Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2021

4/2021

Druhy právnych predpisov v školstve a ich záväznosť

JUDr. Matej Drotár

Vykonávať funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia je nepochybne náročné. Platí to zvlášť v prípadoch, keď riaditeľ chce vykonávať svoju funkciu riadne a dobre. Riaditeľ je v prvom rade pedag...

Stravovanie zamestnancov

Ing. Ingrid Veverková Konečná Zo seriálu: Školské jedálne

V príspevku sa venujeme stravovaniu zamestnancov po novele zákona č. 311/20021 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorá bola vykonaná zákonom č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, email: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08. Ročné predplatné 80 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 8. 4. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021. ISSN 1336-9849

Editoriál

Hra podľa pravidiel

„Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťaziť, len nikdy nestrať cit.“ Miroslav Žbirka, pieseň Fair play.

Dnešná doba nám prináša množstvo obáv. Častým problémom tímov nie sú konflikty, ale snaha ich nemať. Máme strach z kritiky, chceme sa vyhnúť úzkosti, nepríjemným predstavám konfrontácie, aj pocitu, že vyjadrením odlišnosti sa izolujeme v tíme. Mať pravdu a ostať s ňou sám, je náročnejšie, ako mýliť sa s ostatnými. V riadiacej pozícii je však dôležité odolávať strachu a mať zručnosti, ktoré nás s citom napätými vzťahmi prevedú. V prostredí školy, školského zariadenia je tém, ktoré vyvolávajú napätie veľa. Ponúkame ich aj v časopise Manažment školy v praxi č. 4.

Funkcia riaditeľa v sebe zahŕňa množstvo práv a povinností. Tieto práva a povinnosti, resp. kompetencie vykonáva riaditeľ na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. S tým úzko súvisí aj potreba poznať tieto predpisy, resp. v prípade potreby sa v nich rýchlo zorientovať a konať podľa nich. Pre jednoduchšiu aplikáciu všeobecne záväzných právnych predpisov sú často vydávané príslušnými orgánmi usmernenia, pokyny, či pomôcky pre aplikačnú prax. Téme sa v príspevku o druhoch právnych predpisov v školstve a ich záväznosti venuje Matej Drotár. Pokračovanie..

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk