Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Všetky právne predpisy

257/2014 Z.z.

Schválený 18. 9. 2014 Účinný 1. 10. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2015  

257/2014 Z.z. , ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

Vyhláška 344/2023 Z.z.

Schválený 21. 8. 2023 Účinný 1. 9. 2023 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

344/2023 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z.z. o základnej škole

583/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 182/2017 Z.z.

Schválený 20. 6. 2017 Účinný 1. 9. 2017 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

182/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

195/2003 Z.z.

Schválený 30. 5. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Zrušený: 1. 1. 2015  

195/2003 Z.z. , ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

Zákon 282/1994 Z.z.

Schválený 29. 9. 1994 Účinný 20. 10. 1994 Zrušený: 1. 9. 2008  

282/1994 Z.z. o používaní učebníc a učebných textov

Zákon 209/2018 Z.z.

Schválený 14. 6. 2018 Účinný 18. 7. 2018 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

209/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

359/2002 Z.z.

Schválený 26. 5. 1998 Účinný 10. 6. 2002  

359/2002 Z.z. o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe

628/2002 Z.z.

Schválený 29. 10. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

628/2002 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon 210/2018 Z.z.

Schválený 19. 6. 2018 Účinný 1. 9. 2018  

210/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

525/2011 Z.z.

Schválený 12. 12. 2011 Účinný 1. 2. 2012 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry

Zákon 365/2018 Z.z.

Schválený 4. 12. 2018 Účinný 20. 12. 2018 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

365/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška 1/2020 Z.z.

Schválený 23. 12. 2019 Účinný 15. 1. 2020 Zrušený: 1. 9. 2023  

1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

352/2013 Z.z.

Schválený 17. 10. 2013 Účinný 15. 11. 2013 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

352/2013 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 375/2018 Z.z.

Schválený 4. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

375/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 178/2017 Z.z.

Schválený 14. 6. 2017 Účinný 1. 9. 2017  

178/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 440/2015 Z.z. N

Schválený 26. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

463/2013 Z.z.

Schválený 3. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

463/2013 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 56/2017 Z.z.

Schválený 7. 2. 2017 Účinný 1. 9. 2017  

56/2017 Z.z. , ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

553/2002 Z.z. N

Schválený 19. 8. 2002 Účinný 28. 9. 2002 Novelizovaný: 6. 3. 2024  

553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

215/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

253/1998 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

404/2011 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

284/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve