Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Ustanovenie školského parlamentu

Publikované: Autor/i: -

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ďalších predpisov školskú samosprávu vykonávajú rada školy alebo rada školského zariadenia, obecná školská rada, územná školská rada, školský parlament.

Školský parlament (ďalej len "ŠP") reprezentuje žiakov ZŠ alebo SŠ a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.

Školský parlament možno ustanoviť pri strednej škole alebo základnej škole, ak žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej 30 % žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy.

Ustanovenie ŠP, jeho poslanie a postup pri voľbách členov sú uvedené v § 26 zákona č. 596/2003 Z. z.

Kompetencie (§ 26 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.):

 1. vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 2. podieľa sa na tvorbe a zabezpečovaní dodržiavania školského poriadku,
 3. zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
 4. volí zástupcu do rady školy, ak ide o SŠ a SŠ pre žiakov so ŠVVP,
 5. spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,
 6. odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadené,
 7. prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,
 8. podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

Podľa úpravy účinnej od 1. januára 2022 v § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.:

"(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecný mládežnícky parlament, radu seniorov a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon. 10a)"

Členstvo v ŠP

ŠP má najmenej 5 a najviac 17 členov. Jeho členmi sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov.

Počet členov:

 • na účel prvých volieb určia predkladatelia žiadosti o jeho ustanovenie alebo rada školy,
 • pre každé ďalšie voľby určuje štatút ŠP, schválený na ustanovujúcej schôdzi.

Na zasadnutí sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo:

 • dohliada na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu a
 • informuje spolu s predsedom ŠP vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia ŠP.

Dohliadanie rady školy na priebeh volieb

Na priebeh volieb dohliada rada školy, ktorá vyhlási voľby do ŠP do 30 dní od ustanovenia ŠP. Voľby musia prebehnúť tajným hlasovaním.

Vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky volieb škola zverejní na webe a na úradnej tabuli školy. O voľbách vyhotoví rada školy zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy a rade školy.

Predsedu ŠP volia na prvom zasadnutí ŠP členovia ŠP tajným hlasovaním z členov ŠP. Na zvolenie predsedu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov.

Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti. Členom ŠP sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Funkčné obdobie a uznášanie sa ŠP

Funkčné obdobie predsedu a členov určuje štatút ŠP. Funkčné obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov.

SP je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŠP. Na platné uznesenie ŠP v SŠ a SŠ pre žiakov so ŠVVP vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŠP. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Náklady na činnosť školského parlamentu sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk