Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Problémy z praxe

Virtuálny priestor a virtuálna realita

Virtuálny svet je priestorom, ktorý súčasná generácia ovplyvnená mohutným rozvojom virtuálnych technológií často nedokáže rozlíšiť od skutočného sveta. Práve nejasnosť vo vymedzení hraníc medzi reálnym a virtuálnym svetom je riziková pre všetky ve...

Aktuálne problémy školských sociálnych pedagógov

Problematika pôsobenia školských sociálnych pedagógov ani po desiatich rokoch jej existencie nie je v teoretickej, metodickej a metodologickej rovine dostatočne rozpracovaná. Aktuálne problémy školských sociálnych pedagógov Katedra pedagogiky PF U...

Rodičovské práva pri rozhodovaní riaditeľov škôl

V článku poukážeme na dôsledky narastajúceho fenoménu rozpadu manželstiev s maloletými deťmi, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku. Riaditelia škôl postupujú v správnych konaniach voči deťom z neúplných rodín spravidla v rozpore so zákonom. Na...

Problémové správanie žiakov v základných školách

Výchova k prosociálnosti žiakov je dobrým prostriedkom na zvýšenie sociálneho porozumenia, tolerancie, dôvery, zníženia rizika konfliktov, a tým aj primárnej prevencie. V rozvoji prosociálnosti, empatie a tolerancie vidíme význam pri utváraní osob...

Mobilné telefóny vo svete detí

Vznik fenoménu mobilných telefónov na Slovensku môžeme datovať na začiatok 90. rokov, kedy bola na našom území spustená sieť prvého mobilného operátora. Vlastniť mobilný telefón bolo v tej dobe predovšetkým symbolom príslušnosti k elite, pričom po...

Mobbing, bossing a staffing v prostredí školy

Konflikty sú prirodzenou súčasťou nášho života, vyskytujú sa aj v pracovnom prostredí a teda aj v škole. Aj keď ľudia konflikty vnímajú negatívne, konflikty, osobitne na pracovisku, môžu mať pozitívne stránky, napr. vyjasnia sa postoje, zvýši sa z...

Autorita učiteľa v súčasnej škole

Príspevok vymedzuje pojem autorita učiteľa, popisuje základné faktory a východiská spoločnosti z hľadiska možnosti získavania, udržania a rozvíjania autority učiteľa v škole na Slovensku po roku 1989 až po súčasnosť. Zameriava sa na smery v pedago...

Devalvačné prejavy žiaka na osobu učiteľa (2.)

V spoločnosti, ale aj v odborných kruhoch sa všeobecne konštatuje, že v školách sa čoraz častejšie objavuje nežiaduce správanie sa žiakov, a to nielen voči spolužiakom, ale aj voči učiteľom. Príčin je viacero. Súvisia napr. s autoritou učiteľa, ne...

Devalvačné prejavy žiaka na osobu učiteľa (1.)

V spoločnosti, ale aj v odborných kruhoch sa všeobecne konštatuje, že v školách sa čoraz častejšie objavuje nežiaduce správanie sa žiakov, a to nielen voči spolužiakom, ale aj voči učiteľom. Príčin je viacero. Súvisia napr. s autoritou učiteľa, ne...

Diagnostika grafomotoriky a poruchy písania (2.)

Cieľom diagnostiky je zistiť aktuálny stav rozvoja dieťaťa za daných podmienok výchovy, vysvetliť závery a hľadať cesty ku zmene. Ako jednu z metód diagnostiky grafomotoriky môžeme využiť kresbu, ktorá je veľmi lákavá, ale jej realizácia je veľmi ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály