Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2021

11/2021

Využívanie digitálnych technológií na základných školách

Mgr. Barbara Basarabová, PhD. Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

V príspevku reflektujeme skúsenosti učiteliek s využitím digitálnych technológií počas dištančnej formy vzdelávania v čase lock-downu spôsobeného pandémiou Covid19. Zaujímali sme sa o  to, ako sa v...

Osobnostná a emocionálna zrelosť manažmentu materskej školy

Mgr. Alica Belianská

V príspevku poukážeme na dôležitosť osobnostnej a emocionálnej zrelosti riaditeľky materskej školy ako predpokladu pre efektívne riadenie a budovanie dobrých medziľudských vzťahov v kolektíve mater...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08. Ročné predplatné 86 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 9. 11. 2021 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Editoriál

Očakávania od ideálneho zamestnanca

Počas funkčného vzdelávania vo vzdelávacej inštitúcii vedúci zamestnanci odpovedali na otázku: Aké sú vaše očakávania od ideálneho zamestnanca? Odpovede hádam nikoho neprekvapia. Mal by byť „spoľahlivý, odolný voči stresu, zodpovedný, mal by mať radosť z práce, mal by byť kvalifikovaný, komunikatívny, empatický, ochotný, zanietený. Mal by byť aktívny a s dobrými nápadmi, plniť si svoje úlohy, mať svoju prácu rád, prinášať nové impulzy, byť pozitívne naladený, kreatívny, pracovitý, inovatívny, zdravo asertívny a nekonfliktný.“

Závery vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení môžu byť kľúčom k otváraniu dôležitých hodnôt v pedagogickom tíme. Takých, ktoré ladia s potrebami školy, s víziami manažmentu a so zmenami, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné.

Jednou z kľúčových vlastností lídrov škôl je vedieť sa orientovať v rôznych témach, pracovať so spoľahlivými zdrojmi, byť pružný vo vyhľadávaní informácií a ich selektovaní pre potreby ľudí v tíme. Presne to ponúkame aj v Manažmente školy v praxi.

Barbara Basarabová a Zuzana Lynch v príspevku s názvom Využívanie IKT vo vzdelávaní reflektujú skúsenosti učiteliek s využitím digitálnych technológií počas dištančnej formy vzdelávania. Ponúkajú prehľad najčastejšie  využívaných platforiem na tvorbu vlastných edukačných zdrojov.

Manažmente školy v praxi sme nevynechali ani tému duševného zdravia. Tatiana Soroková rozobrala príčiny a dôsledky obsedantno-komplulzívneho syndrómu a ďalšie fóbie aj u zamestnancov pracujúcich v školstve. 

Alica Belianská upriamuje pozornosť na ľudské zdroje a rozoberá tému emocionálnej a osobnostnej zrelosti vedúceho zamestnanca materskej školy, ktorá je predpokladom pre jej efektívne riadenie a budovanie dobrých vzťahov v kolektíve. Pokračovanie

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk