Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Povinné predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie (5.)

V pokračovaní príspevku sa venujeme prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie. Definujeme podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy od 3 rokov veku dieťaťa, aj povinnosť predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti. Venujeme sa podmienkam pr...

Povinné predprimárne vzdelávanie

Právna úprava povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ukladá povinnosť pre deti od 5. roku veku povinne sa vzdelávať v podmienkach materskej školy. Tento stav nadobudne účinnosť novelou školského zákona od 1. januára 2021.  V príspe...

Povinné predprimárne vzdelávanie - vzdelávanie v materskej škole

Vzdelávanie detí v materskej škole je uskutočňované s cieľom dosiahnuť osobnostný rozvoj každého dieťaťa. Prevádzka materskej školy je odpoveďou na miestne podmienky a požiadavky zákonných zástupcov. V príspevku sa venujeme téme zriadenia a prevád...

Povinné predprimárne vzdelávanie (2.)

V sérii článkov na pokračovanie predstavíme pedagogickej verejnosti inštitút povinného predprimárneho vzdelávania päťročných detí v materskej škole. Aktuálnu problematiku s účinnosťou od 1. januára 2021 vymedzuje zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa...

Povinné predprimárne vzdelávanie (1.)

Novela školského zákona č. 209/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2021 predstavuje legislatívny rámec zmien v podmienkach predprimárneho vzdelávania päťročných detí v nadväznosti na ďalšie legislatívne predpisy regionálneho školstva Slovenskej ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály