Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 3/2023

3/2023

Mäkké zručnosti v edukácii

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

V príspevku sa zaoberáme oblasťou, ktorá sa stáva mimoriadne aktuálnou. Učitelia si čoraz viac uvedomujú, že úspešnosť v živote človeka nezáleží len od toho, akými vedomosťami disponuje, čo všetko ...

Využívanie umelej inteligencie v edukácii

PaedDr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Umelá inteligencia

V predchádzajúcom príspevku sme sa venovali využívaniu Chat GPT pri príprave vyučovania. V aktuálnej časti pokračujeme v téme a ponúkame ďalšie tipy odpovedí vygenerovaných umelou inteligenciou pro...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO : 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X.
Ročné predplatné 65,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 10,83 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
EV 5869/19.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 18. 5. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISS N 1338-2845

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Návyky na celý život

„Cieľom didaktiky nie je len dať deťom vedomosti, ale pomôcť im vytvoriť si návyky, ktoré im umožnia učiť sa celý život.“ Jan Amos Komenský

Myšlienka Jana Amosa Komenského zdôrazňuje významný pohľad na didaktiku. Upozorňuje na dôležitosť dlhodobých vízií, ktoré musí mať pedagóg na pamäti pri usmerňovaní svojich žiakov. Potrebuje im poskytnúť rôzne nástroje a techniky, ktoré im umožnia mať záujem učiť sa celý život. Didaktika by mala byť zameraná aj na rozvíjanie kritického myslenia, analytických zručností a zvyšovanie schopnosti sebaučenia. Príspevky v Didaktike môžu poskytnúť užitočné rady a podporu pedagógom v tomto procese.

Zdenka Matulová Juríková sa v príspevku zameriava na kompetenčný profil pedagogického zamestnanca, resp. odborného zamestnanca, ktorý je dôležitý aj pre uvádzajúceho pedagogického zamestnanca

Erich Petlák píše o mäkkých zručnostiach v edukácii. Upozorňuje, že mäkké zručnosti nie sú viazané na špecifickosť istej práce alebo činnosti, ale významne prispievajú k jej kvalite. „Zdá sa, že nedostatočne uplatňujeme, rešpektujeme a doceňujeme skutočnosť, že dobrá práca učiteľa, ktorá je v mnohom rámcovaná práve mäkkými zručnosťami, má výrazne motivujúce účinky na žiakov a dobré výsledky žiakov majú spätne motivačný vplyv na prácu učiteľa.“

Gabriela Zábušková sa v novej rubrike Vychovávateľ venuje plánovaniu činnosti vychovávateľa ako jeho pedagogickej kompetencii. Za východisko k problematike plánovania v práci vychovávateľa považuje definovanie pedagogických kompetencií. 

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk