Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Zriaďovatelia

Spolupráca škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja

Dátum: Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Na príklade projektu Študentská liga – Školský pohár predsedu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) poukážeme na možnosti dobrej spolupráce medzi zriaďovateľom a školami v oblasti rozvoja telesnej a športovej výchovy v podmienkach stredných škôl. Poslaním projektu je prepojiť podporu telesnej a športovej výchovy s naplnením obsahu štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“) a transformovať školské športové aktivity na úroveň organizovaných športových klubov regionálnej úrovne. Projekt je aplikovateľný v školách a školských zariadeniach bez rozdielu zriaďovateľa v systéme regionálneho školstva. Nie je vylúčená ani spolupráca na úrovni jednotlivých zriaďovateľov, čo zvýši kredibilitu samotného projektu a posilní vzájomné sociálne a spoločenské väzby jednotlivých reprezentantov.

Príspevky v diskusii: 0

Vzťah rady školy a zriaďovateľa

Dátum: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová Vydanie: 3/2018 Ročník: 2018

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) školskú samosprávu vykonávajú: rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“), obecná školská rada, územná školská rada a žiacka školská rada.

Príspevky v diskusii: 0

Porovnanie príjmov a výdavkov obcí na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Sládečková Vydanie: 6/2015 Ročník: 2015

Kompetencie na úseku školstva boli obciam prenesené od 1. 4. 2002. Pri prenesenom výkone štátnej správy obec zriaďuje a zrušuje základné školy, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. Pri výkone územnej samosprávy (originálna kompetencia) obec zriaďuje a zrušuje materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia, ktoré sú financované po realizácii projektu fiškálnej decentralizácie od 1. 1. 2005 z vlastných príjmov samosprávy. Cieľom článku je analýzovať príjmy obcí z dane z príjmu fyzických osôb (DPFO) a porovnať ich v  rokoch 2008 – 2012.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk