Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Smernica č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Pripomíname - Smernica č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode nadobudla účinnosť od 15. januára 2024.

Smernica upravuje organizáciu rôznych druhov športových výcvikov organizovaných materskou školou alebo materskou školou pre deti so zdravotným znevýhodnením a základnou školou alebo základnou školou pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a rôznych druhov kurzov pohybových aktivít v prírode organizovaných strednou školou alebo strednou školou pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa spresňujú v nadväznosti na vyhlášku č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, vyhlášku č. 223/2022 Z. z. o základnej škole, vyhlášku č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

Na výcviku alebo kurze sa môže dieťa alebo žiak zúčastniť, ak zákonný zástupca predloží škole písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa alebo žiaka nie staršom ako jeden deň podľa vzoru v prílohe k smernici a informovaný súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa alebo žiaka na športovom výcviku alebo kurze pohybových aktivít. Účasť dieťaťa alebo žiaka na športovom výcviku alebo kurze pohybových aktivít sa už nepodmieňuje potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Smernicou sa zrušujú smernica č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl a smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku v znení smernice č. 35/2019 a smernice č. 3/2022.

Znenie smernice

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-smernicu-c-492023-o-organizovani-sportoveho-vycviku-a-kurzu-pohybovych-aktivit-v-prirode/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov