Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Všetky právne predpisy

Zákon 282/2008 Z.z.

Schválený 2. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

257/2014 Z.z.

Schválený 18. 9. 2014 Účinný 1. 10. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2015  

257/2014 Z.z. , ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

Vyhláška 1/2020 Z.z.

Schválený 23. 12. 2019 Účinný 15. 1. 2020  

1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

583/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 15. 12. 2022  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 182/2017 Z.z.

Schválený 20. 6. 2017 Účinný 1. 9. 2017 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

182/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyhláška 59/2003 Z.z.

Schválený 12. 2. 2003 Účinný 1. 3. 2003  

o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež

195/2003 Z.z.

Schválený 30. 5. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Zrušený: 1. 1. 2015  

195/2003 Z.z. , ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

Zákon 282/1994 Z.z.

Schválený 29. 9. 1994 Účinný 20. 10. 1994 Zrušený: 1. 9. 2008  

282/1994 Z.z. o používaní učebníc a učebných textov

Zákon 209/2018 Z.z.

Schválený 14. 6. 2018 Účinný 18. 7. 2018 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

209/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

359/2002 Z.z.

Schválený 26. 5. 1998 Účinný 10. 6. 2002  

359/2002 Z.z. o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe

628/2002 Z.z.

Schválený 29. 10. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 6. 2017  

628/2002 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon 210/2018 Z.z.

Schválený 19. 6. 2018 Účinný 1. 9. 2018  

210/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

525/2011 Z.z.

Schválený 12. 12. 2011 Účinný 1. 2. 2012 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry

Zákon 365/2018 Z.z.

Schválený 4. 12. 2018 Účinný 20. 12. 2018 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

365/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 375/2018 Z.z.

Schválený 4. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

375/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

352/2013 Z.z. N

Schválený 17. 10. 2013 Účinný 15. 11. 2013 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

352/2013 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 178/2017 Z.z.

Schválený 14. 6. 2017 Účinný 1. 9. 2017  

178/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 440/2015 Z.z. N

Schválený 26. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 15. 6. 2022  

440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 56/2017 Z.z.

Schválený 7. 2. 2017 Účinný 1. 9. 2017  

56/2017 Z.z. , ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 125/2016 Z.z. N

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 18. 11. 2022  

269/2010 Z.z.

Novelizovaný: 15. 11. 2022  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

575/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  


Zmena nastane

330/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

253/1998 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

201/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  


Archív zmien v legislatíve