Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Všetky právne predpisy

Zákon 282/2008 Z.z. N

Schválený 2. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

257/2014 Z.z.

Schválený 18. 9. 2014 Účinný 1. 10. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2015  

257/2014 Z.z. , ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

583/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 27. 5. 2021  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 1/2020 Z.z.

Schválený 23. 12. 2019 Účinný 15. 1. 2020  

1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zákon 184/2009 Z.z.

Schválený 23. 4. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 4. 2015  

o odbornom vzdelávaní a príprave

Vyhláška 59/2003 Z.z.

Schválený 12. 2. 2003 Účinný 1. 3. 2003  

o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež

195/2003 Z.z.

Schválený 30. 5. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Zrušený: 1. 1. 2015  

195/2003 Z.z. , ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

Zákon 182/2017 Z.z.

Schválený 20. 6. 2017 Účinný 1. 9. 2017 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

182/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 568/2009 Z.z.

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 2. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2015  

o celoživotnom vzdelávaní, v znení zákona č. 315/2012 Z. z.

Zákon 552/2003 Z.z.

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

o výkone práce vo verejnom záujme

359/2002 Z.z.

Schválený 26. 5. 1998 Účinný 10. 6. 2002  

359/2002 Z.z. o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe

Zákon 282/1994 Z.z.

Schválený 29. 9. 1994 Účinný 20. 10. 1994 Zrušený: 1. 9. 2008  

282/1994 Z.z. o používaní učebníc a učebných textov

Zákon 553/2003 Z.z. N

Schválený 7. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

628/2002 Z.z.

Schválený 29. 10. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 6. 2017  

628/2002 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon 209/2018 Z.z.

Schválený 14. 6. 2018 Účinný 18. 7. 2018 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

209/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 471/2002 Z.z.

Schválený 9. 7. 2002 Účinný 29. 8. 2002 Zrušený: 1. 1. 2013  

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

525/2011 Z.z.

Schválený 12. 12. 2011 Účinný 1. 2. 2012 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry

Zákon 210/2018 Z.z.

Schválený 19. 6. 2018 Účinný 1. 9. 2018  

210/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška 308/2009 Z.z. Z

Schválený 15. 7. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Zrušený: 1. 1. 2022  

o materskej škole, mení a dopĺňa zákon č. 306/2008 Z. z.

464/2013 Z.z.

Schválený 4. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 9. 2016  

464/2013 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

630/2008 Z.z.

Novelizovaný: 2. 1. 2022  


Zmena nastane

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 28. 1. 2022  

352/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

125/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  


Archív zmien v legislatíve