Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Školské stravovanie

Povinnosti prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie s účinnosťou od 1. 9. 2023 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva podľa § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné no...

Zverejnenie ponuky na nájom – rozpočtová organizácia N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme škola, ktorej zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy. Spadáme do kategórie štátnej rozpočtovej organizácie. Nakoľko nám kapacitné možnosti neumožňujú zriadiť bufet, potrebujeme prenajať nezávisle 3 m2 na chodbách školy na účely potra...

Zaradenie do platovej triedy – učiteľka ZUŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Učiteľka má ukončené Konzervatórium - hra na klavíri (s oprávnením vyučovať v odbore hra na klavíri), UMB v Banskej Bystrici, Fakultu humanitných vied, št. odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - hudobná pedagogika (Mgr.). Učiteľka bude...

Povinnosti prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú presne vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania. 

Záväznosť finančného pásma v školskom stravovaní N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Ministerstvo školstva zverejnilo finančné pásma v školskom stravovaní, kde sa uvádza v závere: Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná tole...

Finančné pásma pre školské stravovanie N

Autor/i: -

Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspev...

Diétne stravovanie v školskej jedálni N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Potrebovala by som poradiť ohľadom diétneho stravovania na základných školách. Treba mať vyškoleného zamestnanca (kuchárku) na takéto stravovanie? Ak by sme chceli variť pre žiakov s celiakiou, musí mať takýto zamestnanec aj potvrdenie, že je spôs...

Zapisovanie vyučovacích hodín integrovaných žiakov do triednej knihy N

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

V triedach mame žiakov, ktori majú IVP (sú integrovaní v bežnej triede).  Nevieme sa dostať k jednoznačnej informácii, resp. pokynu ako zapisovať učivo, ktoré preberá integrovaný žiak do triednej knihy pre intaktných žiakov. Ide najmä o žiakov s A...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ