Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Recenzný posudok na publikáciu: Mária Pisoňová a kolektív. Manažment vzdelávania.

Dátum: Autor/i: - Rubrika: Recenzia

Teoretické, empirické a praxeologické aspekty riadenia vzdelávacích inštitúcií. Bratislava : Wolters Kluwer, s. r. o., 284 s. ISBN 978-80-571-0382-0 

V predmetnej monografii, ktorej rozsah tvorí až 17,7 autorských hárkov, čo  predstavuje 284 strán v knižnej podobe, sa autorský kolektív vysporadúva s problematikou optimálneho riadenia vzdelávacích inštitúcií. Autori jasne deklarujú potrebu implementácie teoretických východísk všeobecného manažmentu do skvalitnenia manažérskeho procesu vzdelávacích inštitúcií. Cez prizmu reformných zmien sú v publikácii obsiahnuté aj vývojové vplyvy verejnej správy na riadenie vzdelávacích inštitúcií s dôrazom na decentralizáciu kompetencií a fiškálnu decentralizáciu. Značná  časť publikácie je venovaná aj problematike ekonomického, finančného a marketingového riadenia vzdelávacích inštitúcií, nevynímajúc osobnostné, etické a sociokultúrne aspekty tohto procesu. Osobitný zreteľ je venovaný problematike personálneho manažmentu.    

Zvlášť pozitívne oceňujem záverečnú kapitolu empirického charakteru, ktorá predstavuje vlastný originálny výskum autorov recenzovaného diela. Autori analyzujú a porovnávajú úroveň manažérskej prípravy riaditeľov škôl v Slovenskej republike a v Českej republike so zameraním na pedagogické riadenie, leadership, ekonomické a právne riadenie, na oblasť školského a projektového manažmentu. 

Recenzovaná monografia je obsahovo a rozsahovo veľmi bohatá, prinášajúca terminologické a empirické nóvum. Jej prínosom sú tiež praktické návody na riešenie každodenných problémov manažérov škôl a školských zariadení. Súčasne toto dielo obsahuje podrobné rozpracovanie všetkých podstatných súčastí manažmentu vzdelávania potrebných pre kvalifikovanú manažérsku prípravu súčasných, alebo potenciálnych riaditeľov a ďalších vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

 06. 10. 21021

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322
94501 Komárno

Eshop - https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/manazment-vzdelavania-teoreticke-empiricke-a-praxeologicke-aspekty-riadenia-vzdelavacich-institucii.p5103.htmlDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály