Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo stredná škola


COVID-19 Kritéria prijímacieho konania na SŠ okrem osemročného vzdelávacieho programu (MŠVVaŠ SR) N

Autor/i: -

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. 

COVID-19 Realizácia skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Ako máme zrealizovať skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti? SOŠ elektrotechnického zamerania po úspešnom ukončení štúdia vykonávajú pre svojich absolventov skúšku odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z § 21 (elektrotechnik). Skúšk...

COVID-19 Usmernenie k otváraniu školských internátov pre žiakov SŠ N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie pre školy k otváraniu školských internátov pre žiakov stredných škôl.

COVID-19 Usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na SŠ N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR SR vydalo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22. 4. 2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 ...

Dátum ukončenia školskej dochádzky pri septembrových opravných termínoch N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Chcela by som sa opýtať, či žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom (marcovom) či náhradnom (aprílovom) termíne a budú opakovať túto časť maturitnej skúšky v oprav...

Dokončenie nižšieho stredného vzdelania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

17 ročný chlapec si chce dokončiť základnú školu formou komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania a pokračovať na strednej skole. Problém je v tom, ze nemá dokončený 1. stupeň bežnej ZS (prepadol z 2 predmetov) a kvôli nediscip...

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Dve pracovné zmluvy - práce iného druhu N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Som učiteľ s druhou atestáciou na strednej škole. Riaditeľ mi zrušil pôvodnú pracovnú zmluvu ako pedagogickému zamestnancovi na 100 % úväzok a uzavrel dve nové zmluvy tiež na dobu neurčitú - 90 % ako pedagogický zamestnanec a 10 % ako projektový m...

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu na stredné školy - február N

Autor/i: -

FEBRUÁR Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2017/2018. V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niekto...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk