Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

„Riaditeľ je neschopný... N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Riaditeľ školy po úspešnom výberovom konaní sa s chuťou pustí do zmien, ktoré považuje za potrebné. Vníma problémy školy, ktoré jej nedovoľujú napredovať. V súlade s koncepciou, ktorá mu určila ciele, vykonáva opatrenia smerujúce k víziám. Počiato...

1. 1. 2021 Doklad o získaní predprimárneho vzdelania N

Autor/i: -

S účinnosťou od 1. januára 2021 je dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. V školskom roku 2020/2021 vydáva MŠ osvedčenie len na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadeni...

1. 1. 2022 - Novela zákona č. 596/2003 Z. z. - Regionálny úrad školskej správy N

Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger

Parlamentom prijatý zákon č. 271/2021 Z. z. zo dňa 17. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa me...

1. 1. 2022 - Novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave N

Autor/i: -

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. bol prerokovaný a schválený v III. čítaní v NR SR dňa 20. 10. 2021.

1. 1. 2022 - Novela zákona č.138/2022 Z. z. - Zmena pri vykazovaní nadčasovej práce N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

1. januára 2022 došlo k zmene pri vykazovaní nadčasovej práce. Ak pedagogický zamestnanec absolvuje lekárske vyšetrenie celý deň, v danom týždni sa mu nevykáže nadčasová hodina (hodina, ktorá je nad základný úväzok)? Môže mať v danom  tento pedago...

1. 1. 2022 - Zákon č. 597/2003 Z. z. - legislatívne zmeny ovplyvňujúce regionálne školstvo N

Autor/i: RNDr. Ľuboš Černý

Zákon č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  schválila...

1. 1. 2022 Novela školského zákona N

Autor/i: -

19. novembra bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a d...

1. 1. 2023 - Financovanie originálnych školských kompetencií N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a...

1. 6. 2022 Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania N

Autor/i: -

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 175/2022 Z. z.

1. 6. 2022 Zákon č. 176/2022 Z. z. - Zmena zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií N

Autor/i: -

1. júna 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Odkaz na zverejnenú informáciu N

Publikované:

VZOR - Dohoda o hmotnej zodpovednosti A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Dohoda o brigádnickej práci študenta A

Publikované: Aktualizované: