Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Hygiena a zdravotníctvo

Programy podpory zdravia na pracovisku

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 11/2017 Ročník: 2017

Starostlivosť o zdravie zamestnancov v súčasnej dobe riešia organizácie, ktoré chcú mať pod kontrolou náklady a produktivitu práce. Stres, psychické problémy a zvyšujúci sa priemerný vek zamestnancov, zvyšuje aj riziko civilizačných ochorení. Ak organizácia nerobí pre zamestnancov nič v oblasti zdravia, zhoršený zdravotný stav ju dobehne vo zvýšených nákladoch. Zdraví ľudia sú najlepším predpokladom úspechu spoločnosti. Zdravý pracovník je efektívnejší, podáva lepší pracovný výkon a nie je rizikom pre seba, kolegov, ani pre organizáciu.

Príspevky v diskusii: 0

Nedostatky školských jedální, zistenia pri hygienických kontrolách

Dátum: Autor/i: Ing. Pavel Ludvík Zo seriálu: Školské jedálne Vydanie: 10/2013 Ročník: 2013

V decembri 2012 sa uskutočnila v školských jedálňach materských, základných a stredných škôl mimoriadna kontrola hygieny, realizovaná pracovníkmi oddelenia hygieny detí a mládeže všetkých regionálnych referátov Úradu verejného zdravotníctva (ďalej „ÚVZ“). Celkom bolo skontrolovaných 710 zariadení. V 203 zariadeniach boli zistené nedostatky a bolo udelených 60 pokút. V máji 2013 vykonali pracovníci ÚVZ ďalšie mimoriadne kontroly zamerané na dodržiavanie hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov. Celkom bolo skontrolovaných 773 zariadení. Počet zariadení so zistenými nedostatkami nebol zverejnený, ale podľa udelených 64 pokút z celkového počtu kontrol a výsledkov decembrových kontrol, ho môžeme odhadnúť na 200 – 250.

Príspevky v diskusii: 0

Výsledky mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru

Dátum: Autor/i: MUDr. Jana Hamade, PhD. Vydanie: 4/2013 Ročník: 2013

V súvislosti s plnením úloh „Programového vyhlásenia vlády SR“ v zmysle zefektívnenia cieleného štátneho zdravotného dozoru pre vytvorenie predpokladov na zlepšenie životných podmienok detí a mládeže, vykonali pracovníci odborov hygieny detí a mládeže všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v dňoch od 10. 12. – 21. 12. 2012 cielenú kontrolu vo vybraných zariadeniach školského stravovania pri materských, základných a stredných školách na Slovensku.

Príspevky v diskusii: 0

Zameranie štátneho zdravotného dozoru

Dátum: Autor/i: MUDr. Jana Hamade, PhD. Vydanie: 3/2013 Ročník: 2013

Výkon štátneho zdravotného dozoru vyplýva zamestnancom úradu verejného zdravotníctva a zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“). Ide o kontrolu dodržiavania všetkých ustanovení tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich ochranu verejného zdravia. Pracovník, ktorý vykonáva štátny zdravotný dozor, sa preukazuje pri jeho výkone služobným preukazom a je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti osôb, ktoré vykonávajú činnosti, spadajúce pod kontrolu.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk