Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Právo

Vybavovanie sťažností a petícií v oblasti školstva

V školách a školských zariadeniach trávia deti a žiaci veľa času. Sú stredobodom pozornosti svojich rodičov a preto sa klíma v školách a školských zariadeniach stáva veľmi citlivou oblasťou života. Oblasť školstva je preto veľmi podnetnou pre sťaž...

Právna ochrana pedagogického zamestnanca

V súčasnosti všetci žijeme hektický život plný zmien, do popredia sa dostávajú technické vymoženosti a vytráca sa osobný kontakt človeka. Mnohé profesie zanikajú, a mnohé zasa získavajú svoje opodstatnenie. Povolanie pedagóga má však stále svoje n...

Práva a povinnosti pedagógov v edukácii a v spolupráci podľa legislatívnych a etických pravidiel

Edukácia a spolupráca v škole je ponímaná aj realizovaná rôzne. Dôkazom sú teoretické štúdie, výskumné zistenia, aj bežné skúsenosti z praxe. Daný príspevok popisuje vedomie práv a povinností pedagogických aj odborných zamestnancov a etické pravid...

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (2.)

V poslednej dobe sa čoraz väčšia pozornosť venuje problematike trestnej činnosti mládeže, jej príčin, dôsledkov, vhodného pôsobenia a trestania. Vzhľadom k rozvíjajúcej sa osobnosti mladistvých je pri riešení trestnej činnosti potrebné čo najviac ...

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (1.)

Protispoločenská činnosť páchaná v objektoch škôl. V poslednej dobe sa čoraz väčšia pozornosť venuje problematike trestnej činnosti mládeže, jej príčin, dôsledkov, vhodného pôsobenia a trestania. Vzhľadom k rozvíjajúcej sa osobnosti mladistvých je...

Ochrana osobných údajov v školách a školských zariadeniach

Príspevok je venovaný problematike ochrany osobných údajov v školách a školských zariadeniach. Cieľom je poukázať na významné zmeny vyplývajúce zo schváleného znenia novej právnej úpravy zákona o ochrane osobných údajov.

Petície a vybavovanie petícií v školách a školských zariadeniach

V príspevku sa budeme venovať problematike vybavovania petícií v školách a školských zariadeniach. Manažment škôl a školských zariadení má zo zákona povinnosť prijímať a vybavovať petície doručené na školu a školské zariadenie zo strany fyzických ...

Prešetrovanie a vybavovanie sťažnosti v školách a v školských zariadeniach

V minulom príspevku sme sa venovali problematike sťažností v školách a školských zariadeniach. V aktuálnom príspevku upozorníme na povinnosť manažmentu škôl a školských zariadení prešetrovať a vybavovať sťažnosti.

Sťažnosti v školách a školských zariadeniach

V príspevku sa budeme venovať problematike sťažností v školách a školských zariadeniach. Manažment škôl a školských zariadení má zo zákona povinnosť prijímať, evidovať, prešetrovať a vybavovať rôzne podania, ktoré spĺňajú zákonné náležitosti sťažn...

Zmeny v školstve po novelách zákona o financovaní základných a stredných škôl

Koncom roka 2012 bol významným spôsobom novelizovaný zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. V príspevku sa budeme venovať novelám tohto zákona, ktorý je už aj podľa názvu veľmi dôleži...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály