Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Hodnotenie, skúšky

Neúčasť na praktickej časti maturitnej skúšky zo zdravotných dôvodov N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Žiak 4. ročníka - maturant - úspešne ukončí 4. ročník. Nemôže sa zo zdravotných dôvodov zúčastniť praktickej časti odbornej zložky (PČOZ). Môže vykonať ÚFIČ v riadnom termíne, t. j. v máji, aj keď nevykonal PČOZ? Alebo celú časť ÚFIČ spolu s PČOZ ...

Správne vyplnenie pedagogickej dokumentácie N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ak žiakom na polroka vydávame iba výpisy vysvedčení, aký dátum vydania vysvedčenia za I. polrok máme dať na prvú stranu triedneho výkazu? A čo v prípade, ak niektorým žiakom z triedy boli na požiadanie rodičov vydané vysvedčenia aj na konci I. pol...

Podmienenie IUP priemerom známok N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Mám otázku ohľadom individuálneho učebného plánu študentov na strednej škole (gymnázium). Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak podá žiadosť o individuálny učebný plán (zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov klubovej športovej činnosti), môže ri...

Opakovanie ročníka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Môže žiak 5. ročníka 2-krát po sebe opakovať ročník? Žiak opakuje 5. ročník už v aktuálnom školskom roku a jeho výsledky sa znovu javia nedostatočne.

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga - dozor a zastupovanie N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Prosil by som o odborný pohlaď na tento problém. V rámci projektu POP II mame zamestnaného školského špeciálneho pedagóga. Môže školský špeciálny pedagóg vykonávať dozor nad žiakmi počas prestávok a zastupovať počas neprítomnosti iného pedagogické...

Komisionálne preskúšanie žiaka po návrate zo zahraničia N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Máme žiaka, ktorý mal osobitný druh vzdelávanie (polročné štúdiu  v zahraničí), kde ukončil ročník, má vysvedčenie. Vrátil sa k nám do školy a v rovnakom ročníku je ešte žiakom na našej škole. Aktívne sa bude zúčastňovať na vyučovaní na všetkých p...

Maturita na úrovni B2, resp. C1 N

Autor/i: RNDr. Mária Nogová, PhD.

Sme 4- ročné a osemročné gymnázium (nie bilingválne). Náš ŠkVP garantuje úroveň v ANJ B2. Žiak chce maturovať z ANJ v zmysle § 6 ods. 2 pís. b) vyhlášky č. 318/2008 Z. z. Chce ale maturovať na úrovni C1 a nie B2. V zmysle § 9 vyhlášky č. 318/2008 ...

Zapisovanie vyučovacích hodín integrovaných žiakov do triednej knihy N

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

V triedach mame žiakov, ktori majú IVP (sú integrovaní v bežnej triede).  Nevieme sa dostať k jednoznačnej informácii, resp. pokynu ako zapisovať učivo, ktoré preberá integrovaný žiak do triednej knihy pre intaktných žiakov. Ide najmä o žiakov s A...

Zdravotný stav žiačky a riešenie vzdelávania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Žiačka kvinty plní posledný rok povinnú školskú dochádzku. Zo závažných zdravotných dôvodov chcú rodičia, aby prerušila štúdium. V čase povinnej školskej dochádzky to však podľa zákona nie je možné. Žiačka sa dlhodobo lieči na psychiatrii a nie je...

Kritéria pre prijatie na štúdium na strednej škole N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

V zmysle ustanovení § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v  súlade s § 29 ods. 6 a § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení nie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy A

Publikované: Aktualizované: