Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2023

11/2023

Zriadenie súkromnej alebo cirkevnej školy a školského zariadenia

Ing. Ingrid Veverková Konečná

V príspevku sa venujeme zriadeniu školy a školského zariadenia zo strany štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej a fyzickej osoby. Upozorníme na niektoré skutočnos...

Vysoká citlivosť detí v školskom prostredí

Mgr. Martina Sajková

Príspevok sa zaoberá témou vysokej citlivosti u detí v školskom prostredí. V úvode predstavuje základnú charakteristiku vysoko citlivých detí, pričom následne sa podrobnejšie venuje vybraným výzvam...

Obsah vydania

Zlomok času

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 99 EU R vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 8,25 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 9. 11. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1336-9849

Editoriál

Zlomok času

Zlomok času, ktorý v histórii školy predstavuje naše riadenie, nás vedie k zamysleniu sa nad tým, ako ho najlepšie využiť a aký odkaz zanechať nasledujúcim generáciám. Je zvykom pri výročiach školy listovať si v jej kronikách a vo vetách uznania spomenúť si na kľúčové momenty rôznych manažmentov školy v jej archívnych podobách. Aj dnes je čas investovať do vecí, ktoré majú zmysel, ktoré sprevádza úcta, slušnosť a ľudskosť. Len tak môžeme zabezpečiť, že naša stopa v histórii školy bude vnímaná ako zmysluplná.

V redakcii zároveň veríme, že zlomok svojho času venujete aj príspevkom v časopise Manažment školy v praxi, ktorých cieľom je pomôcť manažérom škôl, riaditeľom, ich zástupcom na tejto ceste.

Mária Stanislavová v článku Kompetencie orgánu školskej samosprávy popisuje, aké sú kompetencie rady školy a k čomu sa môže vyjadrovať v súvislosti s riadením školy a vzdelávacím procesom. 

Martina Sajková sa v príspevku zaoberá témou vysokej citlivosti detí. V úvode predstavuje základnú charakteristiku vysoko citlivých detí, podrobnejšie sa venuje výzvam, s ktorými sa vysoko citlivé deti v škole stretávajú. 

Michal Šafránek sa zaoberá skupinovou dynamikou a jej významom pre so­ciál­ne skupiny, najmä v kontexte školských tried. Zdôrazňuje, že sociálne skupiny sú pre jednotlivca dôležité nielen z hľadiska sociálnych interakcií, ale aj z emocionálnej a psychologickej perspektívy. Pokračovanie

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk