subsystému internetu ako forma online rizikového správania u detí a mládeže

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD. Vydanie: 9/2017 Ročník: 2017

Cieľom príspevku je priblížiť teoretické východiská nelátkových závislostí v kontexte virtuálneho prostredia internetu, zároveň poukázať na rôznorodosť vnímania nastolenej problematiky v očiach odbornej verejnosti. Teoretická reflexia problematiky je doplnená o výsledky vlastného empirického výskumu.

Príspevky v diskusii: 0

Poradenská činnosť v intenciách sociálno-výchovného pôsobenia školského sociálneho pedagóga

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Vydanie: 3/2017 Ročník: 2017

V súčasnosti zaznamenávame dlhodobý nárast problémového správania u žiakov, čo vyvoláva spoločenskú potrebu jeho efektívneho predchádzania a riešenia. Škola ako odborná výchovno-vzdelávacia inštitúcia môže túto úlohu zabezpečovať prostredníctvom erudovaných pedagogických, ale najmä odborných zamestnancov školy. V úvode príspevku približujeme poradenstvo, jeho formy, ale aj poradenské metódy z aspektu profesie sociálneho pedagóga. Osobitnú pozornosť venujeme aj vymedzovaniu sociálno-pedagogického poradenstva z aspektu jeho foriem.

Príspevky v diskusii: 0

Stres - sprievodca životom

V ostatných rokoch sa často frekventovaným pojmom stal pojem „stres“, hovoríme o ňom vo vzťahu k pracovným povinnostiam, ale spájame ho aj s každodenným „uponáhľaným životom“. stresové situácie sú istou konfrontáciou našich schopností, možností, predstav, predsavzatí s každodennou realitou, ktorá nás obklopuje a vyžaduje od nás plnenie úloh. Každý človek sa k požiadavkám na neho kladeným stavia inak, resp. inak ich prežíva. Niekto ich prežíva s istou nervozitou, iný sa k nim stavia s postojom „čo ma nezabije, to ma posilní“. Ak stres vnímame z tohto pohľadu, potom musíme pripustiť, že v istej, „primeranej“ miere je pozitívnou silou, ktorá učí človeka prekonávať a riešiť problémy.

Príspevky v diskusii: 0

Smernica prevencie nadváhy a obezity žiakov

Dátum: Autor/i: RNDr. Danica Hanuliaková Vydanie: 4/2016 Ročník: 2016

Obezita v Európe dosiahla rozmery epidémie. 30 % až 80 % dospelých vo väčšine krajín dnes trpí nadváhou, pričom pomer obéznych ľudí stúpa v podstate v každom regióne. Najviac sú obezitou ohrozené deti, preto je nadváha najbežnejšou detskou chorobou v Európskom regióne. Asi 20 % detí má dnes nadváhu a jedna tretina z nich sú obézne. Tieto deti podstupujú oveľa vyššie riziko vzniku cukrovky bez závislosti na podávaní inzulínu (2. typ), srdcové choroby, žlčníkové choroby, majú zvýšený krvný tlak, problémy so spánkom a vyvíjajú sa u nich psychologické problémy. Čo je najhoršie, existuje vysoká pravdepodobnosť, že budú obézne aj v dospelosti a vyvinú sa u nich oveľa závažnejšie choroby, čím sa zníži dĺžka a kvalita ich života.

Príspevky v diskusii: 0

Nebezpečné komunikačné praktiky mládeže

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 2/2016 Ročník: 2016

V súčasnej dobe sa stále častejšie spoliehame na flexibilitu služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií, pretože nám ponúkajú široké možnosti komunikácie a podstatne nám uľahčujú náš spôsob života. Treba si však uvedomiť, že okrem výhod prinášajú aj určité riziká, nakoľko sa niekedy stávajú zbraňou, ktorá sa môže obrátiť proti nám. Jedným z rizík je šikanovanie a kybernetické šikanovanie, tzv. kyberšikana (cyber bullying, online bullying), ktoré sa prejavujú medzi mládežou na všetkých typoch škôl, na sociálnych sieťach a pod.

Príspevky v diskusii: 0

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Dátum: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová Vydanie: 1/2016 Ročník: 2016

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej „školský zákon“), došlo k zmene aj v § 20 školského zákona (Plnenie povinnej školskej dochádzky) a v § 60 (Prijímanie na základné vzdelávanie).

Príspevky v diskusii: 0

Komunikácia školy s rodičmi žiakov

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

Napriek tomu že rodičia nie sú priamymi prijímateľmi pedagogickej činnosti, majú v celom procese výchovy a vzdelávania svojich detí v škole nezastupiteľnú úlohu. Práve túto oblasť spolupráce mnohé školy podceňujú, stavajú príliš na okraj, alebo ju zbytočne démonizujú. Zdravý „stred“ sa hľadá ťažko. Pomôcť nám môže zamyslenie sa nad vecami, ktoré v pedagogickej komunikácii robíme automaticky, ale v konečnom dôsledku nie vždy správne, vzhľadom na situáciu v spoločnosti, ktorá sa mení. 

Príspevky v diskusii: 0

Agresívne správanie žiakov voči učiteľom

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Vydanie: 11/2015 Ročník: 2015

Nárast sociálno-patologických javov na Slovensku u dospelých v transformačnom období sa prejavil aj v náraste problémového správania detí a mládeže. V základných a stredných školách narastá agresívne správanie, vrátane šikanovania a kyberšikanovania. V súčasnej školskej praxi nie je ojedinelé ani agresívne správanie žiakov voči učiteľom.

Príspevky v diskusii: 0

Práca triedneho učiteľa s "problémovými žiakmi" a spolupráca s ich rodičmi

Dátum: Autor/i: PaedDr. Svetlana Tokárová Zo seriálu: Triedny učiteľ Vydanie: 9/2015 Ročník: 2015

V príspevku sa venujeme práci triedneho učiteľa s problémovými žiakmi a vytváraniu spolupracujúceho prostredia s rodičmi týchto žiakov. Opíšeme si situácie, ktoré si vyžiadajú zásah riaditeľa školy. Definujeme metódy a formy práce s triednou skupinou a na príklade konkrétnych aktivít poukážeme na možnosti stmeľovania tímu v triede rovesníkov.

Príspevky v diskusii: 0

Poruchy správania detí predškolského veku

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Faglicová Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

S problematikou porúch správania u detí predškolského veku sa v prostredí materských škôl stretávame čoraz častejšie. Z hľadiska príčin vzniku porúch správania ich môžeme rozdeliť na vnútorné, ktoré sú podmienené biologicky, vonkajšie, na ktoré pôsobia rôzne psychologické faktory a tie, ktorú sú postavené na spolupôsobení vonkajších a vnútorných podmienok.

Príspevky v diskusii: 0

Kyberšikanovanie učiteľov

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Vydanie: 6/2015 Ročník: 2015

Škola a učiteľské zamestnanie môžu pedagógovi priniesť rôzne neriešiteľné situácie. V minulosti sme sa v školskom prostredí stretávali so šikanovaním vo vzťahu žiak – žiak, v súčasnosti je však situácia zložitejšia. Čoraz častejšie sa stretávame aj so šikanovaním vo vzťahu žiak – učiteľ, pričom na strane agresora stojí sám žiak. Gradácia problému šikanovania učiteľov sa spája s využívaním nových informačno-komunikačných technológií.

Príspevky v diskusii: 0

Práca školského sociálneho pedagóga so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Vydanie: 4/2015 Ročník: 2015

Príspevok poukazuje na potrebu pôsobenia sociálneho pedagóga v školách. Osobitne sa zameriava na žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia so zreteľom na rómskych žiakov. V príspevku je predstavený projekt PRINED, prostredníctvom ktorého sa vytvára priestor pre zamestnanie sociálneho pedagóga v školách.

Príspevky v diskusii: 0

Niektoré pohľady na duálne vzdelávanie

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Nielen odborná, ale aj širšia verejnosť v ostatných týždňoch žije otázkami nášho školstva, v ktorom v súčasnosti najviac rezonujú otázky týkajúce sa prípravy budúcich robotníckych povolaní. Vláda na svojom zasadnutí 5. januára 2015 prerokovala zákon o odbornom vzdelávaní a príprave mládeže. Diskusie o možnostiach, no najmä o potrebe lepšej prípravy budúcich pracovníkov pre jednotlivé odvetvia priemyslu, poľnohospodárstva, ba vôbec všetkých odvetví, sú skôr známe pod pojmom duálne vzdelávanie. Toto vzdelávanie sa má od septembra 2015 stať realitou vzdelávania žiakov, ktorí sa rozhodnú pre robotnícke povolania.

Príspevky v diskusii: 0

Využití individuálního vzdělávacího plánu v práci učitele

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Vydanie: 12/2014 Ročník: 2014

Individuální vzdělávací plán (dále IVP) je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce mezi jednotlivými učiteli, pracovníkem provádějícím reedukaci, vedením školy, pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a žákem a jeho rodiči (Zelinková, 2007).

Príspevky v diskusii: 0

Význam pedagogické diagnostiky při péči s SPU a SPUCH

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Vydanie: 10/2014 Ročník: 2014

S ohledem na nutnost posílení odborných kompetencí učitelů při rozpoznávání základních znaků specifických poruch učení a chování (dále SPUCH) se text zaměřuje právě na možnosti pedagogické diagnostiky, na metody, kterých může učitel ve své práci využít, pozornost se soustřeďuje na popis konkrétních projevů, s nimiž se učitel v průběhu pedagogické práce může setkat a na které by měl reagovat vhodnými pedagogickými zásahy. Nedílnou součástí pedagogické diagnostiky je rovněž práce s chybou – jako významným diagnostickým nástrojem, proto je v textu uvažována i tato problematika.

Príspevky v diskusii: 0

Prevencia kyberšikanovnia v prostredí slovenských škôl

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Vydanie: 8 - 9/2014 Ročník: 2014

Informačno-komunikačné technológie sú významným prostriedkom v živote človeka. Využívajú sa v práci, v škole, ale aj vo voľnom čase. Slúžia na komunikáciu a získavanie informácií rôzneho charakteru. Sú dostupné skoro pre všetky vrstvy obyvateľstva rôzneho veku. V spojení s určitými negatívnymi ľudskými vlastnosťami sa s technológiami aj v školskom prostredí objavuje manipulácia, agresia, zastrašovanie, obťažovanie a ďalšie sociálno-patologické javy. Čoraz viac sa hovorí o šikanovaní a kyberšikanovaní, pri ktorom musí byť preukázaný úmysel, nepomer síl, zámernosť, dlhodobosť, opakovanie činu. Na rozdiel od šikanovania, ktoré prebieha „face to face“, sa kyberšikanovanie odlišuje najmä skrytým pôsobením, väčšou anonymitou a formou. Je však závažnejšie, pretože prebieha nepretržite. V príspevku sme sa zamerali na možnosti prevencie u žiakov základných škôl, prostredníctvom ktorej môžeme poukázať na hlavné problémy v tejto oblasti a navrhnúť určité riešenia.

Príspevky v diskusii: 0

Efektívna prevencia sociálno-patologických javov v škole a jej problémy

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Vydanie: 8 - 9/2014 Ročník: 2014

Škola ako profesionálna inštitúcia zabezpečuje realizovanie prevencie, predovšetkým primárnej a keďže je problémové správanie rozšírené, tak aj sekundárnej. V nej ide o komplexnú starostlivosť o žiakov s problémovým správaním, počnúc výchovnými problémami v rodine, cez porušovanie školského poriadku, končiac porušovaniami ustanovení platnej legislatívy.

Príspevky v diskusii: 0

Šikanovanie a kyberšikanovanie (2.)

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Zo seriálu: Šikanovanie a kyberšikanovanie Vydanie: 6/2014 Ročník: 2014

Príspevok analyzuje problematiku šikanovania a kyberšikanovania ako závažného sociálno-patologického javu. Zároveň približuje nové formy kyberšikanovania. Osobitnú pozornosť venuje ich prevencii v školskom prostredí.

Príspevky v diskusii: 0

Proces inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku

Dátum: Autor/i: PhDr. František Godla Vydanie: 3/2014 Ročník: 2014

Dlho pripravovaný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorého cieľom bolo vytvoriť vhodné podmienky pre intenzívnejší, cieľavedomejší a komplexnejší prístup k inklúzií žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pripravovaný v Metodicko-pedagogickom centre Prešov, sa po schválení MŠVVaŠ SR začal realizovať 3. októbra 2011.

Príspevky v diskusii: 0

Výskyt šikanovania u žiakov základných a stredných škôl

Dátum: Autor/i: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

Šikanovanie je problém, ktorý naša spoločnosť zaznamenáva už od nepamäti. Každý iste uzná, že byť obeťou šikanovania nie je nič príjemné. Nie je to len fyzická bolesť, nadávky, urážky počas vyučovania, ale aj pocit strachu cestou z a do školy. Ide o pokles sebavedomia.

Príspevky v diskusii: 0

Prevencia vzniku drogových závislostí na základných a stredných školách (2.)

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Vydanie: 1/2014 Ročník: 2014

V príspevku analyzujeme možnosti primárnej prevencie vzniku drogových závislostí v podmienkach základných a stredných škôl a približujeme ich konkrétne formy. Zároveň prezentujeme vybrané výsledky výskumu uskutočneného u koordinátorov prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov na vybraných základných a stredných školách vo všetkých krajoch Slovenska.

Príspevky v diskusii: 0

Nedostatky v písomnom prejave pedagógov

Dátum: Autor/i: Bc. Michaela Dobrocká Vydanie: 1/2014 Ročník: 2014

Medzi hlavné nedostatky objavujúce sa v písomných prejavoch učiteľov, vychovávateľov, riaditeľov škôl a ďalších pracovníkov školstva zverejňovaných na webových portáloch, v školských blogoch, v diskusných príspevkoch, v záverečných správach, v koncepciách škôl patria najmä problémy so skloňovaním, použitie nespisovných výrazov a nesprávne predložkové väzby. V príspevku preto poukážeme na najčastejšie problémy v písanom texte v školskej praxi.

 

Príspevky v diskusii: 0

Prevencia vzniku drogových závislostí na základných a stredných školách (1.)

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Vydanie: 12/2013 Ročník: 2013

V príspevku analyzujeme možnosti primárnej prevencie vzniku drogových závislostí v podmienkach základných a stredných škôl a približujeme ich konkrétne formy. Zároveň prezentujeme vybrané výsledky výskumu uskutočneného u koordinátorov prevencie drogových závislostí a ďalších sociálnopatologických javov na vybraných základných a stredných školách vo všetkých krajoch Slovenska.

Príspevky v diskusii: 0

Užívanie drog vo vzťahu k šikanovaniu a k agresivite na školách (2.)

V súčasnosti nie je zriedkavosťou, že počujeme o slovnej, ale aj fyzickej agresii a šikanovaní medzi žiakmi v prostredí škôl. Takéto správanie sa občas vyskytne aj zo strany žiakov a ich rodičov  voči učiteľom a výnimočne sa hovorí aj o podobnom reagovaní učiteľov voči žiakom, čo sa zväčša odohráva na základe úmyselných provokácií. Otázkou je, či výskyt takýchto prípadov možno potvrdiť aj presnejšie, napr. v reprezentatívnych prieskumoch u školskej populácie.

Príspevky v diskusii: 0

Užívanie drog vo vzťahu k šikanovaniu a k agresivite (1.)

V súčasnosti nie je zriedkavosťou, že počujeme o slovnej, ale aj fyzickej agresii a šikanovaní medzi žiakmi v prostredí škôl. Takéto správanie sa občas vyskytne aj zo strany žiakov a ich rodičov voči učiteľom a výnimočne sa hovorí aj o podobnom reagovaní učiteľov voči žiakom, čo sa zväčša odohráva na základe úmyselných provokácií. Otázkou je, či výskyt takýchto prípadov možno potvrdiť aj presnejšie, napr. v reprezentatívnych prieskumoch u školskej populácie.

Príspevky v diskusii: 0

Komisionálna skúška z hlavného odborného predmetu

Dátum: Autor/i: RNDr. Danica Hanuliaková Vydanie: 9/2013 Ročník: 2013

Špecifikom škôl so vzdelávacím programom umeleckého zamerania, okrem iného, je, že žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky z hlavného odborného predmetu na konci prvého a druhého polroka. Uvedená povinnosť platí aj pre stredné umelecké školy. V príspevku popíšeme proces realizácie komisionálnej pre tento typ školy. Zameráme sa na študijné odbory propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn.

Príspevky v diskusii: 0

Moderné technológie v školách

Dátum: Autor/i: Mgr. Mária Tothová Šimčáková Vydanie: 8/2013 Ročník: 2013

Technický pokrok napreduje míľovými krokmi. Kým ešte pred niečo vyše pätnástimi rokmi boli mobily v našich zemepisných šírkach skôr raritou, v súčasnosti ich nezriedka používajú už päťročné deti. Masívnemu trendu využívania moderných technológií sa začínajú prispôsobovať aj vzdelávacie inštitúcie. Začiatkom tohto roka sa aj do škôl dostala nová osvetová kampaň e-deti. Ide o ďalšie pokračovanie informačno-vzdelávacích aktivít Orangeu s cieľom usmerniť deti a zorientovať pedagógov či rodičov v oblasti bezpečného používania komunikačných technológií a internetu.

Príspevky v diskusii: 0

Moderné komunikačné nástroje a ich letné nástrahy

Dátum: Autor/i: Mgr. Mária Tothová Šimčáková Vydanie: 7/2013 Ročník: 2013

Letné mesiace sú synonymom dobrodružstiev, rodinných výletov a pohody. Odísť na pár týždňov z každodenného stereotypu prináša osvieženie a utuženie rodinných vzťahov. Len veľmi ťažko si však vieme predstaviť, že by sme čas voľna strávili bez akéhokoľvek kontaktu s priateľmi či blízkymi. Moderné technológie nám umožňujú zdieľať dojmy či zážitky s kýmkoľvek a kedykoľvek chceme. Verejne sa pochváliť o významné informácie však nemusí byť vždy dobrým nápadom. Je dôležité myslieť na to, aké informácie o sebe zverejňujeme. 

Príspevky v diskusii: 0

Mobil v živote mladých ľudí

Dátum: Autor/i: Mgr. Mária Tothová Šimčáková Vydanie: 6/2013 Ročník: 2013

Súčasné deti si nepamätajú a ani si nevedia predstaviť život bez internetu, mikrovlnky či Wi-Fi siete. Technológie sú pre ne absolútnou samozrejmosťou a nevyhnutnosťou. Dotykové telefóny intuitívne ovládajú lepšie a rýchlejšie, ako ich starší rodičia či učitelia. Svet, v ktorom vyrastajú, je iný. Dynamický, rýchly, plný rôznorodých informácií a „on-line priateľstiev“. So svojimi kamarátmi zdieľajú obsahy, diskutujú o najrozličnejších témach a stávajú sa členmi komunít po celom svete. 

Príspevky v diskusii: 0

Disproporcia na trhu práce

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Zo seriálu: Disproporcia na trhu práce Vydanie: 5/2013 Ročník: 2013

Súčasné obdobie je spojené s výraznou intelektualizáciou práce, ktorá prináša aj nové požiadavky na ľudské zdroje. Vzniká nevyhnutnosť monitorovania požiadaviek trhu práce a tvorby takých variantov vzdelávania, ktoré by umožňovali zabezpečovať potrebnú pripravenosť ľudských zdrojov a vytvárať podmienky ich zamestnateľnosti. Presné požiadavky na zamestnancov a predstaviteľov manažmentu môžu naformulovať zamestnávateľské subjekty, ktoré by mali byť východiskom pre vzdelávaciu politiku.

Príspevky v diskusii: 0

Disproporcia na trhu práce (1.)

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Zo seriálu: Disproporcia na trhu práce Vydanie: 4/2013 Ročník: 2013

Súčasné obdobie je spojené s výraznou intelektualizáciou práce, ktorá prináša aj nové požiadavky na ľudské zdroje. Vzniká nevyhnutnosť monitorovania požiadaviek trhu práce a tvorby takých variantov vzdelávania, ktoré by umožňovali zabezpečovať potrebnú pripravenosť ľudských zdrojov a vytvárať podmienky ich zamestnateľnosti. Presné požiadavky na zamestnancov a predstaviteľov manažmentu môžu naformulovať zamestnávateľské subjekty, ktoré by mali byť východiskom pre vzdelávaciu politiku.

Príspevky v diskusii: 0

Klíma školy - významný faktor rozvoja osobnosti učiteľa a žiaka

Dátum: Autor/i: PhDr. František Godla Vydanie: 3/2013 Ročník: 2013

„Dospel som k desivému záveru. Som rozhodujúcim činiteľom v triede. Mojím ­osobným prístupom vytváram klímu. Mojou ­každodennou náladou v nej vytváram ­atmosféru. Ako učiteľ mám obrovskú silu urobiť ­život dieťaťa ­nešťastným ­alebo radostným. Môžem byť nástrojom bolesti alebo nástrojom inšpirácie...“ Dr. Haim Ginott 

Tak ako klimatické podmienky planéty zákonite determinujú existenčné podmienky a okolnosti života na Zemi, aj „klimatické pomery“ a každodenná atmosféra v škole a školskej triede sú významným, až determinujúcim faktorom, ktorý utvára každodennú atmosféru, aká vládne v podmienkach školy či školskej triedy. Pojem klíma pochádza z gréckeho slova κλίμα čo znamená podnebie. V bežnej praxi používame tento termín aj na označenie istého charakteru sociálnych situácií, resp. súvislostí a vzťahov, keď chceme charakterizovať ich kvalitu, keď napr. hovoríme „bola tam veľmi príjemná klíma“ alebo „veľmi optimistická klíma“, ale aj naopak.

Príspevky v diskusii: 0

Kvantitatívne parametre nezamestnanosti absolventov stredných škôl

Dátum: Autor/i: Mgr. Ján Herich Vydanie: 1/2013 Ročník: 2013

V článku je analyzovaná nezamestnanosť absolventov prostredníctvom súboru kvantitatívnych ukazovateľov a indikátorov. Dáta k ním sú pravidelne zhromažďované v databázach „Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny“ a „Ústavu informácií a prognóz školstva“. Umožňuje to pozerať sa na jav nezamestnanosti z pohľadu jeho rozsahu (počty nezamestnaných), intenzity (miery nezamestnanosti) a dĺžky (doba evidencie).

Príspevky v diskusii: 0

Šikanovanie a kyberškanovanie (1.)

Príspevok analyzuje problematiku šikanovania a kyberšikanovania ako závažného sociálno-patologického javu. Zároveň približuje nové formy kyberšikanovania, pričom osobitnú pozornosť venuje ich prevencii v školskom prostredí.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk