Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2017

Rokovanie výboru profesijnej sekcie zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení

Kategória: Aktuality

V Bratislave rokoval 25. 4. 2017 výbor profesijnej sekcie zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení (OZ PŠaV).

Jarmila Belešová - Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Kategória: Aktuality

Uplatňovanie právnych predpisov platných pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, vrátane odmeňovania zamestnancov rezortu školstva, sú častou témou búrlivých diskusií medzi kolegami, konfliktných situácií na pracovisku, ale aj množstva otázok od manažmentu škôl, ktoré dostávame do redakcie. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov do poradného orgánu pre oblasť mládeže

Kategória: Aktuality

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže vyhlasuje dňa 31. 3. 2017 v zmysle čl. 3, odst. 10 štatútu poradného orgánu  splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže verejnú výzvu na nominácie členov/členiek do uvedeného poradného orgánu.

Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole

Kategória: Aktuality

Výber z časti Riadenie škôl

MŠVVaŠ SR pripravilo Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v školstve. Úspech inkluzívneho vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v rozhodujúcej miere závisí od podporných služieb a primeraného materiálno-technického zabezpečenia. Cieľovým stavom je zabezpečiť, aby legislatíva obsiahla povinnosť pre školy garantovať týmto žiakom podporné služby prostredníctvom príslušných odborných zamestnancov a asistentov učiteľa.

Na strednú školu do zahraničia odchádzajú najčastejšie 15 až 18-roční

Kategória: Aktuality

Stredoškoláci, ktorí cestujú so STUDENT AGENCY za štúdiom do zahraničia volia medzi hostiteľskými krajinami najčastejšie USA. Na zahraničnej strednej škole zostávajú až dva roky.

MŠVVaŠ žiada od rezortu financií viac peňazí pre školských inšpektorov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva už požiadalo rezort financií, aby vyčlenilo viac peňazí pre školských inšpektorov. Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová totiž ešte v marci pred členmi parlamentného školského výboru upozornila, že Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) dostala na fungovanie tento rok menej peňazí, ako tomu bolo v roku 2016. Preto hrozí, že bude musieť prepúšťať zamestnancov, alebo znižovať mzdy.

E schránky pre školy

Kategória: Aktuality

Zákon č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (v znení neskorších právnych predpisov) zveruje a rozdeľuje právomoci v oblasti výkonu štátnej správy v školstve medzi niekoľko osôb, vrátane riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Táto oblasť štátnej správy nespadá do oblastí vylúčených z pôsobnosti v §2 zákona č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente, a teda i školy a školské zariadenia sú orgánmi verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu zverenú im zákonom.

Témy 4. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 4. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení, pozreli sme sa na koordinátorov prevencie, ako aj na poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi. Urobili sme výber z obsahu k téme Učiace sa Slovensko - Národný program výchovy a vzdelávania. Odporúčame novú publikáciu autorky Jarmily Belešovej o pracovnoprávnych vzťahoch v školstve a informujeme aj o národnostnom školstve na Slovensku. Nechýbajú ani dôležité termíny pre manažment škol. 

Túto zručnosť vyžaduje 90% pracovných ponúk: Ovládate ju? Bez nej sa nepohnete

Kategória: Aktuality

IT Asociácia Slovenska za podpory podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku či ďalších partnerov odštartovala 6. ročník testovania IT zručností Slovákov - IT Fitness test 2017.

Návrh novely školského zákona

Kategória: Aktuality

Povinné predprimárne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia už od 3 rokov

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol doručený do NR SR. 

Návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Kategória: Aktuality

Žiacka školská rada aj na plnoorganizovanej ZŠ, zánik členstva v školskej samospráve

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol doručený do NR SR.

Návrh novely školského zákona

Kategória: Aktuality

Viaceré učebné odbory v jednom odbornom učilišti, prihlášky na SŠ

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol doručený do NR SR.

Návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality

Zrušenie delenia učebníc na učebnice so schvaľovacou doložkou a odporúčacou doložkou, slobodná voľba školy, ktoré učebnice využije

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Martina KLUSA a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol doručený do NR SR.

Návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality

Zlúčenie pozícií výchovného poradcu a kariérového poradcu do pozície školského poradcu, náplň kariérového poradenstva

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol doručený do NR SR. 

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Kategória: Aktuality

Duálne vzdelávanie na stredných odborných školých - zvýšenie normatívu na žiaka, zmenšenie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov, duálne vzdelávanie až od 2. ročníka štúdia

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Martina KLUSA a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol doručený do NR SR.

„Učiace sa Slovensko“ bolo predmetom ďalšej verejnej diskusie

Kategória: Aktuality

Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ pokračoval ďalším stretnutím autorov dokumentu s odbornou a širokou verejnosťou. Druhé verejné prerokovanie sa konalo v pondelok 24. apríla 2017 v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave (Dolnozemská cesta 1). 

Novela zákona o sťažnostiach - zákon č. 94/2017 Z.z.

Kategória: Aktuality

Vybavovanie sťažností proti odloženiu predcházajúcich sťažností, možnosti podávania sťažností orgánom verejnej správy prostredníctvom elektronických schránok. 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 94/2017 Z. z.

Elektronické schránky budú priateľskejšie pre používateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: Lucia Maková, hovorkyňa sekcia komunikácie NASES

Prehľadnejšie doručenky a jednoduchšia manipulácia so správami, či možnosť preposielania správ z elektronickej schránky na e-mail. To sú vylepšenia štátnych e-schránok, ktoré používatelia a odborníci z oblasti IT považujú za najdôležitejšie. Vyplýva to z výsledkov webového prieskumu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, v ktorom svoj názor vyjadrilo takmer 400 respondentov.

Zánik členstva v rade školy ZŠ s MŠ zástupcovi rodičov MŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z časti Riadenie školy

Zaniká v rade školy zriadenej pri základnej škole s materskou školou členstvo zástupcovi rodičov materskej školy vtedy, keď jeho dieťa prejde z materskej školy do prvého ročníka základnej školy?

Slovenská antropologička z Oxfordu: Pätnásť minút je pre dieťa v predškolskom veku celá večnosť

Kategória: Aktuality

Vedkyňa Veronika Rybanská a jej kolegovia porovnávali deti zo Slovenska a z Vanuatu a skúmali, či sa líšia v schopnosti odolávať pokušeniu. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk