Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Právo

Právna ochrana pedagogického zamestnanca

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

V súčasnosti všetci žijeme hektický život plný zmien, do popredia sa dostávajú technické vymoženosti a vytráca sa osobný kontakt človeka. Mnohé profesie zanikajú, a mnohé zasa získavajú svoje opodstatnenie. Povolanie pedagóga má však stále svoje neodmysliteľné miesto v spoločnosti, nakoľko práve učitelia boli pri našom vývoji, vedome či nevedome nás formovali, mnohým ovplyvnili osudy a ukázali ďalšiu cestu smerovania. Každá snaha o skvalitnenie vzdelávacieho systému stojí na kľúčových hráčoch, t. j. na kvalitných pedagógoch. V súčasnosti je čoraz viac badateľná kríza učiteľského povolania. Pedagógovia sú nedostatočne finančne ohodnotení, zhoršujú sa ich pracovné podmienky, niekedy nezvládajú dostatočne pružne reagovať na dynamické zmeny vo výkone povolania, zvyšuje sa ich priemerný vek a stupňuje sa odliv mladých perspektívnych pedagógov do iných profesií. Mnohí kvalitní a zanietení pedagógovia hľadajú možnosti zárobku popri zamestnaní a nevyužívajú svoj potenciál na motiváciu a pestovanie tvorivosti mladej generácie pri riešení úloh výchovného a vzdelávacieho procesu.

Príspevky v diskusii: 0

Práva a povinnosti pedagógov v edukácii a v spolupráci podľa legislatívnych a etických pravidiel

Dátum: Autor/i: PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

Edukácia a spolupráca v škole je ponímaná aj realizovaná rôzne. Dôkazom sú teoretické štúdie, výskumné zistenia, aj bežné skúsenosti z praxe. Daný príspevok popisuje vedomie práv a povinností pedagogických aj odborných zamestnancov a etické pravidlá ich práce. Legislatíva v zásade chráni pedagógov pred neodborným zasahovaním do výkonu ich profesijných činností, chráni aj deti a ich zákonných zástupcov pred neprofesionálnym pôsobením pedagógov. Existuje mnoho aspektov edukácie a spolupráce, ktoré sa v nej nenachádzajú, ale vyplývajú z etickej dimenzie profesie, uznávaných hodnôt vzdelávania. Zvlášť kritické príspevky zverejňované na internete sú dôkazom toho, že rovnováha medzi právami a povinnosťami pedagógov, detí a zákonných zástupcov je niekedy narušená.

Príspevky v diskusii: 0

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (2.)

Dátum: Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová Zo seriálu: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých Vydanie: 8 - 9/2014 Ročník: 2014

V poslednej dobe sa čoraz väčšia pozornosť venuje problematike trestnej činnosti mládeže, jej príčin, dôsledkov, vhodného pôsobenia a trestania. Vzhľadom k rozvíjajúcej sa osobnosti mladistvých je pri riešení trestnej činnosti potrebné čo najviac eliminovať ďalšie možné narušovanie, ktoré im hrozí v oveľa väčšej miere ako v dospelom veku. Je to predovšetkým pre neukončený proces vývoja. Práve táto kategória osôb je najplastickejšia a najovplyvniteľnejšia a rovnaký prístup orgánov činných v trestnom konaní vo všetkých smeroch, vzhľadom na špecifiká tejto skupiny osôb, by bol neprimeraný.

Príspevky v diskusii: 0

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (1.)

Dátum: Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová Zo seriálu: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých Vydanie: 7/2014 Ročník: 2014

Protispoločenská činnosť páchaná v objektoch škôl.

V poslednej dobe sa čoraz väčšia pozornosť venuje problematike trestnej činnosti mládeže, jej príčin, dôsledkov, vhodného pôsobenia a trestania. Vzhľadom k rozvíjajúcej sa osobnosti mladistvých je pri riešení trestnej činnosti potrebné čo najviac eliminovať ďalšie možné narušovanie, ktoré im hrozí v oveľa väčšej miere ako v dospelom veku. Je to predovšetkým pre neukončený proces vývoja. Práve táto kategória osôb je najplastickejšia a najovplyvniteľnejšia a rovnaký prístup orgánov činných v trestnom konaní vo všetkých smeroch, vzhľadom na špecifiká tejto skupiny osôb, by bol neprimeraný.

Príspevky v diskusii: 0

Ochrana osobných údajov v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 9/2013 Ročník: 2013

Príspevok je venovaný problematike ochrany osobných údajov v školách a školských zariadeniach. Cieľom je poukázať na významné zmeny vyplývajúce zo schváleného znenia novej právnej úpravy zákona o ochrane osobných údajov.

Príspevky v diskusii: 0

Petície a vybavovanie petícií v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 8/2013 Ročník: 2013

V príspevku sa budeme venovať problematike vybavovania petícií v školách a školských zariadeniach. Manažment škôl a školských zariadení má zo zákona povinnosť prijímať a vybavovať petície doručené na školu a školské zariadenie zo strany fyzických osôb ako aj právnických osôb.

Príspevky v diskusii: 0

Prešetrovanie a vybavovanie sťažnosti v školách a v školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 7/2013 Ročník: 2013

V minulom príspevku sme sa venovali problematike sťažností v školách a školských zariadeniach. V aktuálnom príspevku upozorníme na povinnosť manažmentu škôl a školských zariadení prešetrovať a vybavovať sťažnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Sťažnosti v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 6/2013 Ročník: 2013

V príspevku sa budeme venovať problematike sťažností v školách a školských zariadeniach. Manažment škôl a školských zariadení má zo zákona povinnosť prijímať, evidovať, prešetrovať a vybavovať rôzne podania, ktoré spĺňajú zákonné náležitosti sťažnosti, doručené najmä od fyzických osôb – rodičov alebo zákonných zástupcov detí a žiakov.

Príspevky v diskusii: 0

Zmeny v školstve po novelách zákona o financovaní základných a stredných škôl

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 2/2013 Ročník: 2013

Koncom roka 2012 bol významným spôsobom novelizovaný zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. V príspevku sa budeme venovať novelám tohto zákona, ktorý je už aj podľa názvu veľmi dôležitý a stále aktuálny pre manažment škôl a školských zariadení a pre ich zriaďovateľov.

Príspevky v diskusii: 0

Zmeny v školstve po novelách zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 1/2013 Ročník: 2013

V príspevku venujeme pozornosť novelám zákona, ktorý je pre manažment škôl a školských zariadení a pre ich zriaďovateľov veľmi dôležitý. Ide o zákon č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, ktorého novelizované ustanovenia, nadobudnú účinnosť 1. januára 2013.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk