Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zriadenie súkromnej alebo cirkevnej školy a školského zariadenia

Dátum: Rubrika: Organizácia

V príspevku sa venujeme zriadeniu školy a školského zariadenia zo strany štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej a fyzickej osoby. Upozorníme na niektoré skutočnosti dôležité pri zriadení cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení.

Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) školu a školské zariadenie (ďalej len „škola“) môže zriadiť obec, samosprávny kraj, regionálny úrad školskej správy, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ústredný orgán štátnej správy, ak ide o zriadenie materskej školy.

Ak je zriaďovateľom školy štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ide o školu cirkevnú a ak je zriaďovateľom iná právnická alebo fyzická osoba, ide o školu súkromnú. Pri štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ide v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov o právnické osoby, pričom Slovenská republika uznáva len tie cirkvi, ktoré sú registrované.

Zriaďovateľom súkromnej školy môže byť fyzická osoba bez práva podnikať (nepodnikateľ), fyzická osoba s právom podnikať alebo právnická osoba. Ak je zriaďovateľom súkromnej školy fyzická osoba bez práva podnikať (nepodnikateľ), je potrebné upozorniť, že spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu sa u nej nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Fyzická osoba s právom podnikať môže byť živnostník podľa živnostenského zákona alebo fyzická osoba vykonávajúca slobodné povolanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia. Právnická osoba môže byť zriadená na základe Obchodného zákonníka (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, príp. združenie právnických osôb a pod.) alebo na základe osobitných predpisov (občianske združenia, verejnoprospešné organizácie, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb a pod.).

Školy bez ohľadu na zriaďovateľa majú rovnoprávne postavenie vo veciach výchovy a vzdelávania. Vzdelanie získané v školách bez ohľadu na zriaďovateľa je rovnocenné.

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. školu možno zriadiť až po jej zaradení do siete škôl a školských zariadení SR.

Zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení SR

Ak chce akýkoľvek zriaďovateľ zriadiť školu, ako prvý krok musí vykonať zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení SR. Sieť škôl a školských zariadení SR je vlastne zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie. Sieť škôl a školských zariadení SR spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako „ministerstvo školstva“) po vyjadrení príslušného regionálneho úradu školskej správy, príslušného ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje na internete. Sieť zdravotníckych škôl spravuje Ministerstvo zdravotníctva SR.

UPOZORNENIE: Len školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú právo vykonávať výchovu a vzdelávanie a majú právo na zabezpečenie financovania podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej „zákon č. 597/2003 Z. z.“).

Každá škola má v sieti uvedené údaje, najmä názov a adresa školy, názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, zoznam študijných odborov a učebných odborov, termín začatia činnosti školy a výchovno-vzdelávací jazyk.

Zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR sa realizuje na základe žiadosti, ktorá musí spĺňať náležitosti uvedené v § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá každý zriaďovateľ ministerstv

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály