Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia

Emócie v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť ...

Aktivita: Jeden - dva - tri bum

Kategória: Mediácia Autor/i: -

Vyberáme z publikácie Vladimíra Labátha – Cvičenia, hry, simulácie

Rôzne postupy desegregácie v škole s využitím metódy mediácie a zmierovania

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Žiaci, učitelia, vedenie školy, rodičia a mnohí ďalší aktéri školského života sa stávajú účastníkmi alebo pozorovateľmi konfliktov na dennodennej báze. Prítomnosť konfliktu v živote človeka je prirodzený a do istej miery aj želaný jav. Vďaka konfl...

Dynamika skupiny v programe rovesníckej mediácie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Rovesnícki mediátori v priebehu učenia sa mediačným zručnostiam prežívajú drobné víťazstvá aj prehry, sú súčasťou príchodov aj odchodov členov v tíme mediátorov. Starší mediátori môžu mať ambíciu stať sa tútormi mladších rovesníckych mediátorov. R...

Aktivita: Práca - oddych

Kategória: Mediácia Autor/i: -

Vyberáme z publikácie Vladimíra Labátha – Cvičenia, hry, simulácie

Proces a výsledok mediácie podľa zákona o mediácii

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Prax v školách a školských zariadeniach čoraz viac prináša tému využitia mediácie podĺa zákona o mediácii aj v školskom prostredí. Súdne konania sú dlhé, náročné na psychiku a prežívanie účastníkov sporu a vnášajú do prostredia škôl nezdravú klímu...

Využívanie mediačných zručností žiakmi v konfliktných situáciách - aktivity

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Mediačné zručnosti možno považovať za univerzálne a využiteľné v bežnom živote. Ich osvojenie napomáha človeku nielen v každodenných situáciách, s ktorými sa stretáva, ale značne uľahčuje aj zvládanie a riešenie rôznych konfliktov. Ak očakávame od...

Využitie mediácie pri riešení konfliktov v materskej škole

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , PaedDr. Jana Valentová

Jednou z úloh vedúceho pedagogického zamestnanca aj v prostredí materskej školy je vytvárať príjemnú klímu na pracovisku. V článku stručne vysvetľujeme pojem mediácia. Venujeme sa opisu modelovej konfliktnej situácie v pedagogickej praxi, ktorú sa...

Aktivita: Zrkadlo

Kategória: Mediácia Autor/i: -

Vyberáme z publikácie Vladimíra Labátha – Cvičenia, hry, simulácie

Úroveň spolurozhodovania v školách a zdroje konfliktov

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Spolurozhodovanie je proces, v ktorom sa zúčastnené strany podieľajú na tvorbe a realizácii rozhodnutí. V školách a školských zariadeniach sa spolurozhodovanie týka nielen riaditeľov, učiteľov a zamestnancov, ale aj žiakov, rodičov a ďalších partn...

Špecializovaný kurz - Školská mediácia

Kategória: Mediácia

V dňoch 16. júna 2023 a 23. júna 2023 od 10:00 hod. do 18:00 hod. v Poprade sa uskutoční kurz zameraný na špecializáciu v školskej mediácii. 

Konferencia 2023: MEDIÁCIA - Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov - ZÁVERY

Kategória: Mediácia

Asociácia mediačných centier Slovenska v spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešov...

Školská mediácia ako jedna z aplikačných oblastí mediácie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z legalis.sk V príspevku sa venujeme školskej mediácii ako jednej z aplikačných oblastí mediácie. Vymedzujeme kľúčové pojmy súvisiace s mediáciou v školskom prostredí, pričom sme sa zamerali na oblasť regionálneho školstva. Opíšeme nalieh...

Školská mediácia pre mediátorov aj pedagógov - vzdelávanie

Kategória: Mediácia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje špecializovaný kurz pre mediátorov aj pedagogických a odborných zamestnancov zameraný na školskú mediáciu. Hlavným cieľom je aktualizovanie profesijných kompetencií dôležitých pre vykon...

Výhody rovesníckej mediácie v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Spoliehanie sa na rozhodnutia dospelých autorít môže byť pre žiakov živnou pôdou nezáujmu aktívne reagovať na zmeny, ktoré sa ich týkajú. Umožnením rovesníckej mediácie sprostredkujeme žiakom novú sociálnu skúsenosť. Treba si však pripomínať, že m...

Konflikt – možnosti a spôsoby riešenia v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Školské prostredie je so svojimi vzťahmi, kde sú účastníci s rôznymi povahami, charaktermi, odlišnými očakávaniami, záujmami a potrebami, priestorom predurčeným na výskyt konfliktných situácii. Keďže sa konflikty týkajú aj žiakov, o to väčšia je p...

Mediácia podľa zákona, mediácia ako odborná metóda a mediácia ako forma prevencie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor z registra mediátorov na MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (mediátor, škol...

Využívanie mediačných zručností žiakmi v konfliktných situáciách

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Mediačné zručnosti možno považovať za univerzálne a využiteľné v bežnom živote. Ich osvojenie napomáha človeku nielen v každodenných situáciách, s ktorými sa stretáva, ale značne uľahčuje aj zvládanie a riešenie rôznych konfliktov. Ak očakávame od...

Sýtenie konkurencie alebo spolupráce a naše emócie

Kategória: Klíma školy Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“ Antoine de Saint-Exupéry V školách a školských zariadeniach myšlienka Antoine de Saint-Exupéryho platí dvojnásobne. Spolupráca je nielen stavebným ...

Empatia ako schopnosť cítiť to, čo cíti ten druhý

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Erika Tornyaiova, MBA

Empatia predstavuje schopnosť vcítenia sa do situácie iného človeka. V prípade žiakov ju vnímame ako kľúčovú vlastnosť pre zodpovedný prístup k formovaniu dobrých vzťahov, k ohľaduplnosti, k vzájomnému rešpektovaniu sa. Je predpokladom tolerancie,...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk