Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

"Nudím sa" alebo ako podporovať kritické myslenie žiakov

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Ako si dospel k tomuto názoru?",  „Rada by som ťa pochopila správne, ako si to myslel?, „Skúsme sa vrátiť k faktom z tvojho uhla pohľadu.“ Zvedavosť u žiaka je vzácna vlastnosť. Skúsme dopriať žiakom polemizovanie s argumentmi. Dovoľme im vyslov...

„Riaditeľ je neschopný..."

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Riaditeľ školy po úspešnom výberovom konaní sa s chuťou pustí do zmien, ktoré považuje za potrebné. Vníma problémy školy, ktoré jej nedovoľujú napredovať. V súlade s koncepciou, ktorá mu určila ciele, vykonáva opatrenia smerujúce k víziám. Počiato...

5 členná rada školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázky Je možné do 5 člennej rady školy pri CVČ zvoliť 2 pedagogických zamestnancov, ak sú nepedagogickí zamestnanci iba dvaja na skrátené úväzky? 

Absolvent Teologickej fakulty KU - VYCHOVÁVATEĽ

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otazka: Ak má pedagogický zamestnanec ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe Náuka o rodine, študijný odbor 2.1.13 Katolícka teológia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a po 1. 9. 2015 bol s ním uzavretý praco...

Absolvovanie adaptačného vzdelávania

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môže pedagogický zamestnanec, ktorý učí dve hodiny týždenne, absolvovať adaptačné vzdelávanie?  

Adaptačné vzdelávanie - škola bez právnej subjektivity

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Kto vydáva v prípade školy bez právnej subjektivity Rozhodnutie o ukončení vzdelávania, Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a kto menuje uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ak je uvádzajúcim učiteľom riaditeľka základnej školy bez pr...

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľk...

Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v ...

Adaptačné vzdelávanie učiteľa náboženskej výchovy

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, a...

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho špeciálneho pedagóga

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Od 1. 9. sme prijali školského špeciálneho pedagóga, ktorý je začínajúci. Pracuje u nás na polovičný úväzok , druhý polovičný úväzok má v CPPPaP, kde je zaradený ako odborný zamestnanec a poskytujú mu adaptačné vzdelávanie. Máme mu aj my ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk