Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kompetencie RŠ

Ustanovenie školského parlamentu N

Autor/i: -

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ďalších predpisov školskú samosprávu vykonávajú rada školy alebo rada školského zariadenia, obecná školská ...

Postavenie rady školy z právneho hľadiska a uplatňovanie GDPR N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Aké je postavenie rady školy z právneho hľadiska a aký to má vplyv na uplatňovanie GDPR pri činnosti rady školy?

Existencia rady školy v súkromnej škole N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Musí mať každá škola zriadenú radu školy? Ako súkromná škola takýto inštitút k svojej činnosti vôbec nepotrebujeme, máme svoju organizačnú štruktúru riadenia.

Kompetencie rady školy – výsledky kontroly UHK. N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Môže rada školy požadovať od štatutára školy výsledky kontroly, ktorá bola v škole vykonaná útvarom hlavného kontrolóra? Má rada školy kompetenciu ich prerokovávať alebo vyjadrovať sa k nim? Ide o školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Vyradenie školy zo siete N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Prosím poradiť ohľadom časového sledu - vyradenie školy zo siete škôl. Je tento postup správny: Obecné zastupiteľstvo vydá uznesenie  - návrh na zrušenie školy. Rada školy sa vyjadrí k zrušeniu školy. Na ministerstvo sa zašle žiadosť o vyradenie z...

VOĽBY a KOMPETENCIE - Vyjadrenie nedôvery členovi rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Aký by mal byť postup, ak chce skupina odvolať svojho člena z rady školy, v ktorej ju zastupoval, ak mu táto skupina vyjadrila nedôveru, resp. nie je spokojná s tým ako ho daný volený člen zastupuje?

Kompetencie rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyskytujú sa prípady, že rady školy reagujú len na základe podnetu riaditeľa alebo svoje kompetencie neuplatňujú vôbec. V praxi sa však stretávame aj s prípadmi, že rady školy svoje kompetencie prekračujú. Na čo rady školy nemajú kompetencie?

KOMPETENCIE - Rada školy a zápisnice z rokovaní N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Kto môže žiadať od rady školy, resp. predsedu rady školy  predložiť zápisnice z rokovaní alebo iné doklady preukazujúce ich činnosť?

VÝBEROVÉ KONANIE – nedostavenie sa kandidáta N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa strednej odbornej školy sú dvaja kandidáti, pričom v deň volieb sa jeden telefonicky ospravedlní, že mu momentálne prišlo zle a  musel ísť do nemocnice ne ošetrenie, je rada školy alebo zriaďovateľ povinný...

KOMPETENCIE - Rada školy, zriaďovateľ a rozpis financií na mzdy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Je v kompetencii rady školy a zriaďovateľa vyžiadať si v správe o výsledkoch hospodárenia aj rozpis finančných prostriedkov na mzdy a odvody. Sme povinní uvádzať  aj riadiaci príplatok, osobný príplatok, kredit...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

VZOR - Odkaz na zverejnenú informáciu N

Publikované:

VZOR - Dohoda o hmotnej zodpovednosti A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Dohoda o brigádnickej práci študenta A

Publikované: Aktualizované: