Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Zriaďovatelia

Spolupráca škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja

Na príklade projektu Študentská liga – Školský pohár predsedu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) poukážeme na možnosti dobrej spolupráce medzi zriaďovateľom a školami v oblasti rozvoja telesnej a športovej výchovy v podmienkach stredn...

Vzťah rady školy a zriaďovateľa

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) školskú samosprávu vykonávajú: rada školy alebo ...

Porovnanie príjmov a výdavkov obcí na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií

Kompetencie na úseku školstva boli obciam prenesené od 1. 4. 2002. Pri prenesenom výkone štátnej správy obec zriaďuje a zrušuje základné školy, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. Pri výkone územnej samosprávy (originálna kompetencia) obec ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály